ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ШКОЛСКА 2018/2019.

 

Пре или после редовне наставе (у зависности од смене) организује се продужени боравак у школи за ученике првог и другог разреда основне школе.

Боравак и рад према таквом облику организује се од 8 - 16 часова. Организују се групе ученика истог разреда, али и различитих одељења.

 

У школској 2018/2019. години, два професора разредне наставе раде у боравку: Биљана Сеничић и Мирјана Беговић.

 

Организација продуженог боравка наметнула се као потреба из више разлога:

 • омогућити детету боравак испуњен различитим садржајима које ће повољно утицати на развој целокупне личности,индивидуалних и јединствених потенцијала;
 • омогућити развој детета као социјалног бића;
 • припремити дете за даље образовање и перманентно учење;
 • потпун и хармоничан развој детета;
 • важност истицања индивидуалних различитости;
 • корелација учења и слободног времена;
 • иновативнији и флексибилнији приступ учењу;
 • оспособљавање ученика за самостално учење;
 • подстицање мотивације за учењем;
 • партнерство у образовању;
 • улога технологија у образовању;
 • брига о деци са посебним потребама;
 • темељна улога образовања у раном детињству;
 • олакшавање преласка из млађих у старије разреде основног образовања.

 

Дневни режим рада продуженог боравка

 

 

7.30 – 8.00

Долазак ученика у боравак

8.00 – 8.30

Јутарња гимнастика

8.30 – 9.00

Доручак

9.00 – 10.30

Самосталан рад ученика (израда домаћих задатака, учење, вежбање)

10.30-12.00

Слободне активности

11.30 – 12.30

Долазак ученика у поподневну смену у боравак

   Слободно време (спортске игре, гимнастика, друштвене игре,

    компјутер и ТВ, представе, квизови...)

12.30 -13.00

Ручак

13.00  - 13.15

Одлазак ученика друге смене у школу

13.15 – 14.00

Слободне активности

14.00 – 15.00

Самосталан рад ученика (израда домаћих задатака, учење, вежбање)

15.00 – 15.30

Слободне активности

15.30 – 16.00

Сређивање боравка

 

Распоред часова слободних активности:

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Игре без граница

Игре без граница

Игре без граница

Игре без граница

Игре без граница

Оловка пише срцем

Мала школа великих ствари

Видео пројекције/дигитална учионица

Језичка радионица (библиотека)

Мала школа великихствари

Шарам - стварам

Шарам - стварам

Активност по избору ученика

Активност по избору ученика

Певам, плешем, глумим

 

МАЛА ШКОЛА ВЕЛИКИХ СТВАРИ

 

Циљеви

 

·          промовисање друштвено прихваћеног понашања

·          развијање критичког мишљења и односа према критици

·          промоција различитости и сензибилизација у односу на мањинске групе

·          очување и унапређење здравља и односа према хигијенским процесима

·          упознавање са природним елементима и појавама

 

ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ

 

Циљеви

·          оспособљавање за правилно артикулисање гласова српског језика

·          оспособљавање за постепено учење читања ћириличних и латиничних слова

·          развијање способности говорног изражавања

·          оспособљавање за писања латиничних слова

·          развијање комуникацијских вештина

·          развијање способности вербалног и писаног изражавања

·          развијање квалитета стваралачке личности

·          упознавање са правилима правописа

·          развој способности за доживљавање и разумевање књижевног изражавања

 

 ШАРАМ - СТВАРАМ

 

Циљеви

·          усвајање основних знања о облицима, боји, композицији, сцени...

·          развијање стваралачких и извођачких способности

·          развијање критичког мишљења

 

 ПЕВАМ, ПЛЕШЕМ, ГЛУМИМ

 

Циљеви

·          савладавање ритмичке основе

·          упознавање са врстама и изворима звука

·          савладавање технику слушања музике

·          упознавање са јединственошћу доживљаја музичког комада

·          развијање способности имитирања звука и покрета из околине

·          развијање концентрације и опажања

·          развијање критичког мишљења

 

 ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА

 

Циљеви

 

·       очување и унапређење здравља

·       развијање моторичких способности, умење и навика у сладу са индивидуалним карактеристикама

·       оспособљавање за самостално вежбање у слободно време

·       развијање позитивне слике о себи (рад на изграђивању самопоуздања)

·       да схвате смисао, вредности и принципе вежбања и да стечена знања и вештине практично примењују.

 

ВИДЕО ПРОЈЕКЦИЈЕ/ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА

Циљеви

 

 ·        примена нових технологија у настави

·         увољење концепта рада на сопственом уређају

·         безбедност деце на интернету

·         коришћење технологије у едукативне сврхе

·         развијање дигиталних вештина

 

ЈЕЗИЧКА РАДИОНИЦА

Циљеви

 

·         упознавање ученика са радом библиотеке

 • развијање читалачких способности и навика у сладу са индивидуалним карактеристикама

·         развијање уметничког укуса и критичког односа према делима

·         осавремењивање наставе и учења

 

Школа поседује наменски опремљен простор који задовољава прописане услове и стандарде. Ученици у боравку користе и друге наменски одређене просторије (фискултурну салу, школско двориште, свечану салу). За потребе исхране ученика, Школа поседује савремено опремљену ђачку кухињу.