Извештај рада

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

„НАДА ПУРИЋ“ У ВАЉЕВУ

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

 

 

 

Ваљево, 14. септембар 2017. године


 

САДРЖАЈ


1.  ОРГАНИЗАЦИЈАРАДАШКОЛЕ.............................................................................................. 8

1.1.  ДинамикарадаШколе......................................................................................................... 8

1.2.  Број одељењаиученика.................................................................................................... 8

1.2.1.  Број ученикапоодељењима......................................................................................... 8

1.2.2.  Број ученика у одељењима за децу сапосебнимпотребама......................................... 9

2.  СТРУЧНИОРГАНИШКОЛЕ.................................................................................................. 10

2.1.  Наставничковеће.............................................................................................................. 10

2.2.  Стручно веће заразредну наставу................................................................................... 12

2.3.  Одељењскa већастаријихразреда.................................................................................. 13

2.4.  Стручнавећа..................................................................................................................... 14

2.4.1.  Стручно већедруштвенихнаука.................................................................................. 14

2.4.2.  Стручно већeприроднихнаука.................................................................................... 18

2.4.3.  Стручновећевештина................................................................................................. 23

2.4.4.  Стручновећeдефектолога.......................................................................................... 25

2.5.  Стручниактиви.................................................................................................................. 27

2.5.1.  Стручни активIразреда............................................................................................... 27

2.5.2.  Стручни активIIразреда.............................................................................................. 30

2.5.3.  Стручни активIIIразреда............................................................................................. 35

2.5.4.  Стручни актив IV разреда............................................................................................ 40

2.5.5.  Продужениборавак..................................................................................................... 46

2.5.6.  Педагошкиасистент..................................................................................................... 48

2.6.  Стручнитимови................................................................................................................. 53

2.6.1 Тим за планирањеразвојаШколе.................................................................................. 53

2.6.2.  Тим за самовредновањерадаШколе.......................................................................... 54

2.6.3.  Тим за превенцију ризичног понашања децеимладих................................................. 56

2.6.4.  Тим за промоцију Школе, Школскoг веб сајта, сарадњу са медијима, редакцију листа,извештаја          57

2.6.5 Тим запрофесионалнуоријентацију.............................................................................. 86

2.6.6.          Тим за бригу оталентованим ученицима...................................................................... 88

2.6.7.          Тим заинклузивнообразовање................................................................................... 90

2.6.8.          Тим за заштиту ученика од насиља, злостављањаизанемаривања............................. 91

2.6.8.1.Школскиполицајац................................................................................................. 92

2.6.9.          Тим зауређење Школе................................................................................................ 93

2.6.10.           Тим за заштитуживотнесредине............................................................................... 94

2.6.11.           Тим за излетеипосете............................................................................................... 96

2.6.12.           Тим за подршку Ромима и унапређењедечјегстандарда........................................... 96

2.6.13.           Ученичкипарламент................................................................................................... 97

2.6.14.           Савет родитеља Основне школе„НадаПурић“.......................................................... 98

2.7.  Радодељењскихстарешина........................................................................................... 100

2.8.  Радстручних сарадника.................................................................................................. 101

2.8.1.  Педагог....................................................................................................................... 101

2.8.2.  Библиотекар............................................................................................................... 105

2.8.3.  Логопед...................................................................................................................... 107

2.9.  Унапређењеваспитно-образовног рада.......................................................................... 110

2.9.1.  Стручноусавршавање................................................................................................ 110

2.9.2.  Посебни облицистручног ангажовања....................................................................... 112

2.9.3.  Угледни часови и тематски дани у школској2016/2017. години................................... 113

2.9.4.  Примери добре праксе  у школској2016/2017. години................................................ 116

3.  МЕНТОРСТВО УШКОЛСКОЈ2016/2017............................................................................... 117

4.  ЗДРАВСТВЕНАЗАШТИТАУЧЕНИКА................................................................................... 117

4.1.  Рад на здравственој заштитиученикаШколе................................................................. 117

4.2.  Школскистоматолог........................................................................................................ 119

5.  ЕКОКАЛЕНДАР................................................................................................................... 120

6.  ВАННАСТАВНЕАКТИВНОСТИ............................................................................................. 120

6.1.  Рецитаторскасекција....................................................................................................... 120

6.2.  Литерарнасекција............................................................................................................ 121

6.3.  Новинарскасекција.......................................................................................................... 122

6.4.  Драмскасекција............................................................................................................... 122

6.5.  Лингвистичкасекција....................................................................................................... 122

6.6.  Еколошкасекција............................................................................................................. 123

6.7.  Саобраћајнасекција......................................................................................................... 123

6.8.  Историјскасекција........................................................................................................... 125

6.9.  Географскасекција.......................................................................................................... 125

6.10.  Секцијаенглескогјезика................................................................................................ 126

6.11.  Секцијанемачкогјезика................................................................................................ 126

6.12.  Секција шпанскогјезика................................................................................................ 128

6.13.  Ликовнасекција............................................................................................................. 128

6.14.  Секцијаизфизике.......................................................................................................... 131

6.15.  Информатичка секцијa и секција изтехничкогобразовања........................................ 131

6.16.  Математичкасекција...................................................................................................... 132

7.  ЛИСТОВИИЧАСОПИСИ...................................................................................................... 133

8.  АНАЛИЗАЗАВРШНОГИСПИТА........................................................................................... 133

8.1.  Тест из српског (матерњег) језика................................................................................... 133

8.2.  Тест из математике.......................................................................................................... 133

8.3.  Комбинованитест............................................................................................................ 133

8.3.1.  Физика........................................................................................................................ 133

8.3.2.  Хемија........................................................................................................................ 134

8.3.3.  Историја..................................................................................................................... 134

8.3.4.  Биологија................................................................................................................... 134

8.3.5.  Географија................................................................................................................. 134

8.4.  Тест за ученике сапосебнимпотребама......................................................................... 135

9.  ИЗВЕШТАЈИ РАДАДОДАТНЕНАСТАВЕ............................................................................. 135

9.1.  Математика уIVразреду.................................................................................................. 135

9.2.  Математика од V доVIII разреда..................................................................................... 135

9.3.  Српскијезик..................................................................................................................... 136

9.4.  Физика.............................................................................................................................. 138

9.5.  Хемија............................................................................................................................... 139

9.6.  Биологија.......................................................................................................................... 139

9.7.  Историја............................................................................................................................ 139

9.8.  Географија........................................................................................................................ 140

9.9.  Енглески језик у старијим разредима............................................................................. 141

9.10.  Немачкијезик................................................................................................................. 141

9.11.  Шпанскијезик................................................................................................................ 142

10.  ИЗВЕШТАЈИ РАДАДОПУНСКЕ НАСТАВЕ........................................................................ 142

10.1.  Српски језик и математика у Iразреду......................................................................... 142

10.2.  Српски језик и математика у IIразреду........................................................................ 143

10.3.  Српски језик и математика уIIIразреду....................................................................... 143

10.4.  Српски језик и математика уIVразреду....................................................................... 144

10.5.  Математика устаријим разредима................................................................................ 144

10.6.  Српски језик у старијим разредима.............................................................................. 145

10.7.  Хемија............................................................................................................................. 145

10.8.  Физика............................................................................................................................ 146

10.10.  Енглески језик у старијимразредима......................................................................... 146

10.11.  Немачкијезик............................................................................................................... 146

11.  ПРИПРЕМНАНАСТАВА..................................................................................................... 147

11.1.  Математика..................................................................................................................... 147

11.2.  Српскијезик................................................................................................................... 147

11.3.  Биологија........................................................................................................................ 147

11.4.  Хемија............................................................................................................................. 147

11.5.  Физика............................................................................................................................ 147

11.6.  Историја.......................................................................................................................... 147

11.7.  Географија...................................................................................................................... 148

12.  ХУМАНИТАРНЕАКЦИЈЕ ШКОЛЕ...................................................................................... 148

13.  ПРОЈЕКТИ......................................................................................................................... 148

14.  НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИНАТАКМИЧЕЊИМА.................................................................... 153

14.1.  Такмичења у организацији Министарства просветеРепубликеСрбије....................... 153

15.  НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИVIIIРАЗРЕДА.............................................................................. 158

15.1.  Ученици носиоци Вукове дипломе ипосебних диплома............................................. 158

15.2.  ОУченику генерације..................................................................................................... 159

16.  КАДРОВСКИУСЛОВИ РАДА............................................................................................. 160

16.1.  Кадровскиресурси Школе............................................................................................. 160

16.1.1.  Руководство Школе– директор............................................................................... 160

16.1.2.  Наставникадар......................................................................................................... 160

16.1.3.  Стучнисарадници..................................................................................................... 162

16.1.4.  Педагошкиасистент.................................................................................................. 162

17.  УСПЕХ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ2016/2017.ГОДИНИ......................................................... 163

17.1.  Успех на крају другог полугодишта – јун2017.године................................................. 163

17.2.  Успех на крају школске године – 31. августа2017.године........................................... 164

17.3.  Успех ученика са посебним потребама на крају школске године – 31. августа 2017.године    165

17.4.  Успех по разредима – средњаоценаодељења........................................................... 166

17.4. Такмичења у школској2016/2017.години..................................................................... 167

18.  ПРИЛОГ........................................................................................................................... 169


1.  Организација рада Школе

1.1.  Динамика радаШколе

 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у Школи остваривали су се у току два полугодишта. Прво полугодиште је почело у четвртак, 1. 9. 2016. године, а завршило се у четвртак, 26. 1. 2017. године. Друго полугодиште почело је упонедељак,

13. 2. 2017. године, а завршило се у уторак, 13. 6. 2017. године, а за ученике VIII разреда у уторак, 30. 5. 2017.године.

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварио се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана. Наставни план и програм за ученике VIII разреда остварио се у 34 петодневне наставне недеље, односно 170 наставних дана.

У току године ученици су имали зимски, пролећни, првомајски и летњи распуст. Зимскираспустјебиоиздвадела.Првидеозимскограспустапочеојеупонедељак,2.

1. 2017. године, а завршио се у петак, 6. 1. 2017. године. Други део зимског распуста почео је у петак, 27. 1. 2017. године, а завршио се у петак, 10. 2. 2017. године. Пролећни распуст почео је у четвртак, 12. 4. 2017. године, а завршио се у понедељак, 17. 4. 2017. године. Летњи распуст почео је у среду, 14. 6. 2017. године, а завршио се у четвртак,31.

8. 2017. године.

Свечана подела ђачких књижица на крају II полугодишта од I до VII разреда је обављена у среду, 28. 6. 2017. године.

У Школи су се празновали следећи државни и верски празници:

  21. 10. 2016. године, Дан сећања на српске жртве у Другом светскомрату;

  8. 11. 2016. године, Дан просветних радника;

  31. 12. 2016. године, Новагодина;

  7. 1. 2017. године,Божић;

  27. 1. 2017. године, Дан СветогСаве;

  15. 2. 2017. године, Дандржавности;

  22. 3. 2017. године, ДанШколе;

  1. 5. 2017. године, Међународни данрада;

  28. 6. 2017. године,Видовдан.

Квалификациони периоди били су:

  Прва квалификација – 9. 11. 2016.године.

  Трећа квалификација – 11. 4. 2017.године.

Школа је радила у две смене. Прва смена је почињала у 8.00, а завршавала се у

13.15   часова, а друга смена је почињала у 13.30 и завршавала се у 18.50 часова. Смене су се смењивалеседмично.

 

1.2.  Број одељења иученика

 

1.2.1.  Број ученика по одељењима

 

Табела бр. 1

 

Одељења разредне наставе

Одељења предметне наставе

Разред и одељење

Број

девојчица

Број дечака

Укупно ученика

Разред и одељење

Број

девојчица

Број дечака

Укупно ученика

I1

10

13

23

V1

10

9

19


I2

10

11

21

V2

13

11

24

I3

11

11

22

V3

9

8

17

Укупно I

31

35

66

Укупно V

32

28

60

II1

9

13

22

VI1

17

9

26

II2

10

14

23

VI2

11

12

23

II3

8

15

23

VI3

14

13

27

Укупно II

27

42

69

Укупно VI

42

34

76

III1

11

8

19

VII1

7

11

18

III2

11

7

18

VII2

9

12

21

III3

10

7

17

VII3

9

12

21

Укупно III

32

22

54

Укупно VII

25

35

60

IV1

8

24

24

VIII1

8

11

19

IV2

10

23

23

VIII2

15

6

21

IV3

5

20

20

VIII3

9

8

17

Укупно IV

23

44

67

Укупно VIII

32

25

57

Свега: I – IV

113

143

256

Свега: V – VIII

131

122

253

Свега ученика I – VIII разреда: 509

 

1.2.2.  Број ученика у одељењима за децу са посебнимпотребама

 

Табела 2.

Одељења ученика са посебним потребама

Дефектолог

Разред,

одељење

Број

дечака

Број

девојчица

Укупно

Одељ. стар.

I – IV

2

4

6

Јасна Мирковић

V

2

3

5

Неда Аћимовић

V

1

3

4

Милкица Марјановић

VI

1

3

4

Митра

Минић

VII

/

1

1

Горанка Лучић

Калембер

Свега :

 

6

14

20

 

Свега ученика: 529


2.  Стручни органиШколе

2.1.  Наставничковеће

 

Битан предуслов за успешну организацију рада Школе и правовремену реализацију свих образовно-васпитних задатака Школе је добар рад Наставничког већа као колективног стручног органа. У протеклој школској години, као и до сада, Веће се у свом раду бавило: редовном, допунском и додатном наставом, излетима, такмичењима, слободним и културним активностима, унапређивањем рада у Школи, анализом и реализацијом наставног плана и прогрма, радом тимова, праћењем имплементације ИОП-а, стручним усавршавањем наставника, васпитним проблемима, похваљивањем и награђивањем успешних ученика.

Планирани број седница Наставничког већа релизован је кроз успешан рад својих тимова за: развој Школе, за професионалну оријентацију, школски програм, самовредновање, културну и јавну делатност, екскурзије и излете, стандард ученика, подршку талентованим ученицима, уређење школског простора, заштиту ученика од свих облика насиља, подршку ромској деци, наставна средства и опрему, инклузију и уређење сајта Школе. Одлуке овог органа биле су обавезујуће и доследно су  спровођене уШколи.

У овој школској години Наставничко веће је већу пажњу посветило планирању образовно-васпитног рада у Школи и безбедности ученика. Један од основних задатака Школе је васпитни рад и његово унапређење. Тај програм је имао следеће циљеве: припреме за живот, оспособљавање за примену стечених знања, стваралачко коришћење слободног времена, развијање физичке и интелектуалне способности, развијање свести о потреби чувања здравља, хумани и културни односи међу људима, развијање потреба за културом и лепим понашањем, здравствено васпитање,  превенција туберкулозе, депресије, упознавање ученика са опасностима и ризицима трговине људима, безбедност на интернету. Овај програм и циљеве остварили смо кроз наставу и програме наставних предмета, а сваки предметни наставник је планирао реализацију васпитних циљева у својим дневним припремама. Уз то су органитозане и разне трибине које су такође допринеле остваривању овихциљева.

Посебан акценат у васпитном раду је дат у одељенској заједници и остваривању ових циљева и задатака, кроз рад разредног старешинства. Уведени су садржаји којима се обучавају деца у смислу оспособљавања за комуникацију којом се смањује број насилних ситуација у Школи, као и правилног реаговања на насиље од стране посматрача.

У протеклој школској години Наставничко веће је пратило рад на унапређивању сарадње са родитељима и успостављање тешње сарадње са друштвеном средином према предвиђеном плану. Такође, у току ове школске године остварена је сарадња и са родитељима будићих ученика првог разреда који имају сметње у развоју, како би објективно сагледали могућност укључивања своје деце у редовна или специјална одељења.

Безбедност деце је тема којом се Веће континуирано бавило целе године. Активности су се односиле на извесне измене у организацији рада у Школи, пре свега у дежурству наставника и допуни Правилника о понашању за време часова. Обезбеђен је улаз у одељења млађих разреда, појачан је надзор на улазима у Школу, на капијама код терена, на улазу у хол и на главном улазу. У Школи је обезбеђено присуство школског полицајаца. Спроведена је одлука о дежурству наставника у супротној смени у својсву главног дежурног у смени.


Један од значајних циљева Школског развојног плана је решавање ургентних проблема, а то је смањење броја деце дорасле за школу у градском насељу у ком се Школа налази. Потребно је повећати број уписане деце, а то је могуће само уписом деце са других територијаГрада.

У том погледу активности смо усмерили у следећим правцима:

-  Уређење и опремање простора за постизање пријатне атмосфере и савремених услова за рад иучење.

-     Стручно усавршавање постојећих кадрова, а услед потреба, пријем нових, већ афирмисаних наставника, унапређивање наставе и других активности у Школи у контексту увођења инклузивног образовања. Посебно смо се бавили усклађивањем планова и начина рада како би се успешније применили утврђени стандарди при процени постигнућаученика.

-  Подизање нивоа безбедности деце уШколи.

-     Побољшање услова за потпун обухват ромске деце за похађање школе. Овим питањима посвећен је значајан број активности из предвиђеног Плана у чему је велику улогу у постизању бољих ефеката у наведеној области имао педагошки асистент. Пре свега да се постигне потпуни обухват редовног похађања наставе све ромске деце са територије Школе, обезбеђивање потребног прибора, књига и личних ствари и помоћ у учењу.

-   У овој школској години наставници су се на седницама, и у раду уопште, бавили и начинима пружања подршке талентованим ученицима. Осмишљен је план акције у циљу прецизнијег, свеобухватнијег и квалитетнијег награђивања успешних ученика, не само у учењу, већ и у свим видовима ваннаставнихактивности.

Наставни радници учествовали су у осмишљавању и реализацији 27 креативних радионица за предшколце Града, које су организоване од 5. 10. 2014. године до 19. 4. 2015. године. У том периоду, Стручни сарадници и Стручно веће за разредну наставу организовали су и три трибине за родитеље предшколаца Града. Ове активности су организоване у циљу упознавања предшколаца и њихових родитеља са Школом и радницима Школе.

Све напред наведене активности тако интегрисане, спроводиле су се у свим областима рада у Школи и то кроз: зубну амбуланту и превенцију здравља зуба, опремање, предавања и реализацију систематских прегледа по захтеву Школе у сарадњи са Превентивном службом Дома здравља; опремање, организацију и усавршавање рада у продуженом боравку; стварању услова за рад предшколских група и промоцију за што масовнији упис предшколаца у групе при Школи; опремање и уређење простора: учионица, кабинета, фискултурних сала, ходника, канцеларија за пријем родитеља, гостију и службених посетилаца, наставничке канцеларије, и пре свега хигијенских чворова за децу и одрасле; организацију свих наставних активности да задовољи интересовања готово свакогдетета.

У току школске 2016/2017. године одржано је 16 седница Наставничког већа.

Најважније теме које су на њима обрађене биле су следеће.

-     анализа успех и владање ученика на тромесечју, полугодишту и крају школске године;

-   додатна подршка ученицима који раде по ИОП-у; усавршавање организације израде ИОП-а;

-  презентација наставних средстава Мирјане Лукић и Светлане Матић, осмишљених за потребе ученика укључених уинклузију;

-   учешће на Конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја за избор саветника  спољних сарадника;

-  реализација прославе школске славе Светог Саве; Светосавскепохвале;


-  реализација прославе ДанаШколе;

-  реализацијатакмичења;

-  припрема школскоглиста;

-  анкетирање и анализа резултат анкете из области „Брига оученицима“;

-  литература заинклузију;

-  реализација Наставног плана и програма за школску 2016/2017.годину;

-  избор Ученика генерације и Спортистегенерације;

-     предлог, усвајање предлога и реализација доделе Вукових диплома, посебних диплома и похвала Школе ученицима VIIIразреда;

-  препоруке за унапређивање образовно-васпитног рада уШколи;

-  реализација успеха и постигнућа наставникаШколе;

-  Извештај Тима за самовредновање за школску 2016/2017.годину;

-  Извештај о стручном усавршавању и план стручногусавршавања;

-  поделе разредногстарешинства;

-  припрема Наставног плана и програма за школску 2017/2018.годину;

-  припреме за реализацију Завршног испита у августу 2017.године;

-    договор о реализацији тестирања ученика V и VIII разреда у септембру школске 2017/2018. године, у оквиру Пројекта који реализује Завод за вредновање квалитета образовања иваспитања;

-  допуна оцењивања стручног усавршавања унутарустанове;

-  организација почетка нове школскегодине.

2.2.  Стручно веће за разреднунаставу

 

Веће за разредну наставу је стручни орган Школе који радне задатаке спроводи кроз рад актива учитеља од I до IV разреда, у сарадњи са стручном службом.

Радом Већа руководила је Јелена Димитријевић. Веће је расправљало и  доносило одлуке и предлоге везане за побољшање и унапређење наставног процеса, сарадњу са родитељима, транзицију деце из предшколског припремног програма у основну школу, организацију културних, музичких и литерарних приредби и представа, промоцију школе, јавне наступе и учешћа у градским дешавањима, стручне скупове и лична стручна усавршавања, вођење педагошке евиденције и документације, праћење и имплементација ИОП-а. Одржано је дванаестседница.

Одељењско веће обављало је следеће послове:

  доношење плана и програма васпитно-образовнограда;

  утврђивање бројног стања и социјалног статусаученика;

  разматрање успеха ученика из претходногразреда;

  утврђивање успеха и владања на крајукласификација;

  предлагање, организовање и реализовање додатне и допунскенаставе;

  избор листова и часописа, набавка наставнихсредстава;

  планирање посета иизлета;

  утврђивање плана стручног усавршавања и организовање планиранихсеминара;

   идентификација ученика којима је потребна помоћ педагошке службе и социјална помоћ;

   планирање, организација и анализирање реализације спортских, културних и других делатности Школе;

   обогаћивање рада и побољшање услова рада у продуженом боравку, планирање уређивањаучионица;


   подстицање ромске деце за редовно похађање наставе кроз свакодневну сарадњу са педагошкимасистентом;

  сарадња са тимовима уШколи.

 

2.3.  Одељењскa већа старијихразреда

 

У раду Одељенског већа старијих разреда учествовали су сви предметни наставници. Радом Већа руководила је БранкаСтарчевић.

Одељенска већа су обављала следеће активности:

  усвајање Плана рада Одељенских већа старијих разреда;

  усвајање распореда рада писмених задатака ивежби;

  доношење распореда одржавања родитељских састанака и отворенихврата;

  доношење Плана сарадње са родитељимаученика;

  вођење педагошкедокументације;

  анализа успеха ученика у претходној школскојгодини;

  идентификација ученика који имају потешкоће уучењу;

  разматрање предлога за корелацију наставних предмета и тематскопланирање;

  организација ваннаствних активности, додатне и допунскенаставе;

  планирање коришћења техничкихсредстава;

прилагођеност ученика V разреда предметној настави – анализа резултата спроведеноганкетирања;

  анализа похађањанаставе;

  анализа реализације свих облика образовно-васпитнограда;

анализа успеха на крају класификационих периода и предлог мера за побољшање успеха;

  анализа владања и васпитно-дисциплинскемере;

  утврђивање оцена извладања;

  усклађивање критеријумаоцењивања;

  праћење напредовања ученика са тешкоћама уучењу;

  анализа реализације угледнихчасова;

  прослава СветогСаве.

  анализа сарадње сародитељима;

  организација школскихтакмичења;

  анализа успеха ученика натакмичењима;

  избор Ученика генерације и Спортистегенерације;

  предлози за похвале инаграде;

  организовање припреме ученика VIII разреда за полагање завршногиспита;

  изборни предмети за наредну школску годину – спровођењеанкетирања;

  анализа нивоа остварености корелације наставнихпредмета;

  организација разреднихиспита;

  организација матурскевечери;

  организација завршних испита за ученике осмихразреда;

  разматрање и усвајање Извештаја стручних већа и тимоваШколе;

  разматрање и усвајање Годишњег плана стручних већа и тимоваШколе.


2.4.  Стручна већа

 

2.4.1.          Стручно веће друштвених наука

 

Стручно веће друштвених наука је у школској 2016/2017. години своје програмске задатке реализовало у следећем саставу: Љиљана Павловић, професор српског језика, руководилац Већа, и чланови: Рајна Бранковић, професор српског језика и књижевности, Оливера Продановић, професор шпанског језика, Јована Милић, професор српског језика и књижевности, Зорица Томић, професор историје, Милосав Милић, професор географије, Јасмина Радановић, професор енглеског језика, Вања Анђелковић, професор енглеског језика, Сузана Јаневска, професор француског језика, Ивана Вујић, професор немачког језика, Душица Рајевац, професор немачког језика, Катарина Живковић, професор немачког језика, и Љубомир Радовић, професор географије.

Чланови Већа су остварили све планиране задатке и одржали 10 седница на којима је вршена анализа постигнутог, као и доношење мера за побољшање мање урађеног. У периоду септембар – децембар радило се, углавном, на изради свих врста наставних планова, узсталне консултације чланства. Посебна пажња приликом планирања посвећивана је временској и тематској корелацији међу предметима. У консултацији са Педагогом, Педагошким асистентом и Директором Школе прилагођивани су садржаји ученицима различитих способности, склоности, предзнања и рађени су Индивидуални планови. Такође, сви наставници су се трудили да осавремене наставни процес користећи различите мултимедијалне технологије којимa Школарасполаже.

Током целе школске године организоване су међусобне посете часовима, као и посете часовима од стране Директора и Педагога Школе.

Одржане су следеће радионице за предшколце:

  ,,Glückliche Kinder“(„Весела деца“) – Катарина Живковић, наставник немачкогјезика;

    „Let’s play with colors“ („Играјмо се бојама“) – Вања Анђелковић, наставник енглескогјезика;

  “Игра речима” – Љиљана Павловић, наставник српскогјезика;

  „Весела празнична музика“ – Јасмина Радановић, наставник енглескогјезика;

  „У сусрет Новој години“ – Катарина Живковић, наставник немачкогјезика;

  „Вруће столице” – Оливера Продановић, наставник шпанскогјезика.

Ученици су у пратњи својих наставника посећивали и учествовали у бројним културним догађањима и остварили запажене резултате на бројним литерарним конкурсима, уз менторство својих предметних наставника:

  30. септембра 2016. године у Истраживачкој станици „Петница“ одржан је фестивал науке под називом ,,Миграција знања“. Ученици су са Сузаном Јаневском, наставником енглеског језика, Оливером Продановић, наставником шпанског језика, и Драганом Павловићем, библиотекарем, посетили овај фестивал.

   18. октобра 2016. године ученици VI разреда који похађају грађанско васпитање и ученици VIII разреда су на Универзитету Сингидунум посетили изложбу „Простор књиге“ графичке дизајнерке Данијеле Парацки, некадашње ученице Школе.  Ученици су могли видети дизајнерска решења за велики број публикација – књига, које је ауторка стварала у сарадњи са многим реномираним институцијама културе. Ученици су изложбу посетили у пратњи Мирјане Лукић, наставника ликовне културе, и Оливере Продановић, наставника шпанскогјезика.

   24. октобра 2016. године у Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић“ одржано је књижевновечеподназивом„КњижевнасценамладихуВаљеву“.ДраганПавловић,


библиотекар Школе, представио је рад Луке Митровића, ученика V разреда, и Елене Букумирић, ученице VII разреда.

  27. октобра 2016. године ученици и наставници Школе посетили су 61. Међународни београдски сајамкњига.

   1. новембар 2016. године ученици су у пратњи Оливере Продановић, наставника шпанског језика, посетили изложбу „Ана Франк – историја за садашњост“ у Народном музеју у Ваљеву. Ученицима се изложба изузетно допала. Са великим интересовањем су погледали фотографије настале током Аниног живота и прочитали исечке из њеног дневника.

   3. новембра 2016. године ученици VIII разреда који похађају наставу грађанског васпитања као и чланови историјске секције су у Народном музеју у Ваљеуву посетили изложбу „Ана Франк – историја за садашњост“. Кроз судбину јеврејске девојчице, страдале у Другом светском рату, ученике су провели вршњачки едукатори из ваљевских средњих школа. Ученике су пратиле Сузана Јаневска, наставник енглеског језика, и Зорица Томић, наставникисторије.

  3. новембра 2016. године драмска група Техничке школе је за ученике Школе извела представу „Како сам покварио рођено дете“, коју је режирала режирала Милка Ерић Васиљевић.

   11. новембра 2016. године према плану Тима за професионалну орјентацију, а у оквиру месеца Техничке школе,одржан је мултимедијални час „Прича о миту“, који су припремили ученици Техничке школе са ментором Јасмином Дрндарски Стојаковић, професоркомкњижевности.

   17. новембра 2016. године Љиљана Павловић, наставник српског језика, одржала је угледни час Народне епске песме новијих времена, „Бој на Мишару“ –обрада.

    24. 11. 2016. ученици Школе су у Дому културе гледали представу „Госпођа министарка“ на немачком језику. Представу су припремили ученици Ваљевске Гимназије, заједно са Катарином Мирковић и Иваном Веселиновић, наставницима немачкогјезика.

    23. децембра 2016. године одржан је Божићни фестивал (Weihnachtsmarkt). Ову манифестацију организовали су наставници немачког језика који раде у Ваљеву и околним ваљевским општинама. На фестивалу је учествовало око шездесет ученика основних школа Колубарског округа у којима се изучава немачки језик. Фестивал је улепшало извођење божићних песама на виолинама, као и мирисниколачи.

   23. децембра 2016. године Рајна Бранковић, наставник српског језика, и Мирјана Лукић,наставникликовнекултуре,одржалесучаскаопримердобрепраксесатемом

„Зимско јутро“, Војислав Илић – обрада (српски језик) „Природа и њени облици“ – обрада ( ликовна култура).

   28. децембра 2016. године у Свечаној сали Школе одржан је тематски дан „Нова година“, који су припремили и реализовали ученици I разреда и Сузана Јаневски, наставник енглеског језика. Ученици су кроз предмете српски језик, енглески језик, математику и ликовну културу приказали своја знања и умења, као и својукреативност.

  27. јануара 2017. године прослављена је школска слава СветиСава.

   12. марта 2017. године Рајна Бранковић, наставник српског језика, присуствовала је семинару „ Ка савременој настави српског језика и књижевности“ који је одржан у Шапцу.

  14. марта 2017. године тематски дан „Северна Америка“ осмислили су и реализовали Зорица Томић, наставник историје, Милосав Милић, наставник географије, Биљана Тодоровић, наставник музичке културе, и Мирјана Лукић, наставник ликовнекултуре.


   22. марта 2017. године географска секција је занимљивим цртежима и текстом о водама, на паноу у холу Школе, подсетила на 22.март – „Дан вода“. Ученици су се потрудили да привуку пажњу својих вршњака и да се на тај начин појача заједничка свест о значају вода за нашупланету.

  23. марта 2017. године прослављен је Дан школе. Приказан је филм о Школи, за који је сценарио написала Љиљана Павловић, наставник српског језика. Чланови хора, драмске и рецитатотске секције извели су пригодни програм. Представљен је и школски часопис, који је такође уредила ЉиљанаПавловић.

   8. априла 2017. године одржан је Пробни завршни тест из српског језика. Пробни завршни тест је замишљен као симулација Завршног испита, у истом простору, на истом радном месту, како би се ученици емоционално припремили за полагање Завршног испита, које ће бити реализовано 14, 15. и 16.јуна.

    12. априла 2017. године одржан је тематски дан „Пролећна забава“. У оквиру тематског дана одржани су часови из српског језик, енглеског језика, математике, света око нас и физичког васпитање. Тематски дан су припремиле учитељице I разреда и Вања Анђелковић, наставник енглескогјезика.

   12. априла 2017. године, у организацији Књижевне заједнице Ваљева, одржано је књижевно вече песника Радована Обрадовића. Књижевној вечери са ученицима Школе присуствовали су наставници Рајна Бранковић и ДраганПавловић.

  12. априла 2017. тодине одржан је тeматски угледни дан „Празници – дани радости и одмора“ за ученике II разреда. Тематски дан су осмислили и реализовали учитељи II разреда, Слободанка Ашковић, Милена Миловановић, Драгана Кузмановић, Јасмина Радановић, наставник енглеског језика, и Јован Новитовић,вероучитељ.

    29. априла 2017. године ученици Школе су узели учешће у пројекту „Култура авантура“,којијефинансиралоМинистарствоомладинеиспорта.ТимОсновнешколе

„Нада Пурић“ чинили су ученици Лука Маџаревић VIII1, Реља Арсенијевић VII1 и Лука Станић VII1. Заједно са Милосавом Милићем, наставником географије, ученици су освојили II место и на тај начин показали како добро познају и чувају од заборава културне и историјске вредности свога града.

   3. маја 2017. године географска секција, коју води Милосав Милић, наставник географије, обележила је 3. мај – Дан Сунца. Ученици су припремили пригодан пано, који су обогатили цртежима итекстом.

   5. јуна 2017. године у Школи одржан je испит из немачког језика за ученике VIII разреда. Поред ученика Школе, тест су полагали и ученици из других школа у којима се учи немачки језик. Ученицма ће бити додељен сертификат о стеченом нивоу знања немачког језика А2, односно немачка језичка диплома првог степена (DSD - Deutsches Sprachdiplom), која је на немачком говорном подручју призната као званични доказ о познавању немачкогјезика.

 

Такмичења

 

Из свих области друштвених наука у току фебруара су одржана школска такмичења, а ученици који су се пласирали на Општинско такмичење испратили су календар такмичења који је утврдило Министарство просвете.

 

Српски језик и језичка култура

 

  18. марта 2017. године одржано је Општинско такмичење из српског језика и језичке културе. На такмичењу су учествовали следећи ученици: Валентина Вукомановић VI1, ОливераФилиповићVI2,којајеосвојилаIIместо,МашаЈовановићVI3,ЈанаЈовановић


VI3. Андријана ПавловићVII2, која је освојила III место, и Јелена Новокмет VII2, која је

 освојила III место.

   3. априла 2017. године одржано је Окружно такмичење из српског језика и језичке културе. На такмичењу су учествовали следећи ученици: Валентина ВукомановићVI1, Оливера Филиповић VI2, која је освојила III место, Маша ЈовановићVI3, Андријана

 ПавловићVII2, која је освојила II место и пласирала се на Републичко такмичење, и

 Јелена Новокмет VII2, која је освојила II место.

  28. маја 2017. године одржано је Републичко такмичење из српског језика ијезичке

 културе на коме је учествовала Андријана Павловић VII2.

 

 Књижевна олимпијада

 

  4. марта 2017. године одржано је Општинско такмичење из књижевности, Књижевна олимпијада. На такмичењу је учествовало шест ученика: Лука Станић VII1, Елена Букмировић VII2, Николина Ђурић VII3, Сања Петровић VIII1, Теодора Алексић VIII2, која је освојила II место и пласирала се на Окружно такмичење, и Катарина Мирковић VIII2, која је освојила III место и пласирала се на Окружнотакмичење.

   1. априла 2017. године одржано је Окружно такмичење из књижевности, Књижевна олимпијада. Учествовале су ученице Теодора Алексић VIII2 и Катарина МирковићVIII2, која је освојила I место и пласирала се на Републичкотакмичење.

  13. маја 2017. године одржано је Републичко такмичење из књижевности, Књижевна олимпијада. На такмичењу је учествовала ученица Катарина Мирковић VIII2 која је заузела освојила IIIместо.

 

Страни језици (енглески и немачки језик)

 

   25. фебруара 2017. године одржано је Општинско такмичење из страних језика. На Општинско такмичење из енглеског језика учествовала су три ученика: Теодора Алексић VIII2, Александра Вићентић VIII1 и Александар Недељковић VIII, који се пласирао на следећи ниво такмичења. На Општинском такмичењу из Немачког језика учествовале су ученице Катарина Мирковић VIII2 и ТеодораАлексићVIII2.

    25. марта 2017. године одржано је Окружно такмичење из страних језика. На Окружном такмичењу из енглеског језика учествовао је ученик Александар Недељковић VIII1, који је остварио пласман на Републичкотакмичење.

   30. априла 2017. године одржано је Републичко такмичење из енглеског језика, на коме је учествовао Александар НедељковићVIII1.

 

Историја

 

  5. марта 2017. године одржано је Општинско такмичење из историје. На такмичењу је учествовало дванаест ученика: Тара Димитријевић V2, Драган Ђокић V2, Лука Станић VII1, Никола Вуловић VII1, Елена Букмировић VII2, Лазар Остојић VII3, Михаило Марковић VII3, Софија Глишић VIII1, Катарина Мирковић VIII2, Валентина Шутић VIII2, Филип Петровић VIII2 и Лазар Бранковић VIII2. На Окружно такмичење су се пласирали следећи ученици: Никола Вуловић VII1, који је освојио III место, Катарина Мирковић VIII2, која је освојила II место, Валентина Шутић VIII2, која је освојила III место, и Софија Глишић VIII1, која је освојила IIIместо.

  23. априла 2017. године одржано је Окружно такмичење из историје. На такмичењу су учествовали  следећи  ученици: Никола Вуловић VII1, Катарина Мирковић VIII2, којаје


освојила III место и пласирала се на Републичко такмичење, Валентина Шутић VIII2, и Софија Глишић VIII1.

   14. маја 2017. године одржано је Републичко такмичење на коме је учествовала ученица Катарина МирковићVIII2.

 

Географија

 

    12. марта 2017. године одржано је Општинско такмичење из географије. На такмичењу је учествовало шест ученика: Валентина Шутић VIII2, Софија Глишић VIII1, Елена Букмировић VII2, Емилија Јовановић VII2, Лазар Остојић VII3 и Михаило Марковић VII3. Награде и пласман за Окружно такмичење освојили су: Емилија Јовановић VII2, III место, Лазар Остојић VII3, III место, и Михајило Марковић VII3, II место.

   26. марта 2017. године одржано је Окружно такмичење из географије, на коме је учествовао ученик Михајило МарковићVII3.

 

Смотра рецитатора

 

   На Општинском такмичењу рецитатор учествовали су следећи Лазар Дивнић V2, Маша Јанковић VI2, Тамара Петаковић VII1 и Сања Петровић VIII1. Пласман на Окружно такмичење остварио је ученик Лазар ДивнићV2.

   24. априла 2017. године одржано је Окружно такмичење рецитатора, на коме је учествовао ученик Лазар ДивнићV2.

 

Професори српског језика, историје и географије су у месецу априлу почели са одржавањем припремне наставе за Завршни испит ученика VIII разреда. Припреме су се одвијале по већ утврђеном распореду часова и уз договор са ученицима.

 

2.4.2.          Стручно већe природнихнаука

 

Стручно веће природних наука чине: Радмила Ђуровић (професор биологије), Марија Аничић (професор биологије), Зорица Табић (професор биологије), Бранка Старчевић (професор хемије), Љубомир Џигурски (професор физике), Милован Лековић (професор физике), Маја Станковић (професор математике и руководилац Већа), Марија Вуковић (професор математике), Владимир Мишић (професор математике), Ђорђије Бубања (професор техничко-информатичког образовања и информатике) и Небојша Тодоровић (професор техничко-информатичкогобразовања).

У току школске године Веће је спроводило све активности предвиђене планом који је усвојен на првој седници новоформираног Стручног већа. Одржано је 10 састанака Стручног већа, са следећим дневним редом:

 

1)                 5. септембар 2016.године

-        Формирање Већа и договор о раду

-        Усвајање плана о раду Стручногвећа

-        Договор о раду и финализација оперативних планова, са освртом на корелацију сроднихпредмета

-        Усаглашавање критеријума за оцењивање у складу саПравилником

-        Вођење     педагошке      документације       и     стандардизација       формулара     за формативнооцењивање


2)                 3. октобар 2016. године

-        Утврђивање опремљености кабинета наставним средствима и договор о њиховомкоришћењу

-        Разматрање резултата примене Правилника ооцењивању

-        Договор о извођењу додатне и допунскенаставе

-        Информације о стручним скуповима, семинарима, трибинама и промоцијама издавачкихкућа

 

3)                 7. новембар 2016.године

-        Договор о ажурирању табела стручног усавршавања у електронскојформи

-        Обрасци за формативно оцењивање – идејнарешења

-        Разматрање успеха ученика на класификационом периоду из математике, физике, хемије, биологије, ТИО иинформатике

-        Информације о Сајму науке уБеограду

 

4)                 26. децембар 2016.године

-        Стручно усавршавање – зимскисеминари

-        Извештај са Сајманауке

-        Договор о припреми ученика за такмичења и организацији школских такмичења

-        Даљинско учење „Додатна настава нараспусту“

 

5)                 23. јануар 2017.године

-        Разматрање рада и успеха наполугодишту

-        Корелација међупредметима

-        Допунсканастава

 

6)                 20. фебруар 2017. године

-        Анализа реализоване „Додатне наставе нараспусту

-        Припрема ученика затакмичења

-        Извештаји и искуства са стручнихусавршавања

-        Анализа посећености часова допунскенаставе

 

7)                 20. март 2017.године

-        Реализација плана и програма (редовне, додатне и допунскенаставе)

-        Резултати на школскимтакмичењима

-        Анализа успеха на трећем класификациономпериоду

 

8)                 24. април 2017.године

-        Резултати на општинскимтакмичењима

-        Допунска и додатнанастава

-        Припрема ученика 8. разреда за Завршнииспит


9)                 15. мај 2017.године

-        Анализа пробног тестирања ученика 8.разреда

-        Успеси ученика натакмичењима

-        Израда извештаја о радуВећа

 

10)                19. јун 2017.године

-        Усвајање извештаја о радуВећа

-        Договор о раду за школску 2017/2018 годину – избор руководиоца Стручног већа

 

Сви чланови Већа су у току школске године имали велики број активноси, које су се односиле на унапређење наставе, рад на себи тј. побољшање стручних, педагошких и личних компетенција, промоције свог предмета кроз такмичења, угледне часове.

Чланови Већа су припремали и водили ученике на такмичења и учествовали су у комисијама за прегдледање и жалбе.

Осим акредитованих семинара, чланови Већа су учествовали и на стручним скуповима и промоцијама уџбеника које су организовале издавачке куће Клет, Герундијум, Бигз, Логос, Завод за уџбенике, Математископ, Едука.

Небојша Тодоровић, наставник техничког и информатичког образовања, током школске године био је задужен за ажурирање сајта Школе.

Чланови Већа су одржали одређен број часова припремне наставе за ученике VIII разреда за Завршни испит у основној школи (математика, физика, биологија и хемија).

Већина чланова Већа је у последње две наставне недеље одржала часове ученицима IV разреда, трудећи се да им приближи свој предмет, природне и техничке науке.

Такмичења и друге активности Математика

Школско такмичење из математике је одржано 19. јануара 2017. године. На такмичењу је учествовало 22 ученика од V до VIII разреда. На Општинском такмичењу, одржаном 25. фебруара 2017. године у Основној школи „Владика Николај Велимировић“ у Ваљеву, учествовало је 16 ученика од V до VIII разреда, а запажене резултате су остварили: V разред – Марија Петрић (I награда), Лазар Дивнић (III награда), Владимир Андрић (похвала) и Драган Ђокић (похвала); VI разред  Маша Јовановић (II награда), Лука Топаловић (III награда), Тодор Крунић (похвала); VII разред – Никола Трифуновић (II награда) и Лука Станић (похвала); у VIII разреду није било запажених резултата. Окружно такмичење одржано је у Основној школи

„Милован Глишић“ у Ваљеву 25. марта 2017. године. Учествовало је 8 ученика од V до VIII разреда, а запажене резултате су остварили: V разред  Марија Петрић (II награда) и Лазар Дивнић (похвала); VI разред  Маша Јовановић (II награда); VII разред  Никола Трифуновић ( I награда) и пласман на Државно такмичење.  Државно такмичење одржано је на Новом Београду, 29. априла. 2017.године.

Ове школске године Школа је по први пут учествовала на математичком такмичењу „Мислиша“ у организацији Друштва математичара Архимедес из Београда.


Такмичење је одржано 9. марта 2017. године, a учествовало је 23 ученика од V до VII разреда. Похвалу је освојио Никола Трифуновић VII3, а координатор такмичења је била Маја Станковић, наставник математике.

 

„Архимедес“

 

13. маја 2017. године на 43. математичком турниру ,,Архимедес“ екипа Школе је освојила похвалу. Екипу су чинили Часлав Протић IV1, Марија Петрић V1, Маша Јовановић VI3, Никола Трифуновић VII3 и Сања Петровић VIII1. У појединачној конкуренцији Часлав Протић је освојио трећу награду. Ученици су на такмичење ишли у пратњи Маје Станковић, наставника математике.

 

Физика

 

Школско такмичење из физике одржано је 13. фебруара 2017. године. На Општинском такмичењу, које је одржано 19. фебруара 2017. године у Основној школи

„Андра Савчић“, учествовало је 10 ученика VI, VII и VIII разреда. Ученица VI разреда Маша Јовановић освојила је похвалу. Три ученика су се пласирала на Окружно такмичење, два ученика VI разреда, Маша Јовановић и Лука Топаловић, и један ученик VII разреда Никола Трифуновић. Окружно такмичење је одржано 11. марта 2017. године у Основној школи „Андра Савчић“. Ученици Школе нису имали запажене резултате на Окружном такмичењу и нико од ученика се није пласирао на Државно такмичење.

 

Хемија

 

Школско такмичење из хемије за ученике VII и VIII разреда одржано је 25. јануара 2017. године. На Општинском такмичењу, одржаном 26. Фебруара 2017. године у Основној школи „Сестре Илић“ у Ваљеву, учествовала су четири ученика. Нико од ученика није остварио запажен резултат нити пласман на Окружно такмичење.

 

Билогија

 

Школско такмичење из биологије је одржано 24. фебруара 2017. године. Општинско такмичење је одржано 5. марта 2017. године у Основној школи „Сестре Илић“. На такмичењу је учествовало 14 ученика. Запажене резултате су остварили следећи ученици: V разред  Маша Краговић (I место), Марија Петрић (I место), Ђорђе Радовановић (II место) и Драган Ђокић (II место); VI разред  Сара Живановић (II место) и Нађа Ђурасовић (II место); VII разред  Михаило Марковић (III место) и Емилија Јовановић (III место). Пласман на Окружно такмичење остварила су три ученика: Маша Краговић, Марија Петрић и Ђорђе Радовановић. Окружно такмичење је одржано 2. априла 2017. године у Основној школи „Сестре Илић“, на коме је ученица Марија Петрић је освојила III место.

10. маја 2017. године ученици биолошке секције, са ментором Радом Ђуровић, наставником биологије, обележили су Дан дрвећа и птица. Кроз креативне и занимљиве слике пропраћене текстом на паноу у холу Школе млади биолози су желели да пробуде свест о значају птица и дрвећа и о значају њиховог очувања.


Техничко и информатичко образовање

 

Школско такмичење из техничког и информатичког образовања одржано је 28. фебруара 2017. године. На Општинском такмичењу, које је одржано у Школи 11. марта 2017. године, учествовало је 12 ученика. Остварени су следећи резултати: V разред  Драган Ђокић (I место) и Владимир Андрић (II место); VII разред  Никола Лазић (II место). Пласман на Окружно такмичење остварила су сва три ученика. Окружно такмичење је одржано у Школи, 26. Марта 2017. Године. Ученик Драган Ђокић V2 је освојио I место, а ученик Никола Лазић VII3 је освојио II место. Оба ученика су остварила пласман на Државно такмичење. Државно такмичење је одржано у Земуну, 6. и 7. маја 2017. године.

 

„Шта знаш о саобраћају?“

 

28. марта 2017. године одржано је Школско такмичење „Шта знаш о саобраћају?“. Општинско такмичење је одржано у Школи 22. априла 2017. године. Учествовало је пет ученика V и VI разреда. Постигнути су следећи резултати: V разред

-    Давид Јовановић освојио је I место у категорији Б; VI разред  Јана Јовановић освојила је I место у категорији Ц, Маша Јанковић освојила је III место у категорији Ц. Окружно такмичење „Шта знаш о саобраћају?“ је одржано у Школи 13. маја 2017. године. На такмичењу су учествовали Јана Јовановић VI3 и Давид Јовановић V2. Давид Јоваановић је освојио III место, док је Јана Јовановић освојила I место у категорији Ц и пласирала се на Републичко такмичење. Републичко такмичење је одржано 26. и 27. маја 2017. године уБеограду.

 

KODigranjа

 

У периоду од 24. априла до 4. маја 2017. организовано је прво онлајн коло у оквиру такмичења лиге KODigranjа. У Онлајн колу је учествовало 158 основних школа из свих крајева Србије. Наша школа је заузела 56. место са 890 освојених подова за 32,33 секунде и остварила право учешћа у другом колу такмичења. 27. маја 2017. године у Школи је одржано друго коло Регионалног такмичења KODigranjа, где су се ученици такмичили у програмирању, тј. кодирању робота. На такмичењу су учествовали Никола Николић VI3, Димитрије Милошевић VI3, Драган Ђокић V2 и Реља ДимитријевићV1.

 

Информатика и рачунарство

 

4. марта 2017. године у Ваљевској гимназији је одржано Општинско такмичење из програмирања. Школу је представљао ученик шестог разреда Никола Николић, који је освојио I место и пласман на Окружно такмичење. Окружно такмичење је одржано

22.           априла 2017. године у Ваљевској гимназији. Ученик Никола Николић VI3 није изборио пласман на Републичкотакмичење.

 

Фестивал науке

 

1.  јуна 2017. године у Школи је одржан ,,Фестивал науке“. Учествовали су ученици VI, VII и VIII разреда, уз помоћ и подршку Бранке Старчевић, наставника хемије, Љубомира Џигурског и Милована Лековића, наставника физике. Приказано је тридесет експеримената из физике и хемије. Приказани су: Примериротационог


транслаторног кретања; Хидраулични цилиндри; Роботска рука; Примена Паскаловог закона; Паскалов закон са шприцевима и доказивање тачности овог закона; Процес бушења балона; Прављење батерије од воћа; Слонова паста; Њутнова течност; Ватрени торнадо; Сода бикарбона и балон; Ооблецт; Вибратил у чашама; Бојење цвећа помоћу прехрамбене боје; Ватрена рука; Гужвање под притиском; Маглена комора; Врели/хладни балон; Облак у боци; Језива плава боја; Картезијански гњурац; Хидростатички притисак; Атмосферски притисак; Тегла усисивач; Магично млеко; Балон и свеће; Кљова; Лава у чаши; Аватар; Дугине чаролије; Сода бикарбона, вода и балон.

 

2.4.3.          Стручно већевештина

 

Стручно веће вештина чине чланови: Биљана Тодоровић, професор музичке културе, Мирјана Лукић, наставник ликовне културе, Весна Ивановић, професор физичког васпитања, Бранко Јовановић, професор физичког васпитања. Председник Стручног већа вештина у школској 2016/2017. години је Бранко Јовановић. Делокруг рада Стручног већа вештина у школској 2016/2017. години биле су ваннаставне активности, у циљу подстицања ученика да се баве свим облицима ваннаставних активности, развијања способности и вештина, развијања креативности,  оспособљавања за испуњење слободног времена садржајима из области културе и спорта, развијања критичког мишљења. Чланови Сручног већа вештина одржавали су састанке (једном у току сваког месеца) на којима је вршена анализа остварених активности, размењивана су искуства и договарало се о предстојећим активностима. Реализоване су следећеактивности:

Септембар

12. 9. 2016. године oдржано је Општинско такмичење у пливању, на коме је 14 ученика Школе остварило солидне резултате, а Сташа Дамњановић и Тијана Тодорчевић, ученице VI разреда, Марко Тодорчевић, ученик IV разреда, и Емилија Аћимовић, ученица III разреда, успели да се пласирају на Републичко такмичење.

15. 9. 2016. године одржан је Спортски дан у Петници. Ученици обе смене су узели учешће.

Октобар

    УовоммесецуодржанесучетиритренингутакмицесаОдбојкашкимклубом

„Србијанка“ и организован је турнир у кошарци „три на три“, где је учествовало десетак екипа из једне и другесмене.

Новембар

   16. 11. 2016. године у Крагујевцу је одржано Републичко такмичење у пливању. Тијана Тодорчевић је освојила бронзану медаљу у дисциплини краул, док су Сташа Дамњановић у дисциплини леђа, Марко Тодорчевић у дисциплини прсно, Емилија Аћимовић у дисциплини краул, и Нора Игњатовић у дисциплини прсно остварили скромније резултате и вратили се без медаља.

Децембар

   5. 12. 2016. године у Хали спортова одржано је Општинско такмичење у кошарци. Школа је заузела V место, изгубивши на самом почеткутурнира.

Поводом Дана хендикепираних, у сали Школе одржане су „Игре без граница“, где су учешће узели ученици ометени у развоју.

  23. 12. 2016. године у хали „Студент“ одржано је Општинско такмичење у одбојци за девојчице. Наше ученице су у полуфиналу изгубиле од екипе Основне школе „Сестре Илић“ и тако заузеле IIIместо.


Јануар

   27. јануара 2017. године одржан је наступ школског хора на приредби поводом обележавања Савиндана. Хор је извео композиције Химна Светом Сави, Богородични град и Празнично јутро.

  30. јануара 2017. године одржано је Општинско такмичење у малом фудбалу, у Првој основној школи. Ученици нису остварили запаженерезултате.

Март

    22. марта 2017. године, поводом обележавања Дана школе, одржан је женски одбојкашки турнир. Поред наше школе, учествовале екипе из Основне школе „Десанка Максимовић“,Основнешколе„БраћаНедић“изОсечинеиOдбојкашкогклуба

„Србијанка“. Екипа Школе је заузела I место, екипа Основне школе „Браћа Недић“ II место, а екипа Oдбојкашког клуба „Србијанка“ III место.

  22. марта 2017. године наступао је хор школе на приредби поводом Дана школе. Хор је наступио изводећи химну школи „ Није светукрај“.

Април

   10. априла 2017. године у Свечаној сали Школе наступио је хор Школе поводом вечери Родољубиве поезије. Хор је извео композиције „Тамо далеко“ и „Креће се лађа француска“.

   Од петнаестог априла, па до краја школске године у Школи је организована Школа спорта за ученике III и IV разреда, коју су похађали сви ученици поменутих одељења. Настава се изводила два пута надељно, под покровитељством Савеза за школски спорт Ваљева.

Мај

  15. маја 2017. године у граду је одржана улична одбојка и мали фудбал. Екипе Школе су узеле учешће у овим активностима.

   25. маја 2017. године је одржано квалификационо такмичење за Мале олимпијске игре у хали „Студент”. Учествовале су екипе I, II и III разреда. Екипе је припремала Весна Ивановић, наставник физичког васпитања, која је уједно била и селектор екипа. Екипе I и II разреда су освојиле I место и пласирала се за даљи круг такмичења, односно за Републичкотакмичење.

   31. маја 2017. године одржане су Спортске игре младих, на теренима „Студента“. Наша Школа је учествовала са четири екипе III и IV разреда, од којих је једна освојила III место. Селекторка екипа је била ВеснаИвановић.

Јун

  7. јуна 2017. године одржане су Мале олимпијске игре у Хали спортова у Параћину. Учествовали су екипе ученика I и II разреда и заузеле VIместо.

 

Извештај одбојкашко-кошаркашке секције

 

Одбојкашка секцији се реализовала која се одржавала уторком, понекад четвртком и петком, од 18.30 часова. Секцију је чинило око двадесет девојчица и један дечак. Одржано је двадесет пет тренинга и петнаест утакмица, како у Школи тако и у другум школама.

Чланови одбојкашке секције су учествовали на Општинском такмичењу, које је одржано у децембру у хали „Студент“. Екипа је освојила III место. На одбојкашком турниру у Школи, поводом обележавања Дана школе, екипа је освојили I место. Уз то, наше ученице су учествовале на уличној одбојци, коју је организовао Спортски савез Ваљева.

Кошаркашка секција се реализовала средом између смена. Одржано је око петнаест тренинга и неколико тренинг-утакмица. На тренинге је долазило петнаест


ученика од V до VIII разреда. Koшаркашка екипа је учествовала на Општинском такмичењу, које је одржано у децембру у хали „Студент“, али није остварила  значајнијирезултат.

 

2.4.4.          Стручно већeдефектолога

 

Стручно веће дефектолога у школској 2016/2017. Години чинило је пет дефектолога: Митра Минић, Горанка Лучић Калембер, Јасна Мирковић, Неда Аћимовић и руководилац Стручног већа МилкицаМарјановић.

 

Септембар

  1. 9. 2016. Одржано је Стручно већедефектолога.

   1. 9. 2016 – 2. 9. 2017. Израда Плана и програма рада Стручног већа за школску 2016/2017.годину.

   1. 9. 2016 – 2. 9. 2017. Усвајање Плана и програма рада и програма за шкoлску 2016/2017.годину.

  5. 9. 2016. Оодржан Спортски дан у СРЦ„Петница“.

   5. 9. 2016 – 9. 9. 2016. Подела одељења и одабир разредног старешинства. Израда наставних планова ипрограма.

      Реализовани састанци са родитељима, вођени индивидуални разговори са родитељима.

  Израда плана стручногусавршавања.

  16. 9. 2016. Дан проведен у паркуПећина.

  27. 9. 2016. Излет у Београду. Родитељ ученице Школе, Зоран Вуковић, донирао је и обезбедио целокупану посету главном граду за све ученике са сметњама у развоју и њиховеродитеље.

    30. 9. 2016. Прављење плана и начина реализације, као и подела задужења у активностима поводом Дечјенедеље.

Октобар

   3. 10. 2016 – 7. 10. 2016. Одржана је Дечја недеља. Ученици који похађају одељења ученика којима је потребна додатна подршка учествовали су на следећим активностима:

   3. 10. 2016. Испред Општине града Ваљева Ангелина Лукић, уредник креативно- образовног програма у Центру за културу Ваљево, посетила је наше ученике и уручила им дидактички материјал у вредности од 5000динара.

  5. 10. 2016. Центар за културу Ваљево расписао је ликовни конкурс „Нећу да бригам, хоћу да се играм“, на којем су наши ученици узели учешће и били похваљени и награђени ликовнимматеријалом.

   6. 10. 2016. Дефектолози су организовали маскенбал за своје и ученике I разреда у холуШколе.

  7. 10. 2016. Удружење за церебралну парализу организовало је Игре без граница, на којима смо учествовали и освојилинаграде.

Новембар

  8. 11 .2016. Одржан је састанак Стручног већадефектолога.

  Анализа плана и програма, анализа успеха ученика, вођење школске документације. Свакодневно су се водили разговори сародитељима.

  30. 11. 2016. Планирање и организовање Дана особа саинвалидитетом.

Децембар

    Свакодневно припремање ученика за школску приредбу поводом Дана особа са инвалидитетом.


   3. 12. 2016. У холу Школе је одржана приредба ученика са сметњама у развоју поводом Дана особа са инвалидитетом. Осим ученика са сметњама у развоју, учешће  су узели и ученици из редовних одељења, који похађају наставу по индивудуалном плану и програму. Приредбу су употпунили и ученици IV разреда, који су извели сценску минијатуру „Не ругај се“, посвећену деци саинвалидитетом.

   29. 12. 2016. Одржане су спортске активности „Игре без граница“, у организацији Бранка Јовановића, наставника физичкекултуре.

   30. 12. 2016. Компаније „Дунав осигурање“ и „Крушик“, као и тржни центар Stop Shop, даровале су новогодишње поклоне ученицима специјалниходељења.

Јануар

   23. 1. 2017 – 26. 1. 2017. Реализоване су пробе са ученицима за учествовању на приредби поводом прослављања школске славе СветиСава.

    26. 1. 2017. Одржана је седница Стручног већа дефектолога. Анализирана је реализација плана и програма, успех ученика на крају првог полугодишта, као и спровођење васпитно-дисциплинских мера.

  27. 1. 2017. Обележавање школске славе СветиСава.

  27. 1. 2017. Одржани родитељски састанци.

Фебруар

  Свакодневно вођењи разговори са родитељима.

  Уредно је вођена школскадокументација.

  Праћено је напредовањеученика.

Март

  1. 3. 2017 – 7. 3. 2017. Уређење учионица и паноа за Данжена.

  8. 3. 2017. Прављење и уручивање честитки мамама, бакама,учитељицама...

   24. 3. 2017. Уређење жардињера у дворишту и сађење сезонског цвећа; сређивање цвећа уучионицама.

Април

   11. 4. 2017. Одржано је Стручно веће дефектолога на крају трећег класификационог периода.

  Анализа реализације годишњег и оперативног плана ипрограма.

  Анализа успеха ученика и васпитнихмера.

  Одржани родитељскисастанци.

  Уредно је вођена педагошкадокументација.

  12. 4. 2017. Посета младих истраживача „Владимир МандићМанда“.

    24. 4. 2017. Родитељ ученице Школе, Зоран Вуковић, донирао је средства за једнодневни излет у Београд и посету гробу Патријарха Павла и Авалскомторњу.

Мај

   19. 5. 2017 – 21. 5. 2017. Одржан је стручни конгрес „Актуелности у специјалној едукацији и рехабилитацији“ . Сви дефектолози Школе су присуствовали овом скупу, који је акредитован и категорисан као вид стручногусавршавања.

   24. 5. 2017. Banca Intesa донирала је средства за организацију још једног излета. Посетили смо Аранђеловац, Тополу, Шумарице и у повратку етно село Бабинуреку.

Јун

  13. 6. 2017. Одржано је Стручно веће дефектолога за крај школскегодине.

  Анализиран је Годишњи план ипрограм.

  Анализиран је успехученика.

   Договори око стручне подршке ученицима у инклузивном образовању и сарадње са учитељима.

   28. 6. 2017. Одржани су родитељски састанци, саопштен успех, награђени одлични ученици.


2.5. Стручни активи

 

2.5.1.  Стручни актив Iразреда

 

Стручни актив I разреда чинили су: Виолета Кењић I1, Марина Ковачевић I2, и Новка Мосуровић Андрић I3, професори разредне наставе.

У току августа 2016. Године одржани су састанци Стручног већа, договорена је динамика рада и План рада Стручног већа I разреда, припремљена је документација за пријем првака, евидентирани су ученици, уређене су учионице, направљен је распоред дежурства, направљен је оквирни план стручног усавршавања.

   31. 8. 2016. Oдржана је приредба поводом пријема првака и извршена је прозивка ученика по одељењима. Одржани су и уводни родитељски састанци са родитељима будућих првака и информисани о свим текућим обавезама иактивностима.

   1. 9. 2016. Oдржан је састанак Стручног актива I разреда. Сређени су годишњи и оперативнипланови.

  2. 9. 2016. Дан са васпитачем изпредшколског

  5. 9. 2016. Спортски дан у СРЦ,,Петница“

  6. 9. 2016. ,,Безбедно до школе“ – предавање Црвеног крста и Домаздравља

   12. 9. 2016. Први родитељски састанак. Родитељи су упознати са календаром рада Школе и кућним редом. Обавештени су о потребној опреми и прибору, наставним и ваннаставним активностима и о могућношћу збрињавања ученика у продуженом боравку. Извршена презентација обавезних изборних предмете. Евидентирани ученици који ће ове године ићи у продужени боравак. Изабрани су представници за Савет родитеља.

  Током септембра, припремљена је и комплетирана школска уписна документација за ученике I разреда, евидентирани су ученици за стручну педагошку помоћ и њихови социјални и породични статуси, вођена је школска евиденција и документација, попуњени су подаци у дневницима рада и матичним књигама. Такође, током септембра, у сарадњи са осталим учитељима, направљен је план активности за обележавање Дечје недеље.

  16. 9. 2016. У оквиру Чувара природе посетили смо Парк Пећину, уживали у природи и научили како да се безбеднокрећемо.

   27. 9. 2016. Зора Лаловић, зубар у Школи, одржала је кратко предавање о здрављу уста изуба.

  27. 9. 2016. Наука уучионици

  29. 9. 2016. Учешће на ликовном конкурсу који је расписала компанија Forma Ideale, на тему ,,Моја идеалнасоба“.

  30. 9. 2016. Излет у парку,,Пећина“

  3. 10. 2016. ,,Друг, другу“ – поклонкњига

  4. 10. 2016. ,,Чик погоди ко се воли“ – поклон представа Града у Центру закултуру

– 6.10. 2016. ,,Маскенбал“.

  6. 10. 2016. Учешће на конкурсу Друштва за церебралну парализу, на тему ,,Разлике нас спајају“. Похваљен је ученик Јован Рајовић I1.

   8.10. 2016. Одржан крос ,,За срећније детињство“ Црвеног крста на кеју Колубаре. Борис Раковић I1 је освојио Iместо.

  19.10. 2016. Посета одељења I2 школској библиотеци иучлањење

  21. 10. 2016. Одржан је састанак Стручног актива Iразреда.

  24. 10. 2016. Одржан је састанак Стручног актива Iразреда.

  25. 10. 2016. Поклон представа предшколаца,,Јесен“


  24. 10. 2016. Књижевно вече у Матичној библиотеци „ Љубомир Ненадовић“, на коме је учествовао ученик Јован РајовићI1.

  25. 10. 2016. Ученици I1 посетили школску библиотеку и учланилисе.

   25. 10. 2016. Поводом пет година постојања ,,Математичког листа“ у сали Јавног тужилаштва одржан је математички квиз. Учествовао ученик Јован Рајовић I1.

  1. 11. 2016. ,,Краљ слави рођендан“ – представапредшколаца

  15. 11. 2016. Одржан је састанак Стручног актива Iразреда.

  18. 11. 2016. Изложба одсликанихципела

  1. 12. 2016. Сценски перформанс ученика IV разреда ,,Сви смо исти – не ругајсе“

–13. 12. 2016. Излет у Београд – позоришна представа ,,Пепељуга“ и посета Природњачком музеју на Калемегдану

  14. 12. 2016. ,,Спорт“ – радионица запредшколце

  23. 12. 2016. Посета Матичној библиотеци ,,Љубомир Ненадовић“ и колективно бесплатноучлањење

  27. 12. 2016. Представа за предшколце ,,Стиже Новагодина“

  27. 12. 2016. Новогодишње представе за родитеље одељењеI1

  28. 12. 2016. Тематски дан ,,Новагодина“

  29. 12. 2016.  Новогодишње представе за родитеље одељењеI2

  29. 12. 2016. Одржан је састанак Стручног актива Iразреда

  30. 12. 2016.  Новогодишње представе за родитеље одељењеI3

  У току децембра вођена је педагошка евиденција и документација и припремљени су и усаглашени критеријуми за описно оцењивање ученика. Одржано је више састанака Стручног актива I разреда. Написани су планови за ученике који раде поИОП-у.

  На конкурс „Пиши Деда Мразу“ послат је велики број ликовних радова. Организатор је Пошта Србије.

  11. 1. 2017. Радионица за предшколце,,Спорт“

  18. 1. 2017. Одржан је састанак Стручног актива Iразреда.

  24. 1. 2017. Заједно наклизалишту

   27. 1. 2017. Одржани су родитељски састанци за крај првог полугодишта и приредба зародитеље.

  22. 2. 2017. Радионица за предшколце ,,Веселеиграрије“

  22. 2. 2017. Одржан је састанак Стручног актива Iразреда.

   22, 23. и 24. 3. 2017. У оквиру пројекта ,,Покренимо нашу децу“ одржане су показне вежбе у свимодељењима.

  3. 3. 2017. Стоматолошкипреглед

   6, 8. и 10. 3. 2017. У оквиру пројекта ,,Покренимо нашу децу“ одржане су показне вежбе у свим одељењима ,,Музичкагимнастика“.

   9. 3. 2017. На велики Витезов наградни ликовни и литерарни конкурс послати су радови 9 ученикаI1.

   14. и 15. 3. 2017. У оквиру пројекта ,,Покренимо нашу децу“ одржане су показне вежбе у свим одељењима ,,Веселестолице“

  16. 3. 2017. Одржано је школско такмичење рецитатора. Учествовало је 10 ученика I разреда.

  20. 3. 2017. Позоришна радионица ,,Још данас у вашемграду“

  20. 3. 2017. Систематси преглед одељења I1

  21. 3. 2017. Обележавање Данашколе

  22. 3. 2017. Систематси преглед одељења I2 иI3

‒ 23. 3. 2017. Базар

    24. 3. 2017. Јавна спортска активност у оквиру прославе Дана школе ,,Покренимо нашудецу“


  28. 3. 2017. Одржан је састанак Стручног актива Iразреда.

   4. 4. 2017. У оквиру пројекта ,,Покренимо нашу децу“ одржане су показне вежбе у свимодељењима

  7. 4. 2017. Одржан је састанак Стручног актива Iразреда.

  10. 4. 2017. На ликовни и литерарни конкурс који је организовао „Еуропром“, натему

,,Волим домаће“ награжен је рад ученика Јована Рајовића I1.

  11. 4. 2017. Тематски дан ,,Пролећна забава“

   12. 4. 2017. На ликовни и литерарни конкурс ,,Одрасли пуше и децу гуше“, који је организовала Патронажна служба Дома здравља Ваљево послато је 7радова.

    18. 4. 2017. На Међународном фестифалу дечјег стваралаштва ,,Вода – вода“ – креативна чаролија похваљен је и награђен рад Лазара КосићаI1.

  19. 4. 2017. Радионица за предшколце ,,Музичкеигре“

  21. 4. 2017. Позоришна представа предшколаца,,Пролеће“

  21. 4. 2017. Родитељски састанак – 3. класификационипериод

  24. 4. 2017. 10 ученика одељења I3 добило књиге од позоришта БошкоБуха.

  22. 4. 2017. Обележен је Дан планетеЗемље.

  26. 4. 2017. Излет у Београд – позоришна представа ,,Марко Краљевић – од предања до реповања“ и посета ЗООврту

   8. 5. 2017. На XX књижевном сусрету ,,Гордана Брајовић“, одржаном 21. 4. 2017. у Алексинцу, ученик Јован Рајовић I1 је освојио I награду у категорији првака, сапесмом

,,У срцу“.

    9. 5. 2017. На XV Београдском фестивалу писаца за децу и Витезово пролеће награђени су дипломом и књигом ученици Борис РаковићI1 и МатијаСофронићI1.

  11. 5. 2017. Одржан је састанак Стручног актива Iразреда.

  До 14. 5. 2017. послато је 10 радова примера добре праксе на конкурс СУРС за XXXI Саборучитеља.

  23. 5. 2017. На Међународном фестивалу „Шантићево перо“, одржаном 22. 5. 2017. у ОШ,,Алекса Шантић“ у Калуђерици, ученик Јован Рајовић I1 је освојио III награду у категорији поезија – млађиузраст.

  25. 5. 2017. Мала олимпијада – СЦ Студент. Освојено је Iместо.

    26. 5. 2017. На Међународном фестифалу дечјег стваралаштва ,,Вода – вода“ – креативна чаролија похваљен је и награђен рад Лазара Косића I1. Додели диплома је присуствовао са учитељицом ВиолетомКењић.

  31. 5. 2017. Поводом Светског дана без дуванског дима за најкреативније предшколце и основце одржан је пригодан програм у ОШ ,,Андра Савчић“. Одбор за јавно здравље и Патронажна служба Дома здравља Ваљево наградили су дипломом ученицу АндријануРадовановићI1.

  31. 5. 2017. Трибина у Музичкој школи „ЖиворадГрбић“

  1. 6. 2017. Макета – Хол Школе

   6. 6. 2017. ,,Зелене патроле“ – обележавање 5. Јуна, Светског дана заштите животне средине, Еко-данаШколе

  7. 6. 2017. Републичко такмичење „Мала олимпијада“ уПараћину

   8. 6. 2017. На литерарном конкурсу ,,Новогодишње чаролије“, који је организовао дечји Савез града Врање, ученик Јован Рајовић I1 освојио је IIIместо.

  12. 6. 2017. Дружење са песникињом СлавицомБјелић

  12. 6. 2017. Завршна приредба одељењаI2

  13. 6. 2017. Завршна приредба одељењаI1


Стручно усавршавање ван установе

 

-  14. 11. 2016. ,,Чувајући природу чувамо себе – еколошко васпитање деце“ (8 бодова) Аутори: Луција Тасић, Каролина Нешковић

Савез учитеља Републике Србије, Београд

-  26. 11. 2017. ,,Упоришне тачке у настави математике“ (8 бодова) Аутори: Јасмина Стојковић, ИвицаЖупањац

Савез учитеља Републике Србије, Београд

-  28. 3. 2017. ,,Обука за смањење ризика од катастрофа“ Аутори: Сузана Мијушковић, ДушанСтанковић

Савез учитеља Републике Србије, Београд

-  2.11.2016 ,,Еразмус“ и Информативни дан Ваљево (4сата)

-  9 – 11. 2. 2017. ,,Нове технологије у образовању“ (3бода)

-  11. 3. 2017. ,,Иновативне методе у настави грађанског васпитања“ (8 бодова) Аутори: А. Маладеновић, СафирРистовић

Учитељско друштво Ниш

-  19 – 21. 5. 2017. V стручно – научна конференција ,,Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“ (3 зеленабода)

-  31. 5. 2017. Трибина ,,Играње – улога у функцији развијања знања и животних вештина деце/ученика“ (1 зеленибод)

-  17 – 18. 6. 2017. XXXI Сабор учитеља Београд (3 зеленабода)

2.5.2.  Стручни актив IIразреда

 

Стручни актив II разреда су чинили: Слободанка Ашковић II1, Милена Миловановић II2 и Драгана Кузмановић II3, професори разредне наставе.

Реализоване су следеће активности:

   31. 8. 2016. Ученици I разреда су припремили и извели приредбу за пријем првака. Учествовало је 29 ученика Iразреда.

  Почетком септембра 2016. године су одржани састанци Стручног већа, договорена је динамика рада и план рада Стручног актива II разреда; уређене су учионице, направљен је распоред дежурства, направљен је оквирни план стручногусавршавања.

   2. 9. 2016. Одржан је састанак Стручног већа II разреда (договор везан за почетак школске године и задужења у оквиру Стручног већа, пландежурства).

  2. 9. 2016. Ученици II разреда реализовали су часове српског језика, ликовне културе, физичког васпитања и чувара природе у парку на Петом пуку. Присуствовало је 67 ученика.

   4. 9. 2016. У холу школе, у 18 часова, одржан је забавни програм „Журка за нови почетак“. У програму су учествовали ученици II разреда, који су извели две кореографије на музику дечјих песама „Кад си срећан“ и „Другарство“. Поред ученика Школе, учествовали су и Плесни клуб „Лагуна“, Карате клуб „КК 014“ и Балетска група „СтудиоМ“.

   5. 9. 2016. За ученике II разреда реализован је Спортски дан у Парку на Пећини. Време је протекло у дружењу, пешачењу до РТС студија и Фабрике воде, игрању у паркићу и на спортским теренима, у разговору. Били су присутни свиученици.

  9. 9. 2016. Одржан сатанак Стручног актива. Планирани родитељскисастанци.

  15. 9. 2016. Одржани родитељски састанци. Родитељи су упознати са календаром рада Школе, кућним редом Школе. Обавештени су о потребној опреми и прибору, наставним и ваннаставним активностима и о рад продуженог боравка. Такође су обавештенионаставкусарадњесалогопедомистоматологомуШколи.Изабранису


представници у Савету родитеља. Део бесплатних уџбеника је стигао и подељен је родитељима, који су потписали изјаву да су преузели уџбенике.

    Током септембра, припремљена је и комплетирана школска документација и евидентирани су ученици за стручну педагошку помоћ. Такође, током септембра, у сарадњи са осталим учитељима, направљен је план активности за обележавање „Дечје недеље“.

    3. 10. 2016. Одржан је састанак Стручног актива II разреда. Усаглашени су критеријуми за оцењивање. Том приликом су евидентирани ученици за допунски рад и рад по ИОП-у. Договорене су активности и задаци за ,,Дечјунедељу“.

   4.10.2016.УШколијеповодомДечјенедеље,4.октобра2016.године,Друштво

„Агора“ организовало „Музички колаж“ – програм за ученике II разреда. Били су присутни сви ученици II разреда. Јелена Голубовић и Лала Недељковић, професори виолине, уз пратњу Милана Голубовића (хармоника) су водили овај сјајан едукативни музички програм. Ученици Основне музичке школе „Марко Тајчевић“ из Лазаревца, а пореклом Мионичани, свирали су кратке нумере на виолини, од народне песме до кантри музике: Огњен Урошевић, Немања Јовановић, Угљеша Јанковић, Лука Адамовић, Александра Урошевић, Ивана Трипковић, Николија Кулинчевић. Народну песму „Густа ми магла“ су певале: Оливера Савковић, Нада Ивановић и Андреја Пауновић. Уживајући у овом програму, ученици су научили да певају песму „Ми смо мали ђаци“ и стекли знања о гудачким, жичаним, дрвеним жичаним, дувачким инструментима.

   6. 10. 2016. У оквиру Дечје недеље реализована је ликовна радионица ученика II разреда. Учествовало 30 ученика II разреда. Учешће су узели и ученици са потребом за додатном подршком. Тема ове радионице је била „Наше игре и играчке“. Ученици су донели разноврсне материјале за прављење играчака: чаше, вуницу, картонску амбалажу, колаж папир, пластелин, као и друге материјале за цртање и сликање. Показали су изузетну вољу и труд у раду, али и креативност у стваралаштву. Лепо осмишљеним и украшеним играчкама ученици су показали разноврсне могућности за игру садругарима.

    12. 10. 2016. У Школи је одржана друга радионица за предшколце „Д као другарство“, коју су реализовале учитељице II разреда. У уводној активности деца су говорилаотомештазањихзначидругарство.Певалисуиигралиузпесму

„Другарство“ Миње Суботе. У завршном делу ликовним изражавањем су представили омиљене и маштовите ситуације у дружењу са својим друговима. Циљ активности је био усвајање знања о сличносима и разликама између себе и других и навикавање на сарадњу и тимски рад.

   25. 10. 2016. Наства у природи – ученици II разреда реализовали су часове: чувари природе, српски језика и физичко васпитање у парку на Петом пуку. Уживали су у заједничком раду идружењу.

    25. 10. 2016. Maтематички квиз за ученике млађих разреда. Учествовао Филип Марковић, као представник ученика II разреда. Такмичење се одржало у Згради тужилаштва.

  8. 11. 2016. Одржан састанак Стручног актива. Договор око одржавања родитељских састанака и припрема за одржавање Стручновећа

  9. 11. 2016. У Школи је одржана шеста радионица за предшколце, под називом „Кад сам срећан“. Радионицу су испланирале и реализовале учитељице IIразреда.

Усвајање знања о осећањима и навикавању на сарадњу и тимски рад остварен је активностима које су занимљиве за децу. Говорили су о лепим и позитивним утисцима у којима су били срећни и радосни: када су делили, добијали, поклањали,захваљивали.

  22. 11. 2016. Одржан је састанак Стручног актива IIразреда.


   Током новембра, припремљени су и одржани родитељски састанци на крају првог класификационог периода. Обављени су индивидуални разговори са родитељима ученика који спорије усвајају планиране наставнесадржаје.

   3. 12. 2016. Пишемо писмо Деда Мразу. Ученици су написали и послали петнаест радова

  7. 12. 2016. У Школи је одржана десета радионица за предшколце, под називом „Игра речима“. Радионицу су испланирале и реализовале учитељица Слободанка Ашковоћ и професор ЉиљанаПавловић.

  13. 12. 2016. Излет у Београд. Позоришна престава „Пепељуга“ у Позоришту „Бошко Буха“. Постеа галерији природњачког музеја и изложби „Рогови“. На излету је било 54 ученика.

  26. 12. 2016. Ученицима који су писали писмо Деда Мразу стигао је одговор у виду честитке са лепим жељама за Новугодину.

    26. 12. 2016. Састанак Сручног актива II разреда. Договор око организовања новогодишњег заједничког веселог дружења ученика IIразреда.

   31. 12. 2016. Ученици II1 припремили су и приказали приредбу за родитеље за крај календарске године. Приредба „Новогодишња прича“ реализована је у Свечаној сали Школе.

    16. 1. 2017. Одржан је састанак Стручног актива II разреда. Том приликом су припремљени и усаглашени критеријуми за оцењивање ученика. Договорен је дневни ред за родитељски састанак и приредбе за родитеље поводом школскеславе.

   18. 1. 2017. У Школи је одржана петнаеста радионицаза предшколце под називом

„Дружбаоница“. Радионицу су испланирале и реализовале учитељица Драгана Кузмановић и дефектолог Неда Аћимовић.

  27. 1. 2017. Одељенске прославе Савиндана одржане су од 13.00 часова у учионицама Школе. Родитељски састанак одржан је у 17.00 часова у учионици. Ученици су извели Светосавски рецитал зародитеље.

  27. 1. 2017. Завршено прво полугодиште у школској 2016/2017.години.

   13. 3. 2017. Одржана је састанак Стручног актива. Припрема родитељског састанка због Пројекта „Ваљево, град без непливача“. Договар за Школско такмичење рецитатора. Обележавање Данашколе.

  3. 4. 2017. Договор и припрема Тематског дана. Састанак са учитељем верске наставе и наставником енглеског језика. Одабрана је наставна јединица “Празници –дани радости и одмора“, која ће се реализовати 12. 4. 2017. у Свечаној салиШколе.

  12. 4. 2017. Тематски дан „Празници – дани радости и одмора“, одржан је у Свечаноj сали Школе. Реализатори су били учитељи II разреда, учитељ верске наставе и наставник енглеског језика. На часу су били присутни сви ученици II разреда. Часове су посетили колеге Јелена Димитријевић, Новка Мосуровић Андрић, Марина Митровић, Марија Јанковић и БиљанаСеничић.

   21. 4. 2017. Хуманитарна акција„Знањем до победе“ – опремање библиотека на Косовиу и Метохији. Ученици су прикупили одређен број књига које су прослеђене у школскубиблиотеку.

    21. 4. 2017. Састанак Стручног актива. Анализа успеха на трећем тромесечју. Планирање излета у Београд и родитељскогсастанка.

   22. 4. 2017. Ученици II разреда реализовали су наставу у Парку на Петом пуку. Реализовани су часови српског језика, физичког васпитања и чувараприроде.

  26. 4. 2017. Излет у Београд. У обновљеној Великој дворани ДКЦ Београд ученицу су гледали позоришну представу „Краљевић Марко – од предања до реповања“. Посета музеју ваздухопловства у Сурчину где су ученици погледали филм онашем


ваздухопловству, а затим изложене старе авионе, о којима им је детаљно говорио кустосмузеја.

   26. 4. 2017. Одржано Окружно такмичење рецитатора на Великој сцени центра за културу, где је учествовао ученик Матија Солдатовић II3 и освојио IIместо.

  4. 5. 2017. Последњи час пливања у овом периоду, у оквиру Пројекта „Ваљево –град без непливача“. Пројектом је обухваћено: из одељењу II1 17 ученика, што је 77,27% укупног броја ученика; у одељењу II2 21 ученик, што је 87,5% укупног броја ученика; у одељењу II3 21 ученик, што је 91,3% укупног броја. Од укупног броја ученика (69), Пројектом је обухваћено 59 ученика, што је85,51%.

  11.5. 2017. Одржан заједнички родитељски састанак за родитеље ученика II разреда. Родитељски састанак је водила Зорица Милић, педагог Школе. Разговарало о томе шта родитељи очекују од деце. Састанак је реализован као прва радионица од неколико планираних које ће се реализовати у IIIразреду.

   11.5. 2017. На састанку ИОП тима договорено је да се потребна документација за ученике који раде по ИОП-у заврши уроку.

   12. 5. 2017. Састанак Стручног актива на коме су били присутни и учитељ верске наставе и наставник енглеског језика ради попуњавања потребних формулара и прављења презентације рада „Празници – дани радости и одмора“ за 31. Сабор учитеља у Београду. Договор о учешћу ученика II разреда на квалификацијама за Мале Олимпијскеигре, које ће се реализовати 25. маја 2017. у Хали„Студент“.

  12. 5. 2017. У школском дворишту одржан је традиционални крос РТС-а са почетком у 10.00часова.

  13. 5. 2017. Тематски рад „ Празници – дани радости и одмора“ послат је на конкурс учитељског друштва у Београду за Сабор учитеља „Примери добре праксе“. У припреми и реализацији тематског дана поред учитеља II разреда, учествовали су Јасмина Радановић, наставник енглеског језика, и Јован Новитовић, учитељ верске наставе.

   17. 5. 2017. У школском дворишту ученици II разреда демонстрирали су вежбе из Пројекта „Покренимо нашу децу“ пред представницима Министарства просвете и компаније Aqva viva. Кординатору Пројекта за Школу предат је извештај о реализацији Пројекта.

   25. 5. 2017. У школском дворишту ученици II разреда демонстрирали вежбе из пројекта „ Покренимо нашудецу“.

   25. 5. 2017. Ученици II разреда посетили су Фестивал науке, који су у Холу Школе реализовали ученици виших разреда са својим наставницима хемије ифизике.

  25. 5. 2017. Ученици су посетили највећу макету на Балкану „Свет око нас“, која је била постављена у ХолуШколе.

  30. 5. 2017. Сви ученици II разреда били су у Музичкој школи на концерту класичне музике.

  30. 5. 2017. Објављени су резултати конкурса „Примери добре праксе“ са 31. Сабора учитеља у Београду. Рад „Празници – дани радости и одмора“ Стручног већа II разреда је запажен и биће објављен у електронскомзборнику.

31. 5. 2017. Ученици II разреда у школском дворишту вежбањем су обележили Дан изазова.

  31. 5. 2017. Трибина „Играње улога у функцији развијања знања и животних вештина деце/ученика“, која је одржана у Музичкој школи. Предавачи су били Снежана Милошевић Јешић и ЛуцијаТасић.

  1. и 2. 6. 2017. Одељењско фотографисање ученика II разреда у школскомдворишту.


    2. 6. 2017. Састанак Стручног актива. Договор око обележавање Дана заштите животне средине, одлазка у Параћин на Републичко такмичење МОИ и приредбе за родитеље поводом завршетка Школскегодине.

  5. 6. 2017. Светски дан заштите животне средине и Еколошки Дан ОШ „Нада Пурић“. Ученици II разреда обележили су Свески дан животне средине тако што су украсили еколошким порукама пано у Холу Школе. Мотив је да се ученици кроз активности подсете на потребу за очувањем животне средине и васпитањем да воле и чувају природу која је свуда оконас.

  6. 6. 2017. У Свечаној сали Школе ученици II1 су за родитеље приказали приредбу „ Школски час“ поводом завршетка школскегодине.

  7. 6. 2017. Републичко такмичење Мале олимпијске игре. Екипа ученика II разреда се пласирала на Републичко такмичењеу Параћину. Екипу су чинили следећи ученици: Ђокић Емили, Вујић Милош, Срећковић Мина, Николић Андреј, Маринковић Наталија, Миловановић Софија, Солдатовић Матија, Танасијевић Вања, Богдановић Лука, Јовановић Андреј, Сандић Неда, Ирис Тешић. Учитељица Милена Миловановић је водила ученике IIразреда.

   8. 6. 2017. Песникаиња Славица Бијелић одржала је књижевно дружење у Свечаној сали Школе са ученицима млађих разреда, када је промовисала своју књигу песама и прича.

  9. 6. 2017. У Свечаној сали Школе ученици II2 за родитеље приказали приредбу „На крају године“ поводом завршетка школскегодине.

–13.  6.  2017.      У Свечаној сали Школе ученици II3 су за другаре из II2 приказали приредбу „Научили смо“ поводом завршетка школскегодине.

–17. и 18. 6. 2017. Учешће на 31. Сабору учитеља Србије у Београду. Стручно усавршавање у установи

Стручно веће II разреда одржало је пет радионица за предшколце града Ваљева:

  12. 10. 2016. Радионица за предшколце „Д каодругарство“

  9. 11. 2016. Радионица за предшколце „Кад самсрећан“

  7. 12. 2016. Радионица за предшколце „Играречима“

  18. 1. 2017. Радионица за предшколце„Дружбаоница“

  15. 3. 2017. Радионица за предшколце „Пролећно расположење“ Присуство угледним часовима и тематскимданима

   23. 12. 2016. Угледни час „Сачувајмо јеле“ учитељица Јелене Димитријевић IV1 и Светлане АрсићIII3

  10. 3. 2017. Тематски дан „Сједињене Америчке Државе – од открића до грађанског рата“ –утврђивање

1.  Историја:

„Историја Сједињених Америчких Држава – од открића до грађанског рата – утврђивање

2.  Музичкакултура:

„Настанак музичких жанрова у Северној Америци“ – обрада

3.  Ликовнакултура:

„Композиција у простору“ – обрада

4.  Географија:

„Северна Америка – природно-географске карактеристике“ – утврђивање


реализован је у VII разреду у учионици за техничко. Реализатори су били Милосав Милић, наставник географије, Мирјана Лукић, наставник ликовне културе, Зорица Томић, наставник историје, и Биљана Тодоровић, наставник музичке културе.

   12. 4. 2017. Тематски дан „Пролећна забава“ одржан је у Свечаној сали Школе. Реализатори су били учитељи Iразреда.

   12. 6. 2017. Угледни час „Нежива природа и лето“, који је реализовала учитељица Марија Јанковић у IIразреду.

 

Реализација Тематског дана у II разреду

 

   12. 4. 2017. Тематски дан: „Празници – дани радости и одмора“. Планирали и реализовали учитељи II разреда, учитељ верске наставе и наставник енглескогјезика.

 

Присуство на семинарима и трибинама

 

  17. 11. 2017. „Чувајући природу чувамо себе – еколошко васпитање деце“. Семинар реализован у Основној школи „Десанка Максимовић“ уВаљеву.

  11. 3. 2017. Зимски сусрети учитеља реализовани у „Првој основној школи“ у Ваљеву. Програмуобуке„Паметнефасцикле–слагалице“–даученикучи,вежба,знаи

„Иновативне методе у грађанском васпитању“ присуствовали су учитељи II разреда.

  31. 5. 2017. Учитељи II разреда су учествовали на стручном скупу-трибини „Играње улога у функцији развијања знања и животних вештина деце/ученика”, реализованој у Музичкој школи „Живорад Грбић“ уВаљеву.

     17. и 18. 6. 2017. Учешће на стручном скупу. 31. Сабор учитеља Србије “Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалнихискустава“.

 

2.5.3.  Стручни актив IIIразреда

 

Стручни актив III разреда су чиниле: Јaсмина Стојановић III1, Тања Селаковић III2 и Светлана Арсић III3, професори разредне наставе.

У току августа 2016. године одржани су састанци Стручног већа, договорена је динамика рада и план рада Стручног актива III разреда; уређене су учионице, направљен је распоред дежурства, направљен је оквирни план стручног усавршавања.

  1. 9. 2016. Одржан је састанак Стручног актива IIIразреда.

  5. 9. 2016. Организован је Спортски дан на базенима СРЦ „Петница“, за све ученике Школе (49ученика).

   9. 9. 2016. Организована је посета Музеју и изложби репродукција слика Народног музеја. Присуствовало је 50 ученикаШколе.

  9. 9. 2016. У школском дворишту, у 18.00 часова, одржан је забавни програм „Журка за нови почетак“. У програму су учествовали ученици III разреда. Поред ученика Школе,учествовалисуиПлесниклуб„Лагуна“,Каратеклуб„014“,Балетскагрупа

„Студио М“ . Присуствовало је 53 ученика Школе.

  28. 9. 2016. Одржан је састанак Стручног актива IIIразреда.

  Планирани су и одржани родитељски састанци. Родитељи су упознати са календаром рада Школе, кућним редом Школе. Обавештени су о потребној опреми и прибору, наставним и ваннаставним активностима и о могућношћу збрињавања ученика у продуженом боравку. Такође су обавештени о наставку сарадње са логопедом и стоматологом у Школи. Изабрани су представници у Саветуродитеља.

    Током септембра, припремљена је и комплетирана школска документација и евидентирани су ученици за стручну педагошку помоћ. Такође, током септембра,у


сарадњи са осталим учитељима, направљен је план активности за обележавање Дечје недеље. Евидентирани су ученици за допунски рад и рад по ИОП-у.

  3. 10. 2016. Организована је хуманитарна акција „Друг другу“ поводом Дечје недеље. Учествовало је 53 ученика Школе.

  5. 10. 2016. Отварена је изложбе дечјих радова и проглашени су победници ликовног конкурса „Нећу да бригам, хоћу да се играм“ у Центру за културу Ваљево. На ликовном конкурсу Сташа Кузељевић III2 освојила је IIIнаграду.

  Одржана је радионица за предшколце „Човеков најбољипријатељ.“

   Подељени су поклони за ученике из осетљивих социјалних група у Свечаној сали Школе, у организацији Друштва за церебралну парализуВаљево.

   6. 10. 2016. Јавни час на стадиону ФК „Раднички“ на Петом Пуку одржан је за родитеље и ученике III разреда, под називом „Вратимо деци игру“. Присуствовало је 50 ученикаШколе.

   7. 10. 2016. Акција солидарног спортског такмичења деце и деце са инвалидитетом одржана је под називом „Хоћу и ја да сеиграм“

  8. 10. 2016. „Трка за срећније детињство“ организована је на кеју Колубаре. Ученик Данило Булатовић је освојио II место. 25 ученика III разреда је, у пратњи учитеља, ишло на планину Повлен у организацији планинарског друштва„Повлен“.

   14. 10. 2016. Одржан је час у оквиру тематског дана „Здрава храна сваког дана“. Тематски дан је одржан у сва три одељења трећег разреда, поводом Дана здраве исхране. Присуствовало је 50 ученика.

  16. 10. 2016. Ученици су поводом Дана здраве хране после уредили школски пано, и погледали презентацију која је била посвећена овој теми, здравојисхрани.

  17. 10. 2016. Почело је тестирање ученика III разреда, које је, за потребе израде свог докторског рад на тему „Развијање логичког мишљења у млађим разредима“, спровела учитељица ИванаЈовановић.

   21. 10. 2016. Ученици трећег разреда су учествовали на ликовном конкурсу „Љубав је...“ – мала прича (слика) ољубави.

  24. 10. 2016. Актив III разреда је ишао на излет на реку Градац. На излет је ишло 50 ученикаШколе.

   26. 10. 2016. На ликовном конкурсу „Здрава храна“ награђен је рад ученице Невене Богдановић.

  У току новембра, вођена је педагошка евиденција и документација и припремљени су подаци за родитељскесастанке.

  У току новембра, одржани су родитељски састанци поводом првог класификационог периода.

    2. 11. 2016. Учитељице III разреда су осмислиле, организовале и реализовале радионицу за предшколце „Чаробни прстићи“. Реализацији је допринела и Неда Аћимовић,дефектолог.

   7. и 8. 11. 2016. Одржани су систематски прегледи за ученике III разреда у Дому здравља Ваљево. Прегледу је присуствовало 53 ученикаШколе.

    14. 11. 2016. Ученик Лазар Грујичић добио је похвалу за учешће на ликовном конкурсу „Љубавје...“.

  17. 11. 2016. Сви ученици III разреда посетили су Историјски архив у Ваљеву, где је постављена изложба „Ваљевска болница у Првом светском рату“. Изложбу је посетило 53 ученика Школе.

  18. 11. 2016. Посећена је изложба „Кораци среће“ ученика Техничкешколе.

  25. 11. 2016. У школској библиотеци Актив III разреда посетио је продајну изложбу издавачке куће„Лагуна“.

  28. 11. 2016. Обележен је Данхендикепа.


  30. 11. 2016. Одржана је девета радионица за предшколце, под називом „Не ругајсе“.

  Током друге седмице новембра припремљени су и одржани родитељски састанци на крају првог класификационог периода. Обављени су индивидуални разговори са родитељима ученика који имају потешкоће у раду, понашању и концентрацији. Урађени су ИОП-и за ученике који раде по прилагођеномпрограму.

   Током прве недеље децембра школски стоматолог је обавио контролне прегледе ученика. У току децембра, вођена је педагошка евиденција и документација и припремљени су и усаглашени критеријуми за оцењивањеученика.

   6. 12. 2016. Организован је излет у Београд на представу „Цар је го“ у Дечјем позоришту „Душко Радовић“ у Београду. Након представе, ученици су прошетали центром Београда, видели значајне зграде и институције и посетили су Музеј Науке и Музеј медицине. На излет је ишло 46 ученикаШколе.

  22. 12. 2016. У дечјем одељењу Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву одржана је ликовна радионица у којој су учествовали сви ученици III разреда. Тема радионице је била „Израда новогодишњих честитки иукраса“.

  23. 12. 2016. Петнаест ученика III разреда учествовало је на ликовном и литерарном конкурсу „Новогодишња чаролија“, који је организовао Дечји савез града Врања. Награђени су радови ученице Александре Петровић, која је освојила III место, и Анђеле Челекетић, која је освојила II место.

   23. 12. 2016. Ученици разреда III3 имали су интегративну наставу са ученицима IV разреда, у присуству родитеља. Тема је била „ Сачувајмојеле“.

  26. 12. 2016. Ученику Лазару Јовановићу упућен је личнипратилац.

   28. 12. 2016. У Свечаној сали ваљевске болнице одржана је промоција прве збирке песама „Дете – деци“ ученика ЛазараГрујичића.

    28. 12. 2016. Одржана је тринаеста радионица за предшколце, подназивом

„Новогодишљње чаролије“.

    29. 12. 2016. Одржана је представа „Кад откуца дванаест сати“ у организацији учитеља и дирекрора Школе и васпитача предшколске установе „МилицаНожица“.

   30. 12. 2016. У Центру за културу ученици III разреда одгледали су позоришну представу „Новогодишња заврзлама“. Представи је присуствовало 48 ученикаШколе.

  Крајем децембра, ученици су одржали пригодне новогодишње приредбе за родитеље. Учествовали су свиученици.

  19. 1. 2017. Одржано је Школсо такмичење из математике. Учествовало је 19 ученика III разреда. Најбоље пласирани ученици, који су се и пласирали на Општинско такмичење су: Лена Топаловић, Михаило Никић, Милица Пивић, Уна Стефановић, Невена Богдановић, Ивана Спасојевић, Ана Тешић, Борис Трипковић, Сташа Кузељевић, Анђела Анђелковић, ИванБирташевић.

   25. 1. 2017. Одржана је шеснаеста радионица за предшколце, „Свети Сава, школска слава“.

  Током треће недеље јануара, направљен је план активности за обележавање школске славе и подељена су задужења за разреднеприредбе.

  26. 1. 2017. Одржана су Већа Актива и сређена је потребнадокументација.

   27. 1. 2017. Oбележена је школска слава Свети Сава. Тог дана свештеник Драгомир Јовановић је освештао славско жито, а након тога су ученици III разреда, на нивоу својих одељења, одржали час посвећен Светом Сави. Ученик Василије Орестијевић је учествовао на Светосавској трци и освојио IIIместо.

  27. 1. 2017. Одржани су родитељски састанци на крају првогполугодишта.

  28. 1. 2017 – 13. 2. 2016. Зимски распуст за ученике.

  У току фебруара интензивиране су припреме ученика за такмичење из математике и рецитовања.


   25. 2. 2017. У ОШ „Прва основна школа“ одржано је Општинско такмичење из математике, на ком је учествовало 11 ученика III разреда. Остварили су следеће резултате: ученица Сташа Кузељевић је освојила максималан број бодова и I местo, ученице Лена Топаловић и Уна Стефановић III место, а ученици Милица Пивић, Борис Трипковић, Невена Богдановић, Ана Тешић, Иван Бирташевић и Михаило Никић похвале.

   Током фебруара је извршена анализа напредовања ученика и донете су мере за побољшање. Усаглашени су критеруијуми за бројчано оцењивање и вођена је школска евиденција и документација. Урађени су ИОП-и за друго полугодиште. Пријављени су ученици за математичко такмичење„Мислиша“.

    8.3.2017.ОдржанајерадионицазапредшколцеГрадаВаљева,подназивом

„Најлепша мама на свету“, коју су осмислиле и реализовале учитељице Јасмина Стојановић и Светлана Арсић.

  8. 3. 2017. Одржан је састанак Стручног актива IIIразреда.

   9. 3. 2017. У Школи је одржано Међународно математичко такмичење „Мислиша“. Учествовало је 16 ученика Школе.

  13. 3. 2017. Одржана је показна вежба Ватрогасне службе Ваљево. Присуствовали су сви ученици IIIразреда.

  16. 3. 2017. Одржано је Школско такмичење рецитатора. На Општинско такмичење се пласирао ВукДамњановић.

  20. 3. 2017. Поводом Дана школе одржано је музичко поетско подне у организацији и реализацији ученика III и IVразреда.

   20. 3. 2017. Интерактивна представа „Још само данас у вашем граду“ одржана је у Свечаној сали Школе. Ученицима се представила глумица Гордана Тасић. Приствовао је 51ученикШколе.

  21. 3. 2017. Обележен је Дан Школе свечаном приредбом у ХолуШколе.

   23. 3. 2017. Oрганизован је Пролећни базар на коме су учествовали сви ученици III разреда.

  28. 3. 2017. Одржано је Општинско такмичење рецитатора. Ниједан ученик III разреда се није пласирао за даљетакмичење.

   Током месеца марта и априла ученици су учествовали на ликовним и литерарним конкурсима „Витезово пролеће“, „Мени су моја безбедност и здравље баш важни“, „За здрав осмех“ и „Свака цигаретсмета“.

  Почетком месеца априла одражани су родитељски састанци и припремљени податци за Стручно веће млађих разреда поводом трећег класификационогпериода.

  6.4.2017.Одражанисуугледничасовиверскенаставеиприродеидруштванатему

„Васкрс“.

  12. 4. 2017. Актив трећег разреда одржао је Тематски дан на тему„Април“.

  19. 4. 2017. Одржан је састанак малог тима инклузије за ученицу АнђелуЧелекетић.

  20. 4. 2017. Одржан је састанак малог тима инклузије за ученика СтефанаЖупца.

   22. 4. 2017. Тридесет пет ученика III разреда је узело учешће у кросу „У трци за здравље будимо бржи“. Најуспешнији је био и освојио I место ученик Данило Булатовић.

  25. 4. 2017. Сви ученици су укључени у пројекат „Корективна гимнастика“ (један час недељно).

     Током месеца маја ученици су имали припреме за Мале олимпијске игре. Прикупљене су књиге за децу са Косова иМетохије.

   26. 4. 2017. Организован је излет у Београд на представу „Марко Краљевић од предањадореповања“уДечјемкултурномцентрууБеограду.Наконпредставе,


ученици су прошетали центром Београда, видели значајне зграде и институције и посетили су Музеј ваздухопловства. На излет је ишло 46 ученика Школе.

    15. 5. 2017. Одржан је састанак малог тима инклузије за ученика Вукашина Недељковића.

    22. 5. 2017. Фолклорна група „Славуј“ из Грачанице је била гост Школе. Ученици су са задовољством одгледали њиховнаступ.

  25. 5. 2017. Екипа III разреда је учествовала на квалификацијама за „Мале олимпијске игре“ и освојила II место. Ова манифестација је одржана у хали „Студент“ у Ваљеву. Екипе су водиле учитељице III разреда и Весна Ивановић, наставник физичког васпитања.

  31. 5. 2017. Колективним вежбањем обележен је Светски дан изазова. Учествовали су сви ученици III разреда. Такође су учествовали у екипном такмичењу у игри између две ватре на маниуфестацији „Спортске игремладих“.

   У току јуна је вођена педагошка евиденција и документација и припремљени су и усаглашени критерији за оцењивањеученика.

    1.6.2017.УШколијеодржанапромоцијаипредавањеДруштваистраживача

„Владимир Мандић Манда“ за ученике III и IV разреда како би се промовисало учење и дружење у природи.

  2. 6. 2017. Посетили смо највећу макету на Балкану „Свет око нас“-мултимедијални спектакл, која је била изложена у Холу Школе. Макету је видело 48 ученикаШколе.

  5. 6. 2017. Сви ученици III разреда учествовали су у Духовској литији поводом славе ГрадаВаљева.

   6. 6. 2017. Ученици III разреда су у оквиру обележавања Дана заштите животне средине учествовали у чишћењу школског дворишта и околине, а затим засадили сезонско цвеће. Такође су се прикључили хуманитарно-еколошкој акцији „Чепом до осмеха“ која је трајала токомгодине.

   9. 6. 2017. На завршној математичкој свечаности одржаној у Центру за културу додељене су награде и похвале за постигнуте резултате на такмичењима из математике. Награду је добила ученица Сташа Кузељевић, а похвале ученици Лена Топаловић, Уна Стефановић, Милица Пивић, Борис Трипковић, Невена Богдановић, Ана Тешић, Иван Бирташевић и МихаилоНикић.

   У другој недељи јуна је обављено сређивање педагошке документације, евалуација ИОП-а, урађени су извештаји. Родитељи ученика су анкетирани у вези са обавезним изборним предметима и изборним предметима за наредну школску годину. Прикупљени су уџбеници и закључена је евиденција о тимуџбеницима.

    11. 6. 2017. У Београду је одржан фестивал, „Витезово пролеће“, на коме су награђене ученице Невена Богдановић и АлександраРадовановић.

  12. 6. 2017. Дружење са песникињом Славицом Бјелић, аутором књиге „Уживај док сидете”.

   Током године Актив III разреда је учествовао у свим хуманитарним акцијама које су подржали и родитељи.

Присуство на семинарима и трибинама

 

  17. 11. 2016. „Чувајући природу, чувамо себе – еколошко васпитање деце“. Семинар је реализован у Школи „Десанка Максимовић“ у Ваљеву. Семинару су присуствовале учитељице Тања Селаковић и Светлана Арсић (к. бр.570).

   19. 02. 2017. Обука координатора за пројекат „Покренимо нашу децу“. Обуци је присуствовала учитељица Јасмина Стојановић.


   11. 3. 2017. Зимски сусрети учитеља реализовани су у „Првој основној школи“ у Ваљеву. Програму обуке „Иновативне методе у настави Грађанског васпитања“ (каталошки бр. 963) и „Радио драма и одељенска приредба у разредној настави“ (каталошки бр. 815) присуствовали су учитељи III разреда Јасмина Стојановић, Тања Селаковић и СветланаАрсић.

  19, 20. и 21. маја одржана је пета стручна конференција „Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“. Конференцији је присуствовала учитељица ТањаСелаковић.

  31. 5. 2017. Учитељи III разреда су учествовали на стручном скупу-трибини „Играње улога у функцији развијања знања и животних вештина деце/ученика“, реализованој у Музичкој школи „Живорад Грбић“ у Ваљеву. Трибини су присуствовале учитељице Јасмина Стојановић, Тања Селаковић и СветланаАрсић.

    17. и 18. 6. 2017. Учешће на стручном скупу. 31. Сабору учитеља Србије “Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“. Стручном скупу су присуствовале учитељице Јасмина Стојановић, Тања Селаковић и Светлана Арсић.

    23. и 24. 6. 2017. Семинар „Подршка транзицији ромске деце из предшколског програма у школу“, одржан је у Крагујевцу. Семинару је присуствовала учитељица ЈасминаСтојановић.

 

2.5.4.  Стручни актив IVразреда

 

Стручни актив IV разреда су чиниле: Јелена Димитријевић IV1, Славица Глишовић IV2 и Весна Андрић IV3, професори разредне наставе.

У току августа 2016. године су одржани састанци Стручног већа, договорена је динамика рада и план рада Стручног актива IV разреда; уређене су учионице, направљен је распоред дежурства, направљен је оквирни план стручног усавршавања.

  1. 9. 2016. Одржан је састанак Стручног актива IVразреда.

  2. 9. 2016. Реализована је настава у Петници. Присуствовало је 40 ученика разреда IV2 иIV3.

  5. 9. 2016. Организован је спортски дан на базенима СРЦ „Петница“, за све ученике Школе. Присуствовало је 60 ученика IIIразреда.

  8. 9. 2016. У оквиру наставе ликовне културе, реализована је посета галерији Народног музеја у Ваљеву. Ученици су разгледали дигиталне репродукције познатих уметничких дела. Присуствовало је 60 ученика IVразреда.

  9. 9. 2016. Журка за срећан почетак, у организацији „Студија М“ и Стручног већа за разредну наставу, одржана је у Холу Школе. Учествовало је 14 ученика IVразреда.

  16. 9. 2016. У оквиру MARCH пројекта „Наука у нашим учионицама“, организована је амбијентална настава Природе и дрштва у парку Пећина.Ученици су добили истраживачке задатке на тему „Разноврсност биљног и животињског света“. Учествовало је 60 ученика IVразреда.

  Планирани су и одржани родитељски састанци. Родитељи су упознати са календаром рада Школе и кућним редом Школе. Обавештени су о потребној опреми и прибору, наставним и ваннаставним активностима, изборним предметима. Изабрани су представници у Саветуродитеља.

   22. 9. 2016. Све три учитељице IV разреда присуствовале су обуци за коришћење дигиталног уџбеника за природу и друштво Издавачке куће БИГЗ. Реализатор обуке је био Јовица Јовичић, представник БИГЗ-а заВаљево.

   29. 9. 2016. Одржан је састанак Стручног актива IV разреда. Tом приликом су евидентирани ученици за допунскирад.


    Током септембра, припремљена је и комплетирана школска документација и евидентирани су ученици за стручну педагошку помоћ. Такође, током септембра, у сарадњи са осталим учитељима, направљен је план активности за обележавање „Дечје недеље“.

 

Актив IV разреда је учествовао у следећим активностима:

 

  4. 10. 2016. „Књига пријатељства“ – акција сакупљања књига у оквируШколе

  5. 10. 2016. Трибина за родитеље предшколаца „Активни у игри, успешни у учењу“, у организацији учитељица IV разреда. На Трибини су говориле Весна Андрић, Славица Глишовић и Јелена Димитријевић, учитељице, као и Светлана Матић,логопед.

  6. 10. 2016. Конкурс Друштва за церебралну парализу, на тему „Разлике нас спајају“. Учествовало је и награђено 5 ученика разреда IV2: Марија Младеновић, Јулија Симеуновић, Богдан Јовић, Мина Филиповић и НинаПетаковић.

  6. 10. 2016. „Књига пријатељства“ уБиблиотеци

    6. 10. 2016. „Породична квизијада“ у Центру за културу, представници Школе, породица Ђерић, IV1 (15радова)

  7. 10. 2016. „Шта читају деца из Колоније?“ у МЗ „НадаПурић“

   10. 10. 2016. Ликовни конкурс на тему „Здрава храна“ Патронажне службе Дома здрављаВаљево

   18. 10. 2016. Пример добре праксе – час математике у IV1, „Мерили смо ар“, у школском дворишту. Учествовало је 22 ученика IVразреда.

  Угледни дан „Богата јесен“ у IV1. Часовима присуствовале Зорица Милић, педагог и Ана Савковић, директор Школе, као и остале колеге. Часови су одржани у школском дворишту, учионици и школскојкухињи.

   25. 10. 2016. Ученици IV1 обишли су свој бивши вртић „Наша радост“ и помогли у хуманитарној акцији фарбања ограде, у којој су учествовали родитељи и радници вртића.

   26. 10. 2016. Учитељице IV разреда одржале су четврту радионицу за предшколце града Ваљева, на тему „Покрет и окрет за све“, у сали за физичковаспитање.

   7. 11. 2016. Стручни актив IV разреда, одржан поводом припреме документације и реализације родитељских састанака на крају првог класификационогпериода.

  У току новембра, вођена је педагошка евиденција и документација и припремљени су подаци за родитељскесастанке.

  У току новембра одржани су родитељски састанци поводом првог класификационог периода. Обављени су индивидуални разговори са родитељима ученика који имају потешкоће у раду, понашању и концентрацији. Урађени су ИОП-и за ученике који раде по прилагођеномпрограму.

    Учитељица Јелена Димитријевић је у току новембра конкурисала на конкурс Министарства просвете, науке и технолошког развоја, за избор саветника – спољног сарадника.

    21. 11. 2016. Група заинтересованих ученика учествовала је на Међународном такмичењу „Дабар“. Учествовало је 35 ученика IVразреда.

    22. и 23. 11. 2016. Група ученика IV1 учествовала је на Фестивалу сценских минијатура у Лесковцу, у организацији Лесковачког културног центра. Представа „Не ругај се!“ награђена је специјалном наградом за хуману поруку Фестивала. Учествовало је 8 ученика IV разреда.

  23. 11. 2016. Одржана је радионица за предшколце „Код нас се учи... немачки језик“, коју су реализовале Душица Рајевац и Ивана Вујић, наставници немачког језика, и Славица Глишовић, учитељица.


   28. 11. 2016. Поводом Дана особа са инвалидитетом, часове грађанског васпитања посветили смо толеранцији, разумевању, међусобном подржавању. За ученике IV разреда, одиграна је сценска минијатура „Не ругај се“ (60ученика)

  30. 11. 2016. Ученици IV1, са учитељицама III разреда, били су учесници радионице за предшколце посвећеној толеранцији и подршци особама са инвалидитетом. Учествовало је 8 ученика IVразреда.

   28. 11. 2016. Поводом Дана особа са инвалидитетом, часове грађанског васпитања посветили смо толеранцији, разумевању међусобном подржавању. За ученике I и III разреда одиграна је сценска минијатура „Не ругај се“ . Представи је присуствовало 90 ученика.

  У току децембра, вођена је педагошка евиденција и документација и припремљени су и усаглашени критеријуми за бројчано оцењивањеученика.

    2. 12. 2016. Заинтересовани ученици присуствовали су приредби специјалних одељења поводом Међународног дана хендикепа. Награђени ученици IV2 (Јулија Симеуновић, Мина Филиповић, Богдан Јовић, Марија Младеновић и Нина Петаковић) читали су своје радове и одиграна је сценска минијатура „Не ругај се!“. Учествовало је 24 ученика IVразреда.

   6. 12. 2016. Излет ученика III и IV разреда у Београд. Посета позоришту Душко Радовић (представа „ Цар је го!“), посета Лекарском друштву Србије (сталнапоставка

„Медицина у Србији кроз векове“), обилазак Музеја науке и технике и посета научној играоници у оквиру Музеја. На излет је ишло 55 ученика.

    14. 12. 2016. Пример добре праксе – Читалачки дан у IV1. Поводом Дана библиотекара, у сарадњи са Лејлом Вујетић одржано је неколико активности у вези са подстицањем воље за читањем и бољом техником читања. У поподневним часовима одржан је општи родитељски састанак за родитеље ученика IV разреда, на тему „Деца нам лоше читају. Шта ја ту могу?“, у вези са начинима подршке деци која лоше читају. Овај читалачки дан је организовала учитељица ЈеленаДимитријевић.

  21. 12. 2016. Одржана је дванаеста радионица за предшколце „Хемија и ја“ у Свечаној сали Школе. Реализатор је била Бранка Старчевић, наставник хемије, у сарадњи са ученицама VIII разреда и учитељицама Весном Андрић и ЈеленомДимитријевић.

   23. 12. 2016. Одржан је угледни дан „Сачувајмо јеле“, у одељењима IV1 и III3, у организацији Јелене Димитријевић и Светлане Арсић. Часовима ликовне културе присуствовали су родитељиученика.

   25. 12. 2016. Одржана је представа ученика IV1, „Не ругај се!“, ученика у тржном центру Stop Shop у Ваљево. Учествовало је 8 ученика IVразреда.

  28. 12. 2016. Ученици су учестовали на ликовном конкурсу „Зима је и падају пахуље“. Послато је 7радова.

   28. 12. 2016. Додели пакетића за ромску децу присуствовали су наши ученици. Присуствовало је 6 ученика IVразреда.

  29. 12. 2016. Одржана је представа „Кад откуца дванаест сати“, за децу предшколце, а у организацији и извођењу наставних радника Школе и васпитача ПУ „Милица Ножица“. У представи је учествовала учитељица ВеснаАндрић.

  29.12.2016.УЦентрузакултуруученицинашешколесуприсуствовалипредстави

„Новогодишња заврзлама“. Присуствовало је 30 ученика IV разреда.

  Крајем децембра, ученици су одржали пригодне новогодишње приредбе за родитеље. Учествовали су свиученици.

   19. 1. 2017. Oдржано је школско такмичење из математике. Учествовало је 37 ученика IV разреда. Најбоље пласирани и они који ће ићи на Oпштинско такмичење су: Јулија Симеуновић, Урош Исаиловић, Матија Пантелић, Стефан Савић, Душица Јовановић, Часлав Протић, Огњен Пешић, Богдан Филиповић, Лука Протић,Ирина


Ђурић, Мина Филиповић, Богдан Марјановић, Марко Тодорчевић, Филип Андрић, Богдан Јовић, Марија Ђуричић, Андрија Филиповић, Марија Младеновић, Софија Давидовић, Филип Лукић, Јаков Тодоровић, Алекса Чугуровић, Филип Милинковић, Елена Радосављевић и Катарина Живановић.

  Током треће недеље јануара, направљен је план активности за обележавање школске славе. Подељена су задужења ученицима за извођење разредних приредби уШколи.

    25. 1. 2017. Одржана је Трибина за родитеље предшколаца Града Ваљева, под називом „Подршка породице и окружења будућем прваку“, коју је осмислила и реализовала учитељица Јелена Димитријевић у сарадњи са учитељицом Новком Мосуровић Андрић и стручним сарадницимаШколе.

   27. 1. 2017. Oбележена је школска слава Свети Сава. Тог дана свештеник Драгомир Јовановић је освештао славско жито у наставничкој канцеларији, а након тога су ученици IV разреда, на нивоу својих одељења, одржали час посвећен Светом Сави. Заинтересовани ученици су присиствовали Свечаној светосавској академији. Овом приликом све три учитељице IV разреда похваљене за допринос развојуШколе.

  27. 1. 2017. Одржани су родитељски састанци на крају првогполугодишта.

  28. 1. 2017 – 13. 2. 2017. Зимски распуст за ученике.

  У току фебруара, интензивиране су припреме ученика за такмичење изматематике.

  17. 2. 2017. Одржан је састанак Стручног актива IV разреда.

   Хоризонтална обука учитеља и дефектолога Школе за програм „Покренимо нашу децу“. Обуку су одржале учитељице Јасмина Стојановић и Марина Ковачевић, а присуствовале су све три учитељице IV разреда.

   25. 2. 2017. Општинско такмичење из математике у Првој основној школи . Од 25 ученика, на Окружно такмичење се пласирало 9 ученика.

   Током фебруара је извршена анализа напредовања ученика и донете су мере за побољшање. Усаглашени су критеруијуми за бројчано оцењивање и вођена је школска евиденција и документација. Урађени су ИОП-и за друго полугодиште. Пријављени су ученици за математичко такмичење „Кенгур безграница“.

   1. 3. 2017. Осамнаеста радионица „Свако слово нешто ново“ за предшколце нашег града, одржана је у Свечаној сали Школе. Радионицу су реализовале су учитељице IV разреда.

  9. 3. 2017. Математичко такмичење Мислиша 2017. Учествовало је укупно 20 ученика IV разреда: из IV1 – 12 ученика, из IV2 – 4 ученика, из IV3 – 4ученика.

   11. 3. 2017. Зимски сусрети учитеља Србије су одржани у „Првој основној школи“. Присуствовале су и у раду учествовале све три учитељице IVразреда.

  13. 3. 2017. Показна вежба ватрогаснејединице

  16. 3. 2017. Школско такмичење у рецитовању (IV1 – 5 ученика, IV2 - 8ученика)

  20. 3. 2017. Интерактивна представа „Још само данас у вашем граду“, aуторa Гордана Тасић.

   20. 3. 2017. Одржано је музичко-поетско подне, у оквиру активности обележавања Дана школе. Учествовало је 7 ученика IV разреда. Водитељ програма била је учитељица ЈеленаДимитријевић.

  21. 3. 2017. Обележили смо Дан шума и Дан вода пригоднимпаноима.

     21. 3. 2017. Обележен је Дан Школе свечаном приредбом у Холу Школе. Присуствовало је 20 ученика IVразреда.

   23. 3. 2017. Одржан је школски пролећни базар у оквиру активности обележавања Дана школе, у организацији учитељица IVразреда.

   24. 3. 2017. Десет ликовних радова је послато на изложбу „Сат за нашу планету“, у организацији Истраживачког друштва „Владимир Мандић Манда“Ваљево.


   25. 3. 2017. На Окружном такмичење из математике у Основној школи „Милован Глишић“ учествовали су следећи ученици: Часлав Протић (100 бодова), Лука Протић (100 бодова), Душица Јовановић, Ирина Ђурић, Урош Исаиловић, Стефан Савић, који су остварили награде и похвале, као и Огњен Пешић, Елена Радосављевић и Матија Пантелић.

   28. 3. 2017. Општинско такмичење у рецитовању одржано је у Центру за културу. Учествовали су Богдан Јовић и Виктор Мирковић, ученици IV2, са учитељицом СлавицомГлишовић.

  29. 3. 2017. Ликовни конкурс „Мени су моја безбедност и здравље баш важни“, на ком су учествовали ученици IVразреда.

    29. 3. 2017. Одржана је радионица за предшколце „Код нас се учи шпански“. Реализатори су били Оливера Продановић, наставник шпанског језика, и учитељице Весна Андрић и СлавицаГлишовић.

  У току априла је вођена педагошка евиденција и документација и припремљени су и усаглашени критеријуми за бројчано оцењивањеученика.

   11. 4. 2017. Емитована је емисија „Променада“ на Ваљевској телевизији , у којој су гостовали ученици IV1, са својом минијатуром „Не ругај се!“. У програму је учествовала и учитељица Јелена Димитријевић.

  12. 4. 2017. Двадесет четврта радионица за предшколце „Покрет и окрет за све“ коју су осмислиле и реализовале учитељице IVразреда.

    У току друге недеље априла одржани су родитељски састанци на крају трећег класификационогпериода.

  13. 4 – 17. 4. 2017. Пролећни распуст за ученике.

   19. 4. 2017. Одржана је трећа трибина за родитеље предшколаца Града Ваљева, под називом „Полазак у школу“, на којој су учествовале све учитељице IVразреда.

   22. 4. 2017. Ученици IV разреда, у оквиру наставе предмета Народна традиција и Природа и друштво, посетили су Народни музеј и Муселимов конак у Ваљеву, као и споменике Сеча кнезова, Десанке Максимовић и војводи ЖивојинуМишићу.

   24. 4. 2017. Реализована је бесплатна наградна екскурзија за ученике који су се истакли на Окружном такмичењу из математике и ученике који су наступали у сценској минијатури. На екскурзију је ишло 12 ученика IVразреда.

  26. 4. 2017. Ученици разреда IV2 и IV3 посетили су Кулу Ненадовића и обишли сталну поставку у том значајном објекту. Поставку је обишло 45ученика.

   Ученици IV разреда су се прикључили хуманитарно-еколошкој акцији „Чепом до осмеха“, као и прикупљању материјала за рециклажу, лименки, старехартије.

   28. 4. 2017. Душан Перић из организације Caritas Valjevo одржао је предавање за ученике IV разреда, са темом „Смањење ризика од елементарних непогода и природних катастрофа“. Предавању је присуствовало 60 ученика IVразереда.

   10. 5. 2017. У оквиру Недеље здравља, ученици IV разреда су на Градском тргу учествовали у штафетним играма. Учествовало је 65 ученика IVразреда.

    12. 5. 2017. Одржана је радионица за три групе из вртића „Наша радост“, о поштовању различитости и особа са инвалидитетом. Том приликом је одиграна сценска минијатура „Не ругај се!“. Снимљен је и телевизијски прилог, за „Студио М“, и објављен у оквиру емисије „Нестрпљивиснови“.

   13, 14. 5. 2017. Ученици IV1 учествовали су на Марковданским сусретима деце и песника у Панонији (Бачка Топола). У оквиру ове посете обишли су Палић, Суботицу и Нови Сад. Учествовало је 8 ученика IVразреда.

   18. 5. 2017. У дворишту Школе, за ученике IV разреда одржан је Каритасквиз

„Смањење ризика од елементарних непогода и природних катастрофа“. Учествовало је 12 ученика. Наша екипа је освојила III место.


  У току треће недеље маја, ученици су посетили изложбу макета у ХолуШколе.

   25. 5. 2017. У оквиру Малих олимпијских игара, три екипе ученика IV разреда, одиграле су три меча игри „Између две ватре“, у хали „Студент“, као припрему за Спортске игре младих. Учествовало је 25 ученика IVразреда.

  31. 5. 2017. Спортске игре младих на теренима „Студента“, ученици IV разреда су са три екипе учествовали у игри „Између две ватре“. Учествовало је 60 ученика IV разреда.

   У току јуна је вођена педагошка евиденција и документација и припремљени су и усаглашени критеријуми за оцењивањеученика.

   1. 6. 2017. Предавање представника Истраживачког друштва „Владимир Мандић Манда“ за ученике млађих разреда. Присуствовало је 40 ученика IVразреда.

  5. 6. 2016. Ученици IV разреда, са својим учитељицама, a у оквиру еколошких акција поводом Дана заштите животне средине (5.јун), одржали су радионицу о селекцији и разврставањуотпада.

   8. 6. 2017. Ученици IV2 посетили су хемијску лабораторију у  Пољопривредној школи, у сарадњи са родитељем Бранком Андрић, проф.хемије, где су ученицима демонстрирани хемијски огледи везани за градиво предмета Природа и друштво. Присуствовало 22 ученика IVразреда.

   8. 6. 2017. Промоција збирке песама Славице Бјелић, учитељице, у Свечаној сали Школе за ученике II и IV разреда.

   9. 6. 2017. У оквиру тематског дана „Историја нашег краја“, за ученике IV разреда одржана је амбијентална настава у Текеришу, Тршићу, Троноши. Настави је присуствовало 58 ученика IVразреда.

  12. 6. 2017. Ученици IV3 су одржали наставу на базенима СРЦ „Петница“. Настави је присуствовало 16 ученика IVразреда.

   13. 6. 2017. Ученици IV2 и IV3 су одржали наставу на базенима СРЦ „Петница“. Настави је присуствовало 36 ученика IVразреда.

   13. 6. 2017. Ученици IV1 су у Свечаној сали Школе за родитеље и госте одржали опроштајну приредбу на крају четворогодишњег школовања. Музичко-сценским програмом представили су свој рад у IV разреду. У програму је учествовало 22 ученика IV разреда.

   13.6. 2017. У Свечаној сали Школе је за све ученике IV разреда одржана журка

„Караоке и Just dance party“ поводом краја четворогодишњег школовања. Присуствовало је 60 ученика IV разреда.

   У другој недељи јуна је обављено сређивање педагошке документације, евалуација ИОП-а, урађени су извештаји. Родитељи ученика су анкетирани у вези са обавезним изборним предметима и изборним предметима за наредну школску годину. Прикупљени су уџбеници нерадногкарактера

    У трећој недељи јуна је сређивана педагошка документација, вођена је школска евиденција и писане су оцене за ученике у дневнике рада, ђачке књижице и матичне књиге.

   28. 6. 2017. Одржани су родитељски састанци, свечана подела књижица, похвала и књига за одличан успех.

  Током године, учитељице Актива IV разреда су посетиле по 10 часова својих колега. Стручно усавршавање уустанови

  Учитељице IV разреда су реализовале 8 радионица за предшколце ГрадаВаљева.

  5. 10. 2016. Трибина за родитеље предшколаца на тему „Да дете и школузаволи“.


  21. 12. 2016. Трибина за родитеље предшколаца Града Ваљева, под називом „Родитељ и школа – партнери исарадници“.

 

Стручно усавршавање ван установе

 

  17. и 18. 6. 2016. XXXI Сабор учитеља Србије – “Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалнох искустава“, Савез учитеља Републике Србије; 2 бода (Јелена Димитријевић)

 

2.5.5.  Продужениборавак

 

Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима од I до IV  разреда и представља могућност да ученици, поред основне наставе, буду у школи још један део дана, док су им родитељи на послу. Отворен је пре једанаест година, као одговор на потребе запослених родитеља који немају друге могућности за збрињавање деце, пошто су школске обавезе деце краће од радног времена родитеља. Сам рад у продуженом боравку усклађен је са васпитно-образовним задацима у редовнојнастави.

У продуженом боравку раде два учитеља. Током школске 2016/2017. године у продуженом боравку су радиле учитељице Биљана Сеничић и Марија Јанковић. Рад у продуженом боравку се одвијао у две смене (I и III разред, II и IV разред). Структура васпитне групе је била: I разред – 31 ученик, II разред – 29 ученика, III разред – 15 ученика, IV разред – 4 ученика.

Радно време у продуженом боравку је реализован од 8.00 до 16.00. Ученици су имали могућност да се пријаве за кувани оброк који је наручиван из Централне кухиње вртића „Наша радост“ по цени од 202 динара. Мени је обухватао : чорбу, главно јело са месом и воће или десерт.

 

Преглед и врсте активности

 

  Израда домаћих задатака

  Обнављање наученихсадржаја ипровера

  Рад на припремљеном материјалу (вежбање) Слободновреме

  Јутарњагимнастика

  Гледање ТВ емисија и цртаних филмова поизбору

  Слушање одабранемузике

  Игре по избору ученика (у школском дворишту, сали за физичко и уборавку)

  Друштвене игре, цртање, уређење паноа, радионице,шах

 

Слободне активности

  Игре без граница (сваки дан)

  Оловка пише срцем (понедељак –четвртак)

  Шарам – стварам (понедељак –петак)

  Језичка радионица (среда – посета школскојбиблиотеци)

  Мала школа великих ствари (уторак –четвртак)

  Певам, плешем, глумим (уторак – петак)


Ученици који су ишли у продужени боравак редовно су пратили све активности и манифестације које су се одвијале уШколи.

Реализоване активности Септембар

  Планирање и организовање рада у продуженомборавку

  1. 9. 2016. Стручно веће млађих разреда Октобар

  16. 10. 2016. Обележен Светски дан здравехране

   У оквиру „Дечје недеље“ ученици из Продуженог боравка присуствовали су свим активностима које су организовали ученици млађих разреда уШколи.

Новембар

  4. 11. 2016. Уређење паноа испред Боравка „Сваку мудру главу леп шеширкраси“

  Стручно веће млађихразреда

  17. 11. 2016. Одлазак на изложбу „Кораци среће“ у ХолуШколе

  24. 11. 2016. Уређење паноа радовима на тему „Прва пахуља“ Децембар

    2. 12. 2016. Обележен Међународни дан особа са инвалидитетом. Ученици из Продуженог боравка су у Холу Школе гледали представу ученика одељења са посебнимпотребама.

  20. 12. 2016. Ликовна радионица продуженог боравка „У сусрет празницима изими“

  22. 12. 2016. Уређење школског паноа новогодишњимчеститкама

  28. 12. 2016. Ученици из Продуженог боравка извели су, по први пут, новогодишњу представу „Са Деда Мразом окосвета“.

   29. 12. 2016. Новогодишња представа за ученике „Кад откуца поноћ“ у извођењу драмског студијаШколе

Јануар

  11. 1. 2017. Грудвање у двориштуШколе

  21. 1. 2017. Уређење школског паноа на тему „Свети Сава – школскаслава“

  25. 1. 2017. Информативна трибина за родитеље будућихпрвака

  26. 1. 2017. Стручно веће млађих разреда

  27. 1. 2015. Обележена је школска слава СветиСава

  27. 1. 2017. Светосавска трка улицама Града Фебруар

  23. 2. 2017. Обука учитеља и дефектолога у оквиру Пројекта „Покренимо нашу децу“ Март

  1. 3. 2017. Израда Осмомартовских честитки замаме

  9. 3. 2017. Уређење боравка мотивимапролећа

  13. 3. 2017. Показна вежба ватрогасне јединице из Ваљева у двориштуШколе

  15. 3. 2017. Уређење школског паноа на тему„Пролеће“

  16. 3. 2017. Општинско такмичење рецитатора у Свечаној салиШколе

   20. 3. 2017. Интерактивна радионица глумице Гордане Тасић „Још само данас у вашем граду“ у Свечаној салиШколе

  22.и23.3.2017.ОбележенјеДаншколепригодномприредбомишколскимлистом

„Наш глас“, као и „Пролећним базаром“ у дворишту Школе.

Април

  5. 4. 2017. Двадесет трећа радионица за предшколце „ У сусрет Васкрсу“, реализована од стране учитељица из боравка, педагошког асистента ивероучитеља

  7. 4. 2017. Уређење школског паноа на тему„Васкрс“


  10. 4. 2017. Стручно веће млађихразреда

  12. 4. 2017. „Васкршњи базар“ ученика из Продуженог боравка у двориштуШколе

  22. 4. 2017. Атлетска трка на Грацу поводом обележавања „Дана планетеЗемље“

  22. 4. 2017. Општинско такмичење „Шта знаш о саобраћају“ Мај

  16. 5. 2017. Пројекат „Покренимо нашу децу“ – вежбе у двориштуШколе

   18. 5. 2017. Квиз „Смањење ризика од природних непогода“ у организацији Caritas Valjevo

  25. 5. 2017. Мале Олимпијскеигре

  26. 5. 2015. Презентација пројекта „Понашање усаобраћају“

  30. 5. 2017. Гледање генералне пробе за завршну свечаност предшколаца уШколи

   30. 5. 2017. Дружење са ученицима из издвојених одељења ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ у Бранковини – игре у школскомдворишту

  31. 5. 2017. Спортске игре младих – Хала спортова Ваљево Јун

  2. 6. 2017. Макета града – ХолШколе

  8. 6. 2017. Акција „Чепом доосмеха“

   9. 6. 2017. Модна ревија „ Рециклажа“ (представљање одеће и одевних предмета направљених од рециклираних материјала) – обележавање „Дана заштите животне средине“

    12. 6. 2017. Угледни час „Нежива природа и лето“ (II1, предмет Свет око нас, систематизација; реализатор Марија Јанковић)

  13. 6. 2017. Весело дружење поводом краја школске године – „Журка закрај“

  14. 6. 2017. Стручно веће млађихразреда

  17. и 18. 6. 2017. Сабор учитеља уБеограду

  Састанак Стручног већа млађихразреда

  Сређивање педагошке документације,извештај

  Стручноусавршавање –трибине

 

2.5.6.  Педагошкиасистент

 

Сходно члану 117. Закона о основама система образовања и васпитања, педагошки асистент обавља следећепослове:

1.  Пружа помоћ и додатну подршку ученицима у складу са њиховимпотребама;

2.   Пружа помоћ наставницима и стручним сарадницима у циљу унапређивања њиховог рада са ученицима којима је потребна додатна образовнаподршка;

3.  Остварује сарадњу са родитељима, односно старатељима у свомраду;

4.       Заједно   са   директором   сарађује       са    надлежним     установама,     организацијама, удружењима и Градском управом уВаљеву.

У свом раду пружа помоћ:

1.  Ученицима ромскенационалности;

2.  Ученицима са тешкоћама уразвоју;

3.  Ученицима којима је потребно пружити помоћ и додатнуподршку.

Рад педагошког асистента се састоји од пружања помоћи и додатне подршке ученицима од I до IV разреда, превасходно на часу као и ван наставе, а ученицима од V до VIII разреда у терминима између часова.

Реализоване су следеће активности:

  1.9.2016–30.9.2016.Пружањепомоћиидодатнеподршкеученицима.Реализовано

укупно 24 часa.


   1. 9. 2016 – 30. 9. 2016. Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. Обављено 6 разговора саученицима.

  1. 9. 2016 – 30. 9. 2016. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 10 разговора са родитељима натерену.

  1.9.2016–30.9.2016.Помоћнаставницима/учитељимаистручнимсарадницима.

Обављено 4 разговора.

   1. 9. 2016 – 30. 9. 2016. Сарадња са установама, организацијама, удружењима и Градском управом. Обављен 1сасатанак.

   1. 9. 2016 – 30. 9. 2016. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневнo врши припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за свакогученика.

  1. 9. 2016 – 30. 9. 2016. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно води дневну евиденцију, коју на крају месецасумира.

  1. 9. 2016. – 30. 9. 2016. Рад у стручним органима. Тим за инклузију. План рада тима за школску 2016/2017годину.

  3. 9. 2016. Рад у стручним органима. Тим за Подршку Ромима и унапређење дечијег стандарда. Организација и припрема плана за школску 2016/2017. годину. План рада са ученицима који раде по ИОП-у. Пријем ромских првака и рад на њиховој социјализацији.

  5. 9. 2016. Педагошки асистент је учствовао у реалиацији Спортског дана уПетници.

    1. 10. 2016 – 31. 10. 2016. Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. Реализовано укупно 25часова.

   1. 10. 2016 – 31.10.2016. Помоћ и разговор са ученицима од V доVIII разреда. Обављено 6 разговора саученицима.

    1. 10. 2016 – 31. 10. 2016. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 10 разговора са родитељима натерену.

   17. 10. 2016 – 22. 10. 2016. Сарадња са установама, организацијама, удружењима и Градском управом. Обављено 4 састанака (Центар ѕа социјални рад, Комисија ѕа имплемнтацију декаде Рома, Центар ѕа социјални рад, Комисија ѕа имплементацију декадеРома).

  1. 10. 2016 – 31. 10. 2016. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. Обављено 6 разговора санаставницима/учитељима.

   1. 10. 2016 – 31. 10. 2016. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневно врши припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за свакогученика.

   1. 10. 2016 – 31. 10. 2016. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно води дневну евиденцију, коју на крају месецасумира.

  20. 10. 2016. Додела сертификата педагошкимасистентима.

   20.10.2016. Тим за подршку Ромима и унапређење дечијег стандарда. Хуманитарна акција ,,Друг –другу“.

  25. 10. 2016 – Педагошки асистент је учествовао у реализацији наставе наГрацу.

   28. 10. 2016. Рад у стручним органима. Тим за инклузију. Упознавање са планом I разреда. Евиденција ученика за израду ИОП-а. Распоред рада са ученицима којима се пружа додатна подршка. Смернице око израде ИОП-а. Сарадња са родитељима. Разматрање урађених ИОП-а за ученике који су већ радили поИОП-у.

    1. 11. 2016 – 30. 11. 2016. Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. Реализовано укупно 53часа.

   1. 11. 2016 – 30. 11. 2016. Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. Обављено 9 разговора саученицима.

    1. 11. 2016 – 30. 11. 2016. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 12 разговора са родитељима натерену.


   17. 11. 2016 – 22. 11. 2016. Сарадња са установама, организацијама, удружењима и Градском управом. Обављено 2 састанка са Центром ѕа социјалнирад,

  1. 11. 2016 – 30. 11. 2016. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. Обављено 10 разговора санаставницима/учитељима.

   1. 11. 2016 – 30. 11. 2016. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за свакогученика.

   1. 11. 2016 – 30. 11. 2016. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно води дневну евиденцију, коју на крају месецасумира.

  5. 11. 2016. Рад у стручним органима. Тим за подршку Ромима и унапређење дечијег стандарда. Сумирање постигнутих резултата на крају првог квалификационог периода. Анализа владања ученика након првог класификационогпериода.

   6. 11. 2016. Рад у стручним органима. Тим за Инклузију. Информација о бројном стању ученика који раде по ИОП-у. Формирање регистра са документацијом свих ученика који раде по ИОП-у. Сарадња сародитељима.

  4. 11. 2016. Обука ѕа чланове Рејнс мреже. Тема обуке „Јавнозаступање“.

  5. 11. 2016. Састанак УО АПАС-а. Припрема базеподатака.

  10. 11. 2016. Наставничко веће. Предлог члана за школскиодбор.

  15. 11. 2016. Прва конференција педагошких асистенатаСрбије.

    1. 12. 2016 – 31. 12. 2016. Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. Реализовано укупно 30часова.

   1. 12. 2016 – 31. 12. 2016. Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. Обављено 9 разговора саученицима.

    1. 12. 2016 – 31. 12. 2016. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 6 разговора са родитељима натерену.

   3. 12. 2016 – 28. 12. 2016. Сарадња са установама, организацијама, удружењима и Градском управом. Обављено 5 састанака (Мобилни тим, Центар ѕа социјални рад, Интересорна комисија, Школска упава Ваљево и Центар ѕа социјалнирад).

  1. 12. 2016 – 31. 12. 2016. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. Обављено 6 разговора санаставницима/учитељима.

   1. 12. 2016 – 31. 12. 2016. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за свакогученика.

   1. 12. 2016 – 31. 12. 2016. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно води дневну евиденцију, коју на крају месецасумира.

   26. 12. 2016. Рад у стручним органима. Тим за подршку Ромима и унапређивање дечјег стандарда. Дневни ред: Сумирање постигнутих резултата на крају првог полугодишта и планирање рада и подршке у другом полугодишту. Писање планова за ученике који раде по ИОП-у за друго полугодиште. Индивидуални разговори са родитељима ученика. Анализирање владања и дисциплине ученика након првог полугодишта.

  25. 12. 2016. Рад у стручним органима. Тим за инклузију. Сарадња сародитељима.

    12. 1. 2017 – 31. 1. 2017. Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. Реализовано укупно 20часова.

   12. 1. 2017 – 31. 1. 2017. Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. Обављено 5 разговора саученицима.

   12. 1. 2017 – 31. 1. 2017. Сарадња са установама, организацијама, удружењима и Градском управом. Обављена три састанка (НВО „Преводилачко срце“, Центар ѕа социјални рад, Комисија ѕа имплемнтацију декадеРома).

   12. 1. 2017 – 31. 1. 2017. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. Обављено 3 разговора санаставницима/учитељима.


   12. 1. 2017 – 31. 1. 2017. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за свакогученика.

   12. 1. 2017 – 31. 1. 2017. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно води дневну евиденцију, коју на крају месецасумира.

    20. 2. 2017 – 28. 2. 2017. – Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. Реализовано укупно 22часа.

   20. 2. 2017 – 28. 2. 2017. Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. Обављено 5 разговора саученицима.

  20. 2. 2017 – 28. 2. 2017. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 4 разговора са родитељима натерену.

   20. 2. 2017 – 28 . 2. 2017. Сарадња са установама, организацијама, удружењима и Градском управом. Одржана два састанка (Интересорна комисија и Цента ѕа социјални рад).

   20. 2. 2017 – 28. 2. 2017. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. Обављено 4 разговора санаставницима/учитељима.

   20. 2. 2017 – 28. 2. 2017. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневно врши припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за свакогученика.

   20. 2. 2017 – 28. 2. 2017. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно води дневну евиденцију, коју на крају месецасумира.

  8. 2. 2017. Једнодневна обука „База података“. Овде смо заједно, Европска подршка ѕа ИнклузијуРома.

  27. 2. 2017. Рад у стручним органима. Тим за подршку Ромима и унапређивање дечјег стандарда. Дневни ред: Праћење активности ученика и анализа резултата рада. Индивидуални разговори са родитељимаученика

  28. 2. 2017. Састанак УО педагошких асистената – тема „Базаподатака“.

   20. 2. 2017. Рад у стручним органима. Тим за инклузивно образовање. Преглед документације ученика који раде поИОП-у.

  1.3.2017–31.3.2017.Пружањепомоћиидодатнеподршкеученицима.Реализовано

укупно 73 часа.

   1. 3. 2017 – 31. 3. 2017. Помоћ и разговор са ученицима од V до VIIIразреда.

Обављено 8 разговора.

  1. 3. 2017 – 31. 3. 2017. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 13разговора.

   1.3.2017–31.3.2017.Помоћнаставницима/учитељимаистручнимсарадницима.

Обављено 11 разговора.

    1. 3. 2015 – 31.3.2017. Сарадња са установама, организацијама, удружењима и Градском управом. Обављена 4 састанка (ОШ ,,Десанка Максимовић“, ОШ ,,Андра Савчић“ и два разговора са Центром за социјалнирад).

   1. 3. 2017 – 31. 3. 2017. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за свакогученика.

  1. 3. 2017 – 31. 3. 2017. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно води дневну евиденцију, коју на крају месецасумира.

  21. 3. 2017. Рад у стручним органима. Тим за инклузивно образовање. Текућапитања.

   19. 3. 2017. Рад у стручним органима. Тим за подршку Ромима и унапређивање дечијег стандарда. Дневни ред: Продубљивање другарства, сарадње, самосталног рада, толеранције код ученика и стварање подстицајне атмосфере за рад. Имплементација, примена и евалуација ИОП-а. Хуманитарна акција„Друг-другу“.

  1.4.2017–30.4.2017.Пружањепомоћиидодатнеподршкеученицима.Реализовано

укупно 26 часова.

   1. 4. 2017 – 30. 4. 2017. Помоћ и разговор са ученицима од V до VIIIразреда.

Обављено 6 разговора.


  1. 4. 2017 – 30. 4. 2017. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 22разговора.

   1. 4. 2016 – 30. 4. 2017. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. Обављено 17 разговора санаставницима/учитељима.

   1. 4. 2017 – 30. 4. 2017. Сарадња са установама, организацијама, удружењима и Градском управом. Одржана су 4 састанка (Центар за социјални рад, Комисија за имплементацију декаде, Дом Здравља).

   1. 4. 2017 – 30. 4. 2017. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневно врши припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за свакогученика.

  1. 4. 2017 – 30. 4. 2017. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно води дневну евиденцију, коју на крају месецасумира.

  6. 4. 2017. Рад у стручним органима. Тим за подршку Ромима и унапређивање дечијег стандарда. Сумирање резултата рада ученика после трећег класификационог периода. Тестирање ученика Iразреда.

   25. 4. 2017. Рад у стручним органима. Тим за инклузивно образовање. Сарадња са родитељима.

  3.5.2017–31.5.2017.Пружањепомоћиидодатнеподршкеученицима.Реализовано

укупно 71 час.

   3.5.2017–31.5.2017.ПомоћиразговорсаученицимаодVдоVIIIразреда.

Обављено 13 разговора.

  3. 5. 2017 – 31. 5. 2017. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 12разговора.

   3. 5. 2017 – 31. 5. 2017. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за свакогученика.

   4. 5. 2017 – 31. 5. 2017. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. Обављено 16 разговора санаставницима/учитељима.

   4. 5. 2017 – 31. 5. 2017. Сарадња са установама, организацијама, удружењима и Градском управом. Одржана 4 састанка (три састанка са Центар за социјални и Интересорнакомисија).

   30. 5. 2017. Рад у стручним органима. Тим за инклузивно образовање. Сарадња са родитељима.

  4. 5. 2017 – 31. 5. 2017. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно води дневну евиденцију, коју на крају месецасумира.

   21. 5. 2017. Рад у стручним органима. Тим за подршку Ромима и унапређивање дечијег стандарда. Договор о упису ученика осмог разреда у средњешколе.

  1.6.2017–30.6.2017.Пружањепомоћиидодатнеподршкеученицима.Реализовано

укупно 12 часова.

   1. 6. 2017 – 30. 6. 2017. Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. Обављено 10 разговора саученицима.

  1. 6. 2017 – 30. 6. 2017. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 34 разговора са родитељима натерену.

   1. 6. 2016 – 30. 6. 2017. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. Обављено 10 разговора санаставницима/учитељима.

   1. 6. 2017 – 30. 6. 2017. Сарадња са установама, организацијама, удружењима и Градском управом. Одржан један састанак (Центар за социјалнирад).

   20. 6. 2017. Рад у стручним органима. Тим за инклузивно образовање. Извештај и вредновање ИОП-а. Разматрање и усвајање извештаја о раду Тима заинклузију.

  17. 6. 2017. Рад у стручним органима. Тим за подршку Ромима и унапређивање дечјег стандарда. Анализа рада на крају школске године. Писање извештаја. Анализа постигнутих резултата за ученике који раде поИОП-у.

  14. 6. 2017. Одељенско веће. Реализација плана и програма, успех ивладање.

– 13. 6. 2017 – 16. 6. 2017. Полагање матуре.


  15. 6. 2017 – 23. 6. 2017. Припрема месечног извештаја за јун, годишњег извештаја о раду педагошког асистента, годишњег извештај Тима за инклузију и годишњег извештаја.

  19. 6. 2016. Наставничко веће. Реализација плана и програма, успех ивладање.

 

2.6. Стручни тимови

 

2.6.1 Тим за планирање развоја Школе

 

Координатор: Новка Мосуровић-Андрић, професор разредне наставе. Чланови тима: Ана Савковић, директор, Зорица Милић, педагог, Рајна Бранковић, професор српског језика, Милена Миловановић, професор разредне наставе, Јасмина Стојановић, професор разредне наставе и Јелена Димитријевић, професор разредне наставе. Сарадници у реализацији плана: сви наставни радници и остали запослени.

 

Послови на којима је Тим радио у школској 2016/2017. години:

 

7. 9. 2016. године за координатора Тима у овој школској години изабрана је Новка Мосуровић Андрић. Усвојен је план рада Тима и договорено да се интензивира рад на изради пројеката како би се набавила потребна наставна средства и побољшале професионалне компетенције запослених.

6. 10. 2016. године Тим се бавио увидом рада и сарадњом са Тимом за инклузију. Важна питања односила су се на израду документације, њихово ажурирање као и на питања која се односе на промовисање успешних ученика, њихово праћење, подстицање и представљање.

12. 11. 2016. године Тим се у оквиру својих активности бавио питањима промотивних активности у школи. И ове године школске године настављен је рад на реализацији радионица за предшколце града Ваљева као и трибине за родитеље. Реализовне су све плаиране трибине и 25 радионица.

1. 12. 2016. године Тим прати рад Тима за промоцију школе кроз реализацију угледних часова, тематских активности и припрему за упис ђака првака. Догодорено је да се ради на припреми новог материјала за филм о Школи, чије је прво представљање планирано за Дан школе.

18. 1. 2017. године Тим је у предходном периоду прикупио од ученика анкете које се односе на обавезу ношења школске униформе. Након тога обрађени су подаци и сачињен извештај који је педагог Школе поднео Наставничком већу и Министарству просвете. Збирни резултати: ученици од I до IV разреда – „за“ се изјаснило 58,82%; ученици од V до VIII разреда – „за“ се изјаснило 34,78%. Укупан проценат за Школу:

„за“ се изјаснило 46,8%.

23. 2. 2017. године због повећаног интересовања родитеља за продужени боравак Тим се ангажовао на разматрању могућности проширења простора и ангажовање још једног наставног радника како би се обезбедили услови за безбедан и сигуран боравак ученика, посебно у терминима преклапањасмена.

14. 3. 2017. године Министарство је проследило упутства о коришћењу права на бесплатне уџбенике у ком су обухваћени сви ученици који раде по ИОП-у. Тим се бавио прикупљањем података и прослеђивањемистих.

20. 4. 2017. године Тим је пропратио реализовање активности из пројекта „Покренимо нашу децу“, као и одлазак на базен ученика IIразреда.

9. 5. 2017. године Тим се бавио анализом праћења и рада Тима за насиље. Важно је истаћи да су сви поступци спровођени по обавезној процедури, уз вођење записника од


стране свих који у процедури учествују.

26. 6. 2017. године Тим је пратио рад Тима за самовредновање и анализирао добијене резултате у спроведеној анкети у школској 2016/17. години из области Настава и учење, Постигнућа ученика и Подршка ученикцима. Детаљна саопштења изнета су на Наставничком већу.

 

2.6.2.  Тим за самовредновање радаШколе

 

Стручни тим за самовредновање ове године чинили су следећи чланови: Марина Ковачевић, професор разредне наставе и координатор Тима; Маја Станковић, професор математике, Весна Андрић, професор разредне наставе, Ивана Вујић, професор немачког језика, Зорица Милић, педагог Школе и мр Ана Савковић, директор Школе.

Током школске 2016/2017. године одржано је десет састанака Тима:

1. септембра 2016. године одржан је први састанак Тима, када је за координатора Тима изабрана Марина Ковачевић; сачињен је План тима за самовредновање и план самовредновања као и договор око динамике рада у школској 2016/2017. години. Планом Тима су утврђене активности у току процеса и после процеса самовредновања, носиоца активности и временска динамика реализације активности. На састанку је анализиран Извештај о самовредновању за школску 2015/2016. годину и договорено да се у наредној години самовреднују три области: Настава и учење (стандарди 2.1, 2.2, 2.3, 2.4), Образовна постигнућа ученика (стандарди 3.1) и Подршка ученицима (стандарди 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4). Планирано је да се приликом спровођења анкета користе анкете из Приручника засамовредновање.

18. октобра 2016. године одржан је други састанак Тима у коме је извршена анализа анкете спроведене током септембра месеца. Анкетирани су наставници из области Настава и учење, подручје вредновања, планирање и припремање – показатељи 2.1.1 – Планирање и 2.1.2 – Припремање. Укупно је анкетирано 45 наставника. Анализа је садржала резултате анкетирања наставника изражено бројчано и у процентима као и закључак. Договорен је и интензитет рада у наредном периоду.

23. новембра 2016. године одржан је трећи састанак Тима на коме се након спроведених анкета у области Подршка ученицима разговарало и анализирани су резултати. Анкетирани су ученици VII и VIII разреда, њихови родитељи и наставници. Анкетирано је 38 наставника, 54 ученика VIII разреда, 50 ученика VII разреда, 20 родитеља ученика VIII разреда и 33 родитеља ученика VII разреда. На основу резултата добијених анкетирањем ученик и родитеља VIII разреда на Наставничком већу договорено је да се поново на родитељским састанцима прочита Правилник о безбедности ученика, који је прочитан и на првом родитељском састанку, као и да се родитељи упуте у постојање и начину рада Тима за заштиту од насиља, Тима за подршу Рома и стандарда ученика, сарадња са Здравственим установама, Центром за социјални рад, Црвеним крстом и слично. Такође је неопходно подсетити да сваки разредни старешина има термин Отворених врата и да родитељи то могу искористити да се информишу о свим недоумицама везано за рад, успех и безбедност свог детета.

20. децембра 2016. године одржан је четврти састанак Тима. На састанку је вршена анализа резултата постигнутих анкетирањем ученика VII разреда и њихових родитеља. На основу анализе дошли смо до резултата да преко 60% позитивних одговора дају и ученици и родитељи. То нам показује да су и ученици и родитељи упознати са Правилником о безбедности и сигурности ученика у Школи и да знају коме треба да се обрате у случају неке потребе.

24. јануара 2017. године одржан је пети састанак Тима на коме су излистане активности које нам показују начине подршке ученицима и наставницима. Подршка


ученицима обухвата подршку у оквиру наставних, ваннаставних активности, сарадње са родитељима, локалном заједницом, здравственим, културним и другим институцијама, одржавање едукативних радионица на теме о здрављу, безбедности, екологији, саобраћаја и слично. Такође се велика пажња посвећује ученицима из осетљивих група и ученицима којима је потребна додатна помоћ и подршка организовањем хуманитарних акција, међусобних дружења и сарадње. Редовно учествујемо на ликовним и литерарним конкурсима, као и на спортским активностима где постижемо веома запажене резултате. Присуствујемо књижевним вечерима и промоцијама књига и сл. Подршка наставницима огледа се у томе што се стално стручно усавршавају похађајући семинаре, трибине, међународне скупове ислично.

24. фебруара 2017. године одржан је шести састанак Тима на коме су анализирани резултати на основу анкете спроведене код наставника разредне наставе у области Квалитет школских постигнућа, показатељ 3.1.5. – Вредности код ученика.

22. марта 2017. године одржан је седми састанак Тима на коме су анализирани резултати на основу анкете спроведене код 55 ученика IV разреда у области Квалитет школских постигнућа, показатељ 3. 5. 1. – Вредности код ученика. Након анализе резултата преко 80% ученика IV разреда схвата, подржава, поштује вредности код других, себе, у учењу и примени стеченог знања као и правилну примена метода рада.

26. 4. 2017. године одржан је осми састанак Тима на коме су анализирани резултати на основу анкете спроведене код 15 наставника у области Квалитет школских постигнућа, показатељ 3. 5. 1. – Вредности код ученика.

На основу добијених резултата преко 80%, а највише 100% наставника упућује, подстиче, наводи, упозорава, упознаје, указује ученицима на поштовање другачијег мишљења, не угрожавање потреба других, правила групног рада, подстицај да брину о природи.

24. 5. 2017. године одржан је девети састанак Тима на коме су анализирани резултати на основу анкете спроведене код 52 ученика 5. разреда у области Квалитет школских постигнућа, показатељ 3. 5. 1. – Вредности код ученика. На основу добијених резултата, преко 80%, ученика поштује правила понашања, прихвата другачија мишљења, не угрожава друге, негује традицију, чува животну околину, брине о свом здрављу, брине о Школи.

21. 6. 2017. године одржан је десети састанак Тима. На овом састанку су обухваћене и анализиране све активности које су омогућиле ученицима и наставницима унапређивање наставе и учења, као и подршка ученицима и наставницима у зависности од ресурса које Школа има. Анализирали смо и рад других Тимова, извршили смо анализу завршног испита у школској 2016/2017. години, анализирали праћење и напредовање ученика који раде по ИОП-у и резултате ученика са посебним потребама. Анализирали смо и успехе на такмичењима, учешће на литерарним и ликовним конкурсима, учешће у пројектима, стручно усавршавање наставника, резултате рада радионица за предшколце и одржане трибине за родитеље, рад школског Парламента, Савет родитеља, угледне часове и примере добре праксе у школској 2016/2017. години.

Написан је Извештај Тима за самовредновање и Извештај о самовредновању, у коме су детаљно дате све бројчане, процентуалне и описне анализе добијене анкетирањем, посматрањем и увидом у релевантну педагошку документацију као и изведени закључци.

У прилогу Извештаја се налазе резултати спроведених анкета у току школске 2016/2017. године.


2.6.3.  Тим за превенцију ризичног понашања деце имладих

 

Чланови тима у школској 2016/2017. години су били: Вања Анђелковић, координатор Тима, Виолета Кењић и Јасмина Радановић.

Остварено је 80% Планом предвиђених активности Тима. Сви чланови Тима су успешно сарађивали.

Реализоване су следеће активности:

6. 9. 2016. године у Свечаној сали Школе одржано је предавање за све ученике I разреда, на тему „Заштитимо децу у саобраћају“. Предавање су реализовали Зорица Јовановић, стручни сарадник програмских активности у Црвеном крсту, Снежана Маринковић, нутрициониста из Завода за јавно здравље, и Славица Филиповић, специјалиста јавног здравља, стр. медицинска сестра из Дома здравља у Ваљеву. Предавању су присуствовале и учитељице сва три I разреда – Марина Ковачевић, Новка Мосуровић Андрић и ВиолетаКењић.

22. 11. 2016. године у Свечаној сали Школе одржано је предавање за ученике V разреда, у оквиру пројекта „Безбедно детињство – развој безбедносне културе младих“. Тема предавања је била „Упознајмо полицију“. Предавање је реализовала Јелена Филиповић, полицијскислужбеник.

13. 12. 2016. године у Свечаној сали Школе ученици VIII разреда су присуствовали предавању „Очување и заштита репродуктивног здравља код школске деце и омладине“, у организацији Дома здравља, Завода за јавно здравље и Црвеног крста. Предавање су реализовали Славица Филиповић, специјалиста јавног здравља, стручна медицинска сестра, Снежана Маринковић, нутрициониста Завода за јавно здравље, Иван Аксентијевић и Зорица Јовановић, стручни сарадник програмских активности у Црвеномкрсту.

25. 1. 2017. године у Свечаној сали Школе одржано је предавање „Безбедност деце на интернету“ за ученике V и VII разреда. Предавач је био Влада Арсић, новинар, писац и публициста.

6. 3. 2017. године ученици VI разреда су присуствовали предавању „Светски дан борбе против туберклозе“, у организацији Дома здравља, Црвеног крста и Завода за јавно здравље. Предавање су одржале Славица Филиповић, специјалиста јавног здравља, стручна медицинска сестра, Зорица Јовановић, стручни сарадник програмских активности у Црвеном крсту и ДаркоСавић.

-   29. 3. 2017. године у Свечаној сали Школе одржано је предавање на тему „Трговина људима“. Предавање су реализовали стручни сарадници Црвеног крста Александар Томић и Весна Матић. Предавању су присуствовали ученици сва три одељења V разреда, наставници Ђорђије Бубања, Радмила Ђуровић и Вања Анђелковић, координатор Тима за превенцију ризичног понашања деце имладих.

-   30. 3. 2017. године у Свечаној сали Школе одржано је предавање за све ученике V разреда, на тему „Насиље на спортским теренима“. Предавање је реализовала Милена Јевтић, официр одељења полиције ПУ Ваљево. Предавању је присуствовала и Вања Анђелковић, наставник енглеског језика и координатор Тима за превенцију ризичног понашања деце имладих.

  12.4.2017.годинеуШколијезасвеученикеVразредаодржанопредавање

„Безбедност деце у саобраћају“, које је реализовао Александар Обрадовић, вођа сектора прве категорије Полицијске управе Ваљево. Ученици су на слајдовима припремљене презентације могли видети ситуације које су безбедне и које су небезбедне у саобраћају, нпр. где се играмо, како се крећемо тротоаром, како прелазимо улицу, како обилазимопрепрекенатротоару,какосекрећемопутемсаибезтротоараисл.


Ученици су могли да уоче и анализирају правилне и погрешне поступке учесника у саобраћају.

25. 4. 2017. године Дом здравља Ваљево је у оквиру својих редовних превентивних активности у области Промоције очувања здравља у широј Локалној заједници припремио, са својом службом (педијатрија и патронажа) и сарадницима (психилог и психијатар), радионицу за Вршњачку едукацију, са темом „Превенција депресије“, што је био слоган и овогодишњег Светског дана здравља – 7. априла 2017. године, чији је циљ био унапређење менталног здравља у школама. Радионици је присуствовало 16 ученика VII разреда, родитељ Славица Уверић и директорШколе.

25. 5. 2017. године у Свечаној сали Школе Јелена Пиљић Никићевић, инспектор за малолетничку деликвенцију ПУ Ваљево, одржала је предавање на тему „Вршњачко насиље“ за ученике сва три одељења V разреда. Ученици су упознати шта све спада у вршњачко насиље, а посебан акценат стављен је на злоупотребуинтернета.

 

2.6.4.  Тим за промоцију Школе, Школскoг веб сајта, сарадњу са медијима, редакцију листа,извештаја

 

Тим за промоцију Школе је имао 7 чланова, чији је координатор била Јелена Димитријевић, професор разредне наставе. Циљ рада Тима је био повећање броја уписаних ученика, праћење побољшања квалитета образовања и наставе у целини, подстицање наставника и ученика за хуманост и одговоран однос према животној средини кроз све области школског рада уз партнерски однос, неговање одговорности, разумевања и толеранције промовисањем Школе у великом броју активности, промоција Школе на свим пољима.

Најважнији задатак Тима је био презентовање постигнућа ученика, наставника, као и Школе у целини. Све активности су приказане на сајту, на фејсбук старници Школе и у школским новинама, док је одређен број истих испраћен и медијски.

Чланови Тима су успешно сарађивали, личним примерима допринели квалитетном, креативном, успешном раду Школе, што је резултирало добром промоцијом Школе.

Тим, поред сталних чланова, у зависности од теме, укључивао је у свој рад и оне чланове Школе који нису стални чланови Тима.

У току школске године, на иницијативу и у организацији свих наставних радника, реализовано је 25 радионица за предшколце града Ваљева и три трибине за њихове родитеље. Ради унапређења наставе, организовано је 5 угледнихтематских дана и више угледних часова. Сви наставници су посетили по 10 часова својих колега.

Ове школске године Одржано је 10 састанака Тима. У току августа, направљен  је план рада Tима и оквирно дефинисане активности и обавезе за нову  школску годину.

Септембар 2016.

У току првог полугодишта Тим се бавио израдом новог промотивног филма, у сарадњи са Бојаном Селаковићем.

2. 9. 2016. – Ученици II разреда реализовали су наставу српског језика, ликовне културе, физичког васпитања и чувара природе у парку на Петомпуку.

Ученици IV разреда реализовали наставу у Спортско рекреативномцентру

„Петница“.

Настављена је непосредна сарадња предшколска установа – школа. Генерација I разреда је провела дан у занимљивим играма и активностима са васпитачицом Татјаном Дивнић.


Градоначелник Ваљева Слободан Гвозденовић је приредио пригодну свечаност за ђаке прваке ваљевских основних школа. Овој свечаности присуствовали су ученици са својим родитељима и учитељима.

5.  9. 2016. – Одржан је спортски дан у Спортско рекреативном центру „Петница“, за све ученикеШколе.

6.   9.2016.–УСвечанојсалијезасвеученикеIразредаодржанопредавањенатему

„Заштитимо децу у саобраћају“. Предавање су одржали Зорица Јовановић, стручни сарадник програмских активности у Црвеном крсту, Снежана Маринковић, нутрициониста из Завода за јавно здравље, и Славица Филиповић, специјалиста Јавног здравља, стручна медицинска сестра из Дома здравља у Ваљеву.

6. 9. 2016. – Представници Завода за јавно здравље, Поливалентне патронажне службе и Црвеног крста у Свечаној сали Школе поздравили су ученике I разреда, пожелели им срећан почетак школовања и говорили о безбедности у саобраћају.

8. 9. 2016. – Ученици IV разреда су у оквиру наставе Ликовне културе посетили галерију Народног музеја у Ваљеву. Изложба „Арт тура“ презентовала је дигиталне репродукције познатих уметничких дела из збирке Народног музеја уБеограду.

8. 9. 2016. – На базенима Спортско рекреативног центра ,,Петница” одржано је такмичење у пливању. Петоро ученика Школе се пласирало на Републичко такмичење: Емилија Аћимовић, III разред, заузела је I место (краул), Нора Дамњановић, IV разред, II место (краул), Сташа Дамњановић, VI разред, II место (леђно), док су Тијана Тодорчевић, VI разред, и њен млађи брат Марко, ученик IV разреда, заузели I места у дисциплини краул и прсно. Остала три наша представника Мирко Хаџић, VIII разред, Петар Стојановић, V разред и Вања Максимовић, V разред, нису се пласирали на Републичко такмичење у пливању, али су такође имали добра времена освојивши трећа места.

8.  9. 2016. – Директор Школе присуствовао је састанку Радне подгрупе школске управе Ваљево за расподелу технолошкогвишка.

9.    9. 2016. – Ученици III разреда посетили су изложбу слика у Галерији Народног музеја у Ваљеву.

У поподневним часовима, у Холу Школе приређен је забавни програм под називом „Нови почетак“. У програму који је трајао два школска часа, учествовали су Плесни клуб „Лагуна“, каратисти „КК 014“, балерине „Студио М“, и хор Срцуленце“.

15.  9. 20116. – Шеф Делегације ЕУ Мајкл Девенпорт посетио је Ваљевo. Том приликом у оквиру пројекта ,,Еутека – ЕУ у вашој библиотеци“, уручио је полицу ваљевској библиотеци ,,Љубомир Ненадовић“. Високог представника ЕУ дочекали су и ваљевски писци. Међу њима је био и Драган Павловић, библиотекар Школе, и том приликом у краћем разговору о књижевним темама поклонио је Мајклу Девенпорту својукњигу

„Господар живе“.

16.   9. 2016. – Ученици са сметњама у развоју провели су дан у природи. Уз дружење и игру са својим наставницама уживали су у последњим летњимданима.

16. 9. 2016. – У оквиру пилот програма MARCH ,,Наука у нашим учионицама”,  ученициIVразредасуималиамбијенталнунаставуупаркунаПећини.Темајебила

„Разноврсност биљног и животињског света”. Учитељица Јелена Димитријевић је прошла ову обуку за едукаторе и примењује је у свом разреду у сарадњи са колегиницама Славицом Глишовић и Весном Андрић. Ученици су радили у групама по истраживачким задацима.

24.9.2016.–ОкружниодбојкашкисавезСрбијејеорганизоваоодбојкашкитурнир

„Одбојка на улици, Ваљево 2016“. На турниру су учествовале екипе основних и средњих  школа.  Школа  је  учествовала  са  три  екипе:  „Тигрови“,  „Другарице“  и

„Краљице“. Сви су уживали, а „Другарице“ су освојиле I место.


26.          9. 2016. – Ученици географске секције Школе, заједно са Милосавом Милићем, наставником географије, обележили су Дан заштите озонског омотача пригодним паноом.

27.       9. 2016. – Ученици I3 разреда, са учитељицом Новком Мосуровић Андрић, посетили су Пољопривредну школу у Ваљеву, и учествовали у пројекту „Дан за науку“, односно у огледима у лабораторији ове школе, које је приказала Мирјана Вељић, професор хемије, и ученици прехрамбенихтехничара.

27. 9. 2016. – Ученици специјалних одељења и ученици из редовне наставе који раде по ИОП-у су ишли на излет у Београд. Захваљујући родитељу Зорану Вуковићу и спонзорима из нашег града, ученици су посетили Зоолошки врт, цркву Ружицу, Калемегдан и ручали су у ,,МекДоналдс” ресторану. На излет је ишло 25 ученика, 6 родитеља, 4 дефектолога и педагошки асистент.

29.          9. 2016. – У Школи је одржано предавање у организацији удружења „Културни круг“, са темом „Отимање животне енергије и заштите (од духовног вампиризма)“. Предавање је реализовао СпасојеВлајић.

30.           9. 2016. – Ученици Школе (око 50 ученика од V до VIII разреда) су посетили Фестивал науке под називом ,,Миграција знања”, који се одржавао у Истраживачкој станици,,Петница”.

30. 9. 2016. – Ученици I разреда били су на излету у парку Пећина.

<