ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

О НОВОЈ ПРОЦЕДУРИ УПИСА У ПРВИ РАЗРЕД

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ“ ВАЉЕВО

ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

 

            Обавештавамо Вас о новини која треба да допринесе томе да се процедура уписа ученика у први разред основне школе, у школској 2019/2020. години, поједностави у административном смислу.

Основна школа „Нада Пурић“ Ваљево ће, путем софтвера који је обезбедило Министарство просвете, науке и технолошког развоја, електронским путем прибавити, у складу са Законом о електронској управи („Сл. гласник РС“, бр. 27/18), следећа документа за будуће ученике:

1.     Извод из матичне књиге рођених;

2.     Доказ о пријави пребивалишта.

Сагласно наведеном, родитељи више неће бити у обавези да Школи, приликом уписа свог детета, достављају поменута документа у папирној форми, већ ће имати могућност да поднесу захтев да Школа, у њихово име, наведена документа прибави електронским путем. Родитељи, односно други законски заступници ученика,могуподнети захтев у Школи, код школског педагога, у данима и терминима када педагог ради:

-          понедељак, среда и петак – од 8 до 14 часова;

-          уторак и четвртак – од 14 до 20 часова.

И поред наведеног, родитељи, односно други законски заступници ученика, наведена документа могу и даље, по свом избору, достављати Школи у папирној форми.

Ово обавештење ће бити видно истакнуто на сајту Школе и огласним таблама у Школи.

 

У Ваљеву

6. марта 2019. године

 

Директор Основне школе „Нада Пурић“ Ваљево

мр Ана Савковић

Седница Наставничког већа

Основна школа „Нада Пурић“

Ваљево

Дел.бр: 046

Датум: 17. 1. 2019.

 

                

 

 

Сазивам седницу Наставничког већа Основне школе „Нада Пурић“, која ће се одржати у просторијама Школe, у ПЕТАК, 25. 1. 2019. године, са почетком у 12.30 часова.        

 

   

      За седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 1. Усвајање записника са претходне седнице
 2. Утврђивање предлога за чланове Школског одбора Основне школе „Нада Пурић“  у Ваљеву из реда запослених Основне школе „Нада Пурић“  у Ваљеву
 3. Разматрање новог Правилника Стандарди квалитета рада установе

 

                                   

 

Директор Школе

                                                            Мр Ана Савковић

Седница Наставничког већа

Основна школа „Нада Пурић“

Ваљево

Дел.бр: 037

Датум: 15. 1. 2019. године

 

                

 

      На основу члана 125. Статута Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву, дел. број: 1676/1, од 24. 12. 2013. године, сазивам седницу Наставничког већа, која ће се одржати у просторијама Школe, у СРЕДУ, 16. 1. 2019. године, са почетком у 12.30 часова.    

   

      За седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 1. Усвајање записника са претходне седнице.
 2. Организација прославе школске славе – Светог Саве.
 3. Разматрање степена безбедности у школи.
 4. Разно

 

                       

 

Директор

                                                            Мр Ана Савковић

Седница Наставничког већа

Основна школа „Нада Пурић“

Ваљево

Дел.бр: 2005

Датум: 13. 11. 2018. године

 

                

 

      На основу члана 125. Статута Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву, дел. број: 1676/1, од   24. 12. 2013. године, сазивам седницу Наставничког већа, која ће се одржати у просторијама Школe, у СРЕДУ, 14. 11. 2018. године, са почетком у 19 часова.        

   

      За седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 1. Усвајање записника са претходне седнице.
 2. Успех и владање ученика на крају I класификације.
 3. Предавање „Насиље на друштвеним мрежама“; предавач Раде Јекић
 4. „Рана интервенција у логопедској пракси“; излагач Светлана Матић, логопед
 5. Разно

 

 

                                   

 

Директор

                                                            Мр Ана Савковић

 

НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА НАСТАВНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА „ДИГИТАЛНИ ЧАС“


Влада Републике Србије Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Сектор за информационо друштво и информациону безбедност

 

На основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 401-6758/2018-1 од 17. јула 2018.године којим је прихваћен Програм распореда и коришћења средстава за наградни конкурс за наставнике основних школа – „Дигитални час“ у школској 2018/2019. години,

 

 

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

расписује

 

НАГРАДНИ КОНКУРС

 

ЗА НАСТАВНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА „ДИГИТАЛНИ ЧАС“ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

 

 

I ОПИС НАГРАДНОГ КОНКУРСА

 Наградни конкурс за наставнике основних школа „Дигитални часˮ у школској 2018/2019. години (у даљем тексту: Наградни конкурс) има за циљ подстицање употребе информационих технологија као наставних средстава, односно употребу информационих технологија које су применљиве у настави и уједно усклађене са задацима и циљевима часа.

 

Наградни конкурс намењен је свим предметним и разредним наставницима основних школа чији је оснивач Република Србија.

 

Предмет наградног конкурса је рад који предвиђа употребу информационих технологија, а који оцењује стручна комисија. Употребљене информационе технологије морају бити применљиве у настави и усклађене са задацима и циљевима часа као и да имају позитиван ефекат на процес наставе и учења.

 

II ПРЕДМЕТ НАГРАДНОГ КОНКУРСА

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 

-       пријава за учешће на Конкурсу мора да буде благовремена, уредна и јасно попуњена;

 

-       рад мора да се састоји од приказа тока часа или приказа сета активности и мултимедијалног прилога;

 

-       приложени мултимедијални материјал мора да садржи приказ употребљених ИКТ алата доступних димензија;

 

-       приказана наставна јединица мора да буде усклађена са важећим наставним програмом и реализована током једног, а највише четири школска часа, а приказане активности у складу са циљевима дефинисаним у Школском развојном плану или ширим националним стратешким циљевима у области образовања;

 

-       употребљене информационе технологије морају бити применљиве у настави и усклађене са задацима и циљевима часа као и да имају позитиван ефекат на процес наставе и учења;

 

-       рад мора да садржи тачне податке (у случају материјалних грешака рад неће бити оцењиван).

 

САДРЖАЈ РАДА

 

Рад треба да садржи:

 

1.  приказ једне наставне јединице чију реализацију прати употреба информационих технологија као наставног средства и

 

2.  приказ активности реализованих током одређеног временског периода где је ИКТ стављен у функцију решавања одређеног, раније уоченог, васпитно-образовног проблема (нпр. дисциплина, мотивација, пажња, одсуство).

 

Рад може бити сврстан у једну од три групе наставних предмета и то:

 

-       математика, информатика, рачунарство и техничко образовање

 

(од играчке до рачунара, техничко и информатичко образовање, информатика и рачунарство, техника и технологија);

 

-       друштвене науке, уметност и спорт

 

(српски језик, страни језик, језик националне мањине као матерњи, ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање, верска настава, грађанско васпитање, народна традиција, руке у тесту, лепо писање, матерњи језик/говор са елементима националне културе, шах, историја, свакодневни живот у прошлости; цртање, сликање и вајање, хор и оркестар);

 

-       природне науке

 

(свет око нас, природа и друштво, откривање света, чувари природе, географија, биологија, хемија, физика).

 

Рад може бити ауторско дело једног наставника или групе наставника различитих предмета, уколико потврђује могућност интердисциплинарне примене. Тим групе наставника има право да заједно израђује један рад. У случају награђивања, тим групе наставника дели награду.

 

Наставник може да поднесе више радова, с тим да искључиво један рад може да буде награђен.

 

Наставницима је на располагању могућност коришћења било ког облика информационих технологија, уколико је он усклађен са задацима и циљевима часа, функционално применљив у настави, доступан ученицима и подстицајан за њихово активно учешће у наставном процесу.

 

Радови који су већ учествовали на неком од конкурса из наставне методологије и за које су додељена средства из буџета Републике Србије, неће бити узети у разматрање, али ће моћи да се објаве у Зборнику радова, уколико испуњавају услове предвиђене овим конкурсом.

 

ОБЛИК РАДА

 

Приказ наставне јединице и приказ реализованих активности треба да буде у електронском облику,као:

 

-       датотека у формату ПДФ документа или

-       у формату који стандардно користи Мајкрософт Ворд.

 

Текст рада треба да буде форматиран на следећи начин:

 

-       фонт Times New Roman величине 12 pt са размаком од 1,5 реда;

 

-       страница треба да је у формату А4, усправне оријентације (portrait), a све четири маргине на страници треба да су по 2,5 cm;

 

-       пасус почиње без увлачења првог реда;

 

-       обим рада треба да буде до 15 страна (укључујући и илустрације, фотографије, графиконе, скице, линкове и друге статичне садржаје).

 

Величина рада треба да износи највише до 20 MB.

 

 

ПРИЛОЗИ РАДА

 

Уз приказани ток наставне јединице/активности, прилажу се коришћени мултимедијални образовни материјали у дигиталном облику (фотографије,аудио и видео снимци,филмови,веблинкови и сл.) у посебним датотекама. Приложени мултимедијални материјал мора да садржи приказ употребљених ИКТ алата доступних димензија.

 

Мултимедијални материјали могу бити и дела других аутора, ако се тиме не крше ауторска права, а дела користе као дидактичка средства. Уколико је мултимедијални материјал дело другог аутора, име аутора и извор са кога је преузет морају бити јасно наведени. Укупно трајање свих аудио и видео прилога не треба да буде дуже од 10 минута, а укупна величина свих датотека са прилозима не треба да буде већа од 100 MB. У случају да има више датотека са прилозима, потребно их је спаковати у ZIP архиву.

 

Изузетно, уколико је мултимедијални прилог већи од 100 MB (у зипованом или оригиналном облику), потребно је да буде постављен и буде доступан на одређеној веб адреси или „клауд сервису“ (нпр. Dropbox, Google Drive и сл.). У том случају, неопходно је да се у тексту рада наведе линк ка постављеним садржајима.

 

 

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДОВА

 

Комисије за рангирање које ће образовати Министарство трговине, туризма и телекомуникација, врше проверу испуњености услова за разматрање поднетих радова, разматрају радове пристигле на Наградни конкурс и врше рангирање и избор радова.

 

Комисију за једну групу предмета чине три члана, које предлаже Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

 

При евалуацији, радови се оцењују у оквиру три групе критеријума:

 

-       Оствареност основних дидактичких принципа наставе,

 

-       Иновативност, интерактивност и интердисциплинарност и

 

-       Примена информационих и комуникационих технологија.

 


 

 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ

 

 

 

 

 

1. Оствареност основних

 

 

2. Иновативност,

 

 

3. Примена

 

 

 

 

 

 

 

информационих и

 

 

 

дидактичких принципа

 

 

интерактивност и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комуникационих

 

 

 

наставе

 

 

интердисциплинарност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рад показује иновативност

 

ИКТ алати одговарају

 

 

Циљеви и исходи часа су

 

(рад је иновативан у свим

 

задацима и циљевима

 

 

јасни и оствариви.

 

претходно наведеним

 

часа/плану, стратешким

 

 

 

 

 

критеријумима).

 

циљевима.

 

 

 

 

 

Рад показује

 

 

 

 

 

Циљ часа је усаглашен са

 

интерактивност

 

ИКТ алати су доступни и

 

 

избором садржаја.

 

(час садржи интерактивне

 

применљиви у настави.

 

 

 

 

 

начине рада са ученицима).

 

 

 

 

 

 

 

 

Рад показује

 

 

 

 

 

Садржај часа је примерен

 

интердисциплинарност

 

Коришћење ИКТ-а је

 

 

узрасту ученика и подстиче

 

(садржај часа подразумева

 

 

 

 

 

ефектно и смислено.

 

 

њихов развој.

 

корелацију више наставних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предмета).

 

 

 

 

 

Активности ученика су

 

 

 

 

 

 

 

 

релевантне за циљ часа.

 

 

 

 

 

 

 

 

Задаци и активности

 

 

 

 

 

 

 

 

схватају се као изазов, јер

 

 

 

 

 

 

 

 

се логички надовезују и

 

 

 

 

 

 

 

 

захтевају учешће ученика.

 

 

 

 

 

 

 

 

Избор наставних метода

 

 

 

 

 

 

 

 

одговара постављеним

 

 

 

 

 

 

 

 

циљевима часа.

 

 

 

 

 

 

 

 

Временски распоред и

 

 

 

 

 

 

 

 

редослед активности је

 

 

 

 

 

 

 

 

логичан и применљив у

 

 

 

 

 

 

 

 

пракси.

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставник позитивно утиче

 

 

 

 

 

 

 

 

на ученике - инспирише их,

 

 

 

 

 

 

 

 

подстиче на креативност и

 

 

 

 

 

 

 

 

охрабрује их током

 

 

 

 

 

 

 

 

наставног процеса.

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставник упућује ученике

 

 

 

 

 

 

 

 

на друге релевантне изворе

 

 

 

 

 

 

 

 

знања (књиге, сајтове,

 

 

 

 

 

 

 

 

часописе и др.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Садржај часа подразумева

 

 

 

 

 

 

 

 

евалуацију постављених

 

 

 

 

 

 

 

 

циљева и исхода.

 

 

 

 

 

 

 

 

МАКСИМАЛНО

 

 

МАКСИМАЛНО

 

 

МАКСИМАЛНО

 

 

 

50 БОДОВА

 

 

60 БОДОВА

 

 

55 БОДОВА

 

 

 

 

IV ОДЛУКА О РАСПОРЕДУ И КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА НАГРАДНИ КОНКУРС

 

По достављању извештаја о рангирању и избору радова, Министарство ће донети одлуку о распореду и коришћењу средстава за Наградни конкурс за наставнике основних школа - „Дигитални час” и исплатиће награде.

 

Сви радови који испуне услове из Наградног конкурса „Дигитални часˮ биће постављени у Зборнику радова „Дигитални час” у школској 2018/2019. години и објављени на веб сајту –  http://zbornikradova.mtt.gov.rs.

 

 

V НОВЧАНИ ИЗНОСИ НАГРАДА

 

Средства намењена за реализацију Наградног конкурса користе се за исплату награда наставницима основних школа.

 

Новчане награде ће се доделити за сваку групу предмета, а биће награђен укупно 51 рад, и то у оквиру прве, друге и треће награде.

 

За 51 рад за сваку групу предмета награде износе:

 

-      Прва награда: 70.000,00 динара (по два рада из групе предмета) –укупно6радова.

 

-      Друга награда: 50.000,00 динара (по три рада из групе предмета) –укупно9радова.

 

-      Трећа награда: 30.000,00 динара (по дванаест радова из групе предмета) –укупно36радова.

 

 

VI ПРИЈАВА НА НАГРАДНИ КОНКУРС

 

Пријава за учешће на конкурсу и подношење радова и мултимедијалних материјала врше се на веб страни:  http://digitalnicas.mtt.gov.rsпочев од 19. септембра 2018. године

 

Пријава за учешће на Наградном конкурсу мора да буде благовремена, уредна и јасно попуњена. Рок за подношење радова је 2. октобар 2018.године.

 

Уколико се час реализује на језику националне мањине као матерњем језику, неопходно је да подаци у Пријави буду написани на српском језику. У том случају, уз садржај часа на језику националне мањине као матерњем, прилаже се и превод садржаја часа и планираних активности на српском језику.

 

Наставник или тим групе наставника који учествује на Наградном конкурсу, пријављивањем за учешће прихвата услове Наградног конкурса и могућност јавног објављивања рада. Наставник или тим групе наставника има право да рад надограђује и додатно објављује, да тражи да буде наведен као аутор уколико се рад цитира, задржавајући и сва друга права која му законом припадају.

 

 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Питања у вези са конкурсом могу се упутити Министарству путем телефона 011/20-20-257 и 011/20-20-256, Сектор за информационо друштво и информациону безбедност, односно путем адресе електронске поште   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .

 

 

 

Свечани пријем и прозивка првака и почетак школске године

Свечани пријем и прозивка првака

 биће одржани у Холу школе,

30. 8. 2018. у 18h.

 

Школска година почиње у понедељак,  3. 9. 2018.

 

Пре подне од 8h, наставу имају ученици парне црвене смене

 (II, IV, VI и VIII разред)

 

Поподне, од 13:30h су ученици непарне, плаве смене

( I, III, V и VII разред).

Седница Наставничког већа

Основна школа „Нада Пурић“

Ваљево

Дел. бр: 890.

Датум: 14. 6. 2018. год.

 

                

 

       На основу члана 123. став 10. и став 12. Закона о основама система образовања и васпитања («Сл. гласник РС». број 88/2017. и 27/2018.)сазивам посебну седницу Наставничког већа Основне школе Нада Пурић у Ваљеву, која ће се одржати у просторијама Школe, у СРЕДУ, 20. 6. 2018. године, са почетком у 18. 00 часова.      

   

        За седницу предлажем следећи

 

     ДНЕВНИ РЕД:

 

1.     Утврђивање Мишљења Наставничког већа Основне школе Нада Пурић у Ваљеву о пријављеном кандидату Ани Савковић, професору разредне наставе, која испуњава услове конкурса за директора Школе (конкурс је објављен 23. 5. 2018. год. у публикацији НСЗ Послови).

 

Мишљење се утврђује на посебној седници Наставничког већа којој присуствују сви запослени, који се о кандидату тајно изјашњавају.

 

                       

 

Директор

                                                            Мр Ана Савковић

 

Наставничко веће

Основна школа „Нада Пурић“

Ваљево

Дел.бр: 809

Датум: 31. 5. 2018. године

 

                

 

      На основу члана 125. Статута Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву, дел. број: 1676/1, од   24. 12. 2013. године, сазивам седницу Наставничког већа, која ће се одржати у просторијама Школe, у СРЕДУ, 6. 6. 2018. године, са почетком у 12.30 часова.        

   

      За седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 1. Усвајање записника са претходне седнице.
 2. Извештај о реализацији наставног плана и програма за VIII разред.
 3. Разматрање и усвајање успеха и владања ученика VIII разред у школској 2017/2018. години.
 4. Извештај Комисије за избор „Ученика генерације“ и „Спортисте генерације“.
 5. Разматрање и усвајање предлога одељењских старешина VIII разред за доделу Вукових диплома, посебних диплома и похвала Школе.
 6. Разно.

                                    

 

Директор

                                                            Мр Ана Савковић