Свечани пријем и прозивка првака и почетак школске године

Свечани пријем и прозивка првака

 биће одржани у Холу школе,

30. 8. 2018. у 18h.

 

Школска година почиње у понедељак,  3. 9. 2018.

 

Пре подне од 8h, наставу имају ученици парне црвене смене

 (II, IV, VI и VIII разред)

 

Поподне, од 13:30h су ученици непарне, плаве смене

( I, III, V и VII разред).

Седница Наставничког већа

Основна школа „Нада Пурић“

Ваљево

Дел. бр: 890.

Датум: 14. 6. 2018. год.

 

                

 

       На основу члана 123. став 10. и став 12. Закона о основама система образовања и васпитања («Сл. гласник РС». број 88/2017. и 27/2018.)сазивам посебну седницу Наставничког већа Основне школе Нада Пурић у Ваљеву, која ће се одржати у просторијама Школe, у СРЕДУ, 20. 6. 2018. године, са почетком у 18. 00 часова.      

   

        За седницу предлажем следећи

 

     ДНЕВНИ РЕД:

 

1.     Утврђивање Мишљења Наставничког већа Основне школе Нада Пурић у Ваљеву о пријављеном кандидату Ани Савковић, професору разредне наставе, која испуњава услове конкурса за директора Школе (конкурс је објављен 23. 5. 2018. год. у публикацији НСЗ Послови).

 

Мишљење се утврђује на посебној седници Наставничког већа којој присуствују сви запослени, који се о кандидату тајно изјашњавају.

 

                       

 

Директор

                                                            Мр Ана Савковић

 

Наставничко веће

Основна школа „Нада Пурић“

Ваљево

Дел.бр: 809

Датум: 31. 5. 2018. године

 

                

 

      На основу члана 125. Статута Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву, дел. број: 1676/1, од   24. 12. 2013. године, сазивам седницу Наставничког већа, која ће се одржати у просторијама Школe, у СРЕДУ, 6. 6. 2018. године, са почетком у 12.30 часова.        

   

      За седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 1. Усвајање записника са претходне седнице.
 2. Извештај о реализацији наставног плана и програма за VIII разред.
 3. Разматрање и усвајање успеха и владања ученика VIII разред у школској 2017/2018. години.
 4. Извештај Комисије за избор „Ученика генерације“ и „Спортисте генерације“.
 5. Разматрање и усвајање предлога одељењских старешина VIII разред за доделу Вукових диплома, посебних диплома и похвала Школе.
 6. Разно.

                                    

 

Директор

                                                            Мр Ана Савковић

Наставничко веће

Основна школа „Нада Пурић“

Ваљево

Дел.бр: 506

Датум:23. 4. 2018. године

 

                

 

      На основу члана 125. Статута Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву, дел. број: 1676/1, од   24. 12. 2013. године, сазивам седницу Наставничког већа, која ће се одржати у просторијама Школe,у СРЕДУ, 25. 4. 2018. године, са почетком у 18.00 часова.    

   

      За седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 1. Усвајање записника са претходне седнице.
 2. Реализација плана и програма до трећег класификационог периода.
 3. Извештај о успеху и владању ученика на трећој класификацији.
 4. Свот анализа.
 5. Разно.

 

 

 

                                   

 

Директор

                                                            Мр Ана Савковић

 

Седница Наставничког већа

Основна школа „Нада Пурић“

Ваљево

Дел.бр: 1908

Датум:26. 12. 2017. године

 

                

 

      На основу члана 125. Статута Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву, дел. број: 1676/1, од   24. 12. 2013. године, сазивам седницу Наставничког већа, која ће се одржати у просторијама Школe,у УТОРАК, 26. 12. 2017. године, са почетком у 18.30 часова.  

   

      За седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 1. Документа и прописи у области заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања
 2. Информације о новинама у Закону о основама система образовања и васпитања
 3. Разно

 

 

 

                                    Директор

                                                            Мр Ана Савковић

Седница Наставничког већа

Основна школа „Нада Пурић“

Ваљево

Дел.бр: 1598

Датум: 6. 11. 2017. године

 

                

 

      На основу члана 125. Статута Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву, дел. број: 1676/1, од   24. 12. 2013. године, сазивам седницу Наставничког већа, која ће се одржати у просторијама Школe,у УТОРАК, 14. 11. 2017. године, са почетком у 12.30 часова.  

   

      За седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 1. Усвајање записника са седнице од 25. 9. 2017. године.
 2. Успех и владање ученика на крају I класификације.
 3. Законске измене везане за инклузивно образовање.
 4. Самовредновање – анкета за родитеље, за кључну област „Подршка ученицима“; подручје вредновања „Брига о ученицима“.
 5. Самовредновање – укључивање Школе у Пројекат „Селфи“ – самовредновање и процена електронске зрелости установе.
 6. Разно.

 

 

 

                                    Директор

                                                            Мр Ана Савковић

Седница Наставничког већа

Основна школа „Нада Пурић“

Ваљево

Дел.бр: 1598

Датум: 6. 11. 2017. године

 

                

 

      На основу члана 125. Статута Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву, дел. број: 1676/1, од   24. 12. 2013. године, сазивам седницу Наставничког већа, која ће се одржати у просторијама Школe,у УТОРАК, 14. 11. 2017. године, са почетком у 12.30 часова.  

   

      За седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 1. Усвајање записника са седнице од 25. 9. 2017. године.
 2. Успех и владање ученика на крају I класификације.
 3. Законске измене везане за инклузивно образовање.
 4. Самовредновање – анкета за родитеље, за кључну област „Подршка ученицима“; подручје вредновања „Брига о ученицима“.
 5. Самовредновање – укључивање Школе у Пројекат „Селфи“ – самовредновање и процена електронске зрелости установе.
 6. Разно.

 

 

 

                                    Директор

                                                            Мр Ана Савковић

Састанак Савета родитеља

Основна школе „Нада Пурић“

Ваљево

Дел.бр:

Датум: 21. 9. 2017.

ПОЗИВ

 


 

                               Састанак Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву,

заказује се за ЧЕТВРТАК, 28. 9. 2017. год. у 18:00 часова са следећим

 

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

 

1. Усвајање записника са седнице од 30. 6. 2017. године

2. Конституисање Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву за шк. 2017/2018. год.

3. Избор председника Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву за шк. 2017/2018. год.

4. Разматрање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе  за шк. 2016/2017. год.

5. Разматрање  предлога Годишњег плана рада Основне школе „Нада Пурић“ за шк. 2017/2018. год.

6. Разматрање измена Школског програма за шк. 2017/2018. год.

7. Обавештење о избору уџбеника који ће се користити у Основној школи „Нада Пурић“ за шк. 2017/2018. год.

8. „Ученички динар“ за шк. 2017/2018. год.

9. Осигурање ученика за шк. 2017/2018. год.

10. Исхрана ученика за шк. 2017/2018. год.

                                                                                   

 

Директор Школе

 Мр Ана Савковић