ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОСНОВНА ШКОЛА

„НАДА ПУРИЋ“ -ВАЉЕВО

Ул. Владике Николаја бр. 33, 14000 Ваљево

Тел/фах: 014-221-225.

Мејл:014npuric@mts.rs

 

 

ПИБ:

Матични број:

Шифра делатности:

Број рачуна:

 

101495754

07232748

85.20

840-111660-89

Интернет страницa Наручиоца:www.osnadapuric.rs  и

Адресаелектронске поште: 014npuric@mts.rs

 

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ: 02/2017-ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА

 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ - ВАЉЕВО

-јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова

Наручилац :                                                               

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОСНОВА ШКОЛА „НАДА ПУРИЋ“ - ВАЉЕВО

Ул. Владике Николаја бр. 33, 14000 Ваљево

Тел/фах : 014-221-225.

Мејл:014npuric@mts.rs

 

 

Ваљево, децембар 2017. године

 

 

 

 

 

На основу чл.63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије "бр.124/2012, 14/15, 68/15) Комисија за јавну набавку ОШ"Нада Пурић" Ваљево образована Решењем  директор дл.бр. 02/2017 од 24. 11.2017.год. дел. бр. 1673, о образовању КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.02/2017 ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ - ВАЉЕВО

-јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова

        п р и п р е м и л а  је :

 

ПРВУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ: 02/2017-ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ - ВАЉЕВО

                                                   -јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова

Наручилац :                                                               

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОСНОВА ШКОЛА „НАДА ПУРИЋ“ - ВАЉЕВО

Ул. Владике Николаја бр. 33, 14000 Ваљево

Тел/фах : 014-221-225.

Мејл:014npuric@mts.rs

по јавном Позиву и Конкурсној документацији за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ - ВАЉЕВО

-јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова

, објављеним  на  Порталу јавних набавки  и Интернет страници Наручиоца : www.osnadapuric.rs, дана 04.12.2017.год.

1.У конкурсној документацији:

                                                                                               

  На страни 26. поглавље

VIII.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-ЦЕНА  ПО ТЕХНИЧКОЈ  СПЕЦИФИКАЦИЈИРАДОВА– ПРЕДМЕРУ РАДОВАСА  СТРКТУРОМ ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ  И КОЛИЧИНИ РАДОВА:

1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-ЦЕНА   ПО ТЕХНИЧКОЈ  СПЕЦИФИКАЦИЈИ РАДОВА– ПРЕДМЕРУ РАДОВА СА  СТРКТУРОМ ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ  И КОЛИЧИНИ РАДОВА

 

 

У  делу ТАБЕЛЕ  под редним бројем 1.1.  која  гласи :

 

Р.Б.

ОПИС  ПРЕДМЕТА РАДОВА

Ј.М.

Количина

Јединична цена

Јединична цена

Укупна

 цена

Укупна

 цена

 

 

 

 

Без

 ПДВ-а

    Са

ПДВ-ом

Без ПДВ-а

    Са

ПДВ-ом

1.1

Набавка материјала и израда слоја од бетона МБ30 дебљине 5 цм преко слоја постојеће хидроизолације. Бетон извести у паду према олучним продорима у постојећој плочи. Бетон урадити и неговати по прописима и правилима струке. У цену улази и потребна оплата. Обрачун по м 3.

 

м²

227.00

 

 

 

 

     

                МЕЊА СЕ   У ДЕЛУ 1.1.    КОЛИЧИНА РАДОВА:

                 УМЕСТО     227,00       НАДАЉЕ СТОЈИ БРОЈ:    16,75

             До измене долази услед техничке грешке у куцању бројева.

На основу свега горе изнетог на страни 26. поглавље:

VIII.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-ЦЕНА  ПО ТЕХНИЧКОЈ  СПЕЦИФИКАЦИЈИРАДОВА– ПРЕДМЕРУ РАДОВАСА  СТРКТУРОМ ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ  И КОЛИЧИНИ РАДОВА:

 

1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-ЦЕНА   ПО ТЕХНИЧКОЈ  СПЕЦИФИКАЦИЈИ РАДОВА– ПРЕДМЕРУ РАДОВА СА  СТРКТУРОМ ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ  И КОЛИЧИНИ РАДОВА

 

 ПО ОВОЈ ИЗМЕНИ  редни број у табели 1.1.  колона:  количина

 ГЛАСИ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-ЦЕНА  ПО ТЕХНИЧКОЈ  СПЕЦИФИКАЦИЈИРАДОВА– ПРЕДМЕРУ РАДОВАСА  СТРКТУРОМ ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ  И КОЛИЧИНИ РАДОВА:

 

1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-ЦЕНА   ПО ТЕХНИЧКОЈ  СПЕЦИФИКАЦИЈИ РАДОВА– ПРЕДМЕРУ РАДОВА СА  СТРКТУРОМ ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ  И КОЛИЧИНИ РАДОВА

 

Р.Б.

ОПИС  ПРЕДМЕТА РАДОВА

Ј.М.

Количина

Јединична цена

Јединична цена

Укупна

 цена

Укупна

 цена

 

 

 

 

Без

 ПДВ-а

    Са

ПДВ-ом

Без ПДВ-а

    Са

ПДВ-ом

1.1

Набавка материјала и израда слоја од бетона МБ30 дебљине 5 цм преко слоја постојеће хидроизолације. Бетон извести у паду према олучним продорима у постојећој плочи. Бетон урадити и неговати по прописима и правилима струке. У цену улази и потребна оплата. Обрачун по м 3.

 

м²

16,75

 

 

 

 

1.2

Набавка материјала и израда хидроизолације плоче постављањем битуменских трака дебљине 4 мм, преко слоја бетона д = 5 цм. Слој изолације извести преко припремљење и очишћене подлоге. Подлогу затим прајмерисати битуменским прајмером. Битуменску мембрану загрејати пламеником и лепити на површину почевши од најниже тачке. Унутрашњи слој мембране се у контакту са пламеном топи и омогућава везивање битуменске мембране за површину. Сваку мембранску траку треба преклопити по дужини од 10 цм. Обрачун по м².

 

 

м 2

335,00

 

 

 

 

1.3

 

Набавка материјала и постављање плоча од екструдираног полистерена („стиродур“) дебљине д =2 цм као заштита хидроизолације. Плоче поставити преко слоја хидроизолације. Обрачун по м².

м 2

335,00

 

 

 

 

1.4

Набавка материјала и израда слоја од армираног бетона МБ30 дебљине 10 цм преко слоја постојеће хидроизолације и плоча од екструдираног полистирена. Бетон извести извести у паду према олучним продорима у постојећој плочи. Бетон урадити и неговати по прописима и правилима струке. У цену улази и потребна оплата.  Обрачун по м 3.

М 3

33,50

 

 

 

 

 

1.5

Набавка, чишћење, савијање, везивање и уградња арматуре у завршни слој бетона д = 10 цм, Приликом уградње арматуре водити рачуна да се не оштети слој од екструдираног полистирена. Обрачун по кг.

кг

590,00

 

 

 

 

 

 

УКУПНА ЦЕНА ЗА СВЕ

ВРСТЕ РАДОВА

 ОД 1.1 ДО 1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 Датум                                                                                       Понуђач

    М. П.

_______________________                                                     _______________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

ЦЕНА мора да обухвати све трошкове за реализацију предметнх радова. Сви параметри за формирање цене  дати су у поглављу број: III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА

 

      Датум                                                                                                  Понуђач

    М. П.

_______________________                                                    _______________________

 

 

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

            У осталом делу

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ   МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 02/2017-ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ - ВАЉЕВО

-јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова

Наручилац :                                                               

РЕПУБЛИКА СРБИЈА    ОСНОВА ШКОЛА „НАДА ПУРИЋ“ - ВАЉЕВО

Ул. Владике Николаја бр.33, 14000 Ваљево

Тел/фах : 014-221-225.

Мејл:014npuric@mts.rs

ОСТАЈЕ НЕПРОМЕЊЕНА

Наведене измене Конкурсне документације одмах ће бити објављене на   Порталу јавних набавки  и Интернет страници Наручиоца : www.osnadapuric.rs  у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ОВОЈ ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ПРОДУЖАВА СЕ  ДО  ЧЕТВРТКА   14.12.2017.год. до 9:00 часова ,  А ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ОБАВИЋЕ СЕ У ЧЕТВРТАК  14.12.2017.ГОДИНЕ У 9:30  на адреси ОШ “Нада Пурић “ Ваљево, Ул. Владике Николаја бр. 33, 14000 Ваљево

а у складу са извршеним  ИЗМЕНОМ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

УСЛЕД ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У КУЦАЊУ БРОЈЕВА.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у писарницу-секретаријат школе -  наручиоца до  ЧЕТВРТКА    14.12.2017 до 9:00 часова, на адресу школе: ОШ “Нада Пурић “ Ваљево, Ул. Владике Николаја бр. 33, 14000 Ваљево

 

Понуђачи су дужни да понуду сачине  у складу са овом изменом, а у супротном понуда ће се одбити као неисправна.

 НАПОМЕНА:  На страни 8. Конкурсне документације у поглављу

 

III.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

7.ПРЕДМЕР РАДОВА-

                      TEХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ДРУГИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

Нема техничких грешака у куцању бројева  .

 

У Ваљеву                                          КОМИСИЈА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

11.12.2017.год.                                             ОШ“Нада Пурић  “ Ваљево

                                                                           Председник Комисије

                                                        _______________________________________

                                                                                    Лела Петровић