Одлука о набавци

      Наручилац :   ОШ“НАДА ПУРИЋ

ул. Владике Николаја бр. 33

14 000 В а љ е в о

Тел.014-221-225

Мејл:014npuric@mts.rs

 

Građevinska radnja TETRA  Rakić Andrija pr, 14000 Ваљево, ул. Војводе Мишића  66/15,

1784.  од  15. 12. 2017. год

 

ПРЕДМЕТ: ДОСТАВА  ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРАдел.бр јавне набавке  2/2017

Датум : 15. 12. 2017. године

ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ број  ЈНМВ 02/2017:-РАДОВИ-РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА   ОШ“НАДА ПУРИЋ“ ВАЉЕВО –јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА,Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова.

Наручилац :   ОШ“НАДА ПУРИЋ

ул. Владике Николаја бр. 33

14 000 В а љ е в о

Тел.014-221-225

Мејл:014npuric@mts.rs

 У прилогу  овог дописа достављамо Вам :

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА број  1799. од 15. 12. 2017. год

ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  број  ЈНМВ 2-2017  су:- РАДОВИ- РАДОВИ-РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА   ОШ“НАДА ПУРИЋ“ ВАЉЕВО

Назив и ознака из општег речника набавке:  45261910 – радови на поправци крова

 

 

У Ваљеву                                                                                                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

15.12.2017.год.                                                                                                     Лела Петровић

                                                                                                                                           ____________________________________

                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                 

 

Наручилац

Основна школа „НАДА ПУРИЋ

Ул. Владике Николаја број  33,  14 000 Ваљево

Тел/фах: 014-221-225 , Мејл: 014npuric@mts.rs

 

Адреса

Ул. Владике Николаја број  33.

14 000  Ваљево

 

Место

Ваљево

 

Број одлуке

1799. од  15.12. 2017. год.

 

Датум

15.12.2017. год.

 

На основу члана 104. Закона о јавним набавкама (Слласник РС124/2012 и 14/2015, 68/15), Одлуке директора школе о покретању поступка јавне набавке мале вредности 02/2017 од 24.11.2017. године дeл. бр.1672. и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности дeл. бр. 1673. од  24.11. 2017. Год. и Извештаја о стручној оцени понуда , дел. број: 1798. од  15.12. 2017. год.

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

                                                                        За јавну набавку:

ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ  број  ЈНМВ 02/2017 : - РАДОВИ

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА  ОШ“НАДА ПУРИЋ“ - ВАЉЕВО – јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА,

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова.

Наручилац

ОШНАДА ПУРИЋ

Ул. Владике Николаја број  33  14 000 Ваљево

Тел/фах014-221-225, Мејл:014npuric@mts.rs

 

1.Предмет и процењена вредност јавне набавке:

1.1. ЈАВНУ НАБАВКУ  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ број  ЈНМВ 02/2017: - РАДОВИ-

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА   ОШ“НАДА ПУРИЋ“ ВАЉЕВО –јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА,

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова.

Наручилац :                                   

ОШНАДА ПУРИЋ

  Ул. Владике Николаја број  33  14 000 Ваљево

Тел/фах014-221-225, Мејл:014npuric@mts.rs

1.2. Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ ПОНУЂАЧУ

 

Građevinska radnja TETRA  Rakić Andrijapr, 14000 Ваљево, ул. Војводе Мишића  66/15,

1784.  од  15. 12. 2017. год

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је донео Одлуке директора школе о покретању поступка јавне набавке мале вредности 02/2017 од  24.11.2017. године дeл. бр.1672. и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности дeл. бр. 1673. од  24.11. 2017. Год.

Предмет набавке:  

1.1. ЈАВНУ НАБАВКУ  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ број  ЈНМВ 02/2017: - РАДОВИ-

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА   ОШ“НАДА ПУРИЋ“ ВАЉЕВО –јавна набавкаЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА,Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки дана  4. 12. 2017.год. и  на Интернет страници наручиоцa www.osnadapuric.rs

Деловодни број  конкурсне документације 1701.од 01. 12. 2017.год.

 Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда дeл.број 1797.од 15. 12. 2017. године, Комисија за јавну набавку приступила је стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда дeл.број1798. од15.12. 2017.године.

У Извештају о стручнојоценипонудаКомисијајеконстатоваласледеће:

 

1.2. Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова

1.3. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

-ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ - 920.833,33 динара , без ПДВ-а,  са ПДВ-ом : 1.105.000,00 динара

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:

2.1. РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА   ОШ“НАДА ПУРИЋ“ ВАЉЕВО –јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА,Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова.

2.2. Предмет  набавке:  

 ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ број  ЈНМВ 02/2017: - РАДОВИ-

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА   ОШ“НАДА ПУРИЋ“ ВАЉЕВО –јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова.

2.3. Износ планираних средстава за набавку:-ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ - 920.833,33 динара , без ПДВ-а,  са ПДВ-ом : 1.105.000,00 динара

2.4. Подаци о апропријацији у буџету: 425119.

2.5.Врста поступка набавке:ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ.

2.6.  Оквирни датум покретања поступка: новембар 2017.

2.7.  Оквирни датум закључења уговора:  децембар 2017.

2.8.  Оквирни датум извршења уговора:  децембар 2017.

2.9. Начин на који је наручилац утврдио процењену вредност набавке:

Локална самоуправа Града Ваљева је определила процењену вредност јавне набавке.

3. Одступања од плана набавки са образложењем: Настало одступање је резултат вишка опредељених средстава од стране локалне самоуправе Града Ваљева у односу на квадратуру крова који се санира.

4. У поступку јавне набавке учествовало је:  3 (три )  понуђача.

5. Основни подаци о понуђачима:

 

Р. бр.

Број под којим је понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

Час пријема

1.

1779.  од 14. 12. 2017. год

 Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, građevinsrsvo i projektovanje, LEVER  INŽENJERING DOO BEOGRAD 11000 Београд, ул. Устаничка  бр. 64/XVII

14. 12. 2017. год.

 

10:50

2.

1783.  од  15. 12. 2017. год

„ВА ГРАДЊА 2007“ ДОО Ваљево, 14000 Ваљево, ул. Дурмиторска бр. 8.

15.12. 2017. год.

8:35

3.

 

 

1784.  од  15. 12. 2017. год

Građevinska radnja TETRA  Rakić Andrijapr, 14000 Ваљево, ул. Војводе Мишића  66/15,

15. 12. 2017. год.

8:48

 

6. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда

Н Е М А   ОДБИЈЕНИХ    ПОНУДА.

7. Критеријум за доделу уговора: НАЈНИЖА  ПОНУЂЕНА  ЦЕНА.

8. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

 

1.

Назив и седиште понуђача

 

Građevinska radnja TETRA  Rakić Andrijapr, 14000 Ваљево, ул. Војводе Мишића  66/15,

 

Број под којим је понуда заведена

 

1784.  од  15. 12. 2017. год

 

   Начин на који понуђач наступа

 

САМОСТАЛНО

 

   Понуђена цена:

-УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 828.130,00 динара.

-УКУПНО СА ПДВ-ом: 993.756,00 динара.

 

 

2.

Назив и седиште понуђача

 

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, građevinsrsvo i projektovanje, LEVER  INŽENJERING DOO BEOGRAD 11000 Београд, ул. Устаничка  бр. 64/XVII

 

Број под којим је понуда заведена

 

1779.  од 14. 12. 2017. год

 

   Начин на који понуђач наступа

 

САМОСТАЛНО

 

   Понуђена цена:

-УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 1.167.450,00 динара.

-УКУПНО СА ПДВ-ом: 1.400.940,00 динара.

 

3.

Назив и седиште понуђача

 

„ВА ГРАДЊА 2007“ ДОО Ваљево, 14000 Ваљево,

ул. Дурмиторска бр. 8.

 

Број под којим је понуда заведена

1783.  од  15. 12. 2017. год

 

Начин на који понуђач наступа

 

САМОСТАЛНО

 

Понуђена цена:

-УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 1.418.700,00 динара.

-УКУПНО СА ПДВ-ом: 1.702.440,00 динара.

 

9. Понуђач којем се додељује уговор:

Комисија за јавну набавку,  на основу свега напред наведног, констатује да је најповољнија понуда понуђача:

 

Građevinska radnja TETRA  Rakić Andrijapr, 14000 Ваљево, ул. Војводе Мишића  66/15,

1784.  од  15. 12. 2017. год

 

Те  Комисија предлаже  одговорном лицу наручиоца – директору школе да наведеном понуђачу додели уговор.

 

10. Подизвођач: Понуђач  је навео да је понуда:  САМОСТАЛНА.

 

На основу свега изнетог,директор школе је прихватио предлог Комисије за jавне набавке дат уИзвештају о стручној оцени понуда дел.бр. 1798.од 15.12.2017. год. па је на основу чл. 108. Закона о јавним набавкама, одлучио као у диспозитиву.

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних набвки.Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту правау складу са чланом 149.Закона.

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ    
        ______________________________

                                Мр Ана Савковић