О Д Л У К А о обустави поступка јавне набавке мале вредности

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОСНОВНА ШКОЛА „НАДА ПУРИЋ

В  А Љ Е В О

ул. Владике Николаја 33

14 000 В а љ е в о

Тел: 014-221-225

Мејл: 014npuric@mts.rs

Дeл. број: 1339.

Датум: 08. 08. 2018. год.

 

 

На основу члана 3. став 1. тачка 33. и члана 107. и 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС''бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)и Извештаја о стручној оцени понудаКомисије за јавне набавке, дел. број 1323. од  06. 08. 2018. год.директор Основне школе Нада Пурић“ у Ваљеву, дана 08. 08. 2018. год. доноси

 

О Д Л У КУ

 о обустави поступка

јавне набавке мале вредности редни број 2/2018.

 

1.                   ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК јавне набавке мале вредностиброј  ЈНМВ 02/2018: Предмет јавне набавке: РАДОВИ - ПОПРАВКА ИСТОЧНЕ ФАСАДЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ- ВАЉЕВО - јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА - Назив и ознака из општег речника набавке: 45443000 –  фасадни радови.

2.                  Ову одлуку у року од три дана објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

О б р а з л о ж е њ е

 Одлуком директора Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву, број 1236. од 20. 07. 2018. год. покренут је поступак јавне набавке мале вредности - поправка источне фасаде Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву, назив и ознака из општег речника набавке: 45443000 –  фасадни радови.

              Решењем директора Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву број 1237. од 20. 07. 2018. год образована је Комисија за јавне набавке, за набавку мале вредности - поправка источне фасаде Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљевуи објављен јепозив за достављање понуда данa 24. 07. 2018. год. на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.   

Поступак отварања понуда спровео се у Ваљеву, просторијама Основне школе „Нада Пурић“, дана 01. 08. 2018. год.са почетком у 10:00 часовa.

          Отварање понуда је спровела Комисија за јавне набавке.

          Комисија за јавне набавке наручиоца је након спроведеног поступка отварања понуда и састављања Записника о отварању понуда бр. 1307. од 01. 08. 2018. год. сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 1323. од 06. 08. 2018. год.

У Извештају о стручној оцени понуда број 1323. од 06. 08. 2018. год. Комисија је констатовала следеће:

1. Подаци о јавној набавци:

Предмет Јавне набавке:РАДОВИ - ПОПРАВКА ИСТОЧНЕ ФАСАДЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

„НАДА ПУРИЋ- ВАЉЕВО - јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА - Назив и ознака из општег речника набавке: 45443000 –  фасадни радови.

 

  Процењена вредност јавне набавке:

 Редни број набавке:

  ЈН 2/2018

Процењена вредност јавне набавке:

 

-758.000,00 динара, без ПДВ-а,

- 909.600,00 динарa, са ПДВ-ом.

 

2. Укупан број поднетих понуда:

         У поступку јавне набавке учествовао је: 1 (један) понуђач.

    Достављена је једна благовремена понуда:

 

Р. Бр.

Број под којим је понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

Час пријема

1.

1306.

 

VA GRADNJA 2007

DOO VALJEVO, VALJEVO,

DURMITORSKA 8.

01.08.2018 .год.

 

 

09:19

 

Једини понуђач: VA GRADNJA 2007 DOO VALJEVO, VALJEVO, DURMITORSKA 8. је доставио понуду са следећим условима:

 

Р. Бр.

Подаци из понуде

1.

Назив и седиште понуђача

VA GRADNJA 2007

DOO VALJEVO, VALJEVO,

DURMITORSKA 8.

Број под којим је понуда заведена

1306.

Начин на који понуђач наступа

САМОСТАЛНА

Понуђена цена:

-УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  -996.240,00  динара.

-УКУПНО СА  ПДВ-ом – 1.195.488,00  динара.

           

3. Комисија за јавне набавке предлаже да се поступак обустави: 

Комисија за јавне набавке је извршила преглед приспеле понуде и констатовала да је достављена једна благовремена понуда са потпуном документацијом али која је  неприхватљива и то је понуда понуђача: VA GRADNJA 2007 DOO VALJEVO, VALJEVO, DURMITORSKA 8. из разлога што понуђена цена у тој понуди, прелази износ процењене вредности јавне набавке, тако што је понуђена цена –УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 996.240,00 динара, УКУПНО СА ПДВ-ом 1.195.488,00 динара, а процењена вредност јавне набавке је 758.000,00 динара без ПДВ-а, тј. 909.600,00 динарa са ПДВ-ом и Комисија предлаже директору Школе да сходно члану 109. Закона о јавним набавкама донесе одлуку о обустави поступка јавне набавке с обзиром да нису испуњени услови за доделу уговора у току спровођења поступка јавне набавке МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број: 02/2018: РАДОВИ – ПОПРАВКА ИСТОЧНЕ ФАСАДЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋВАЉЕВО.

 

На основу Извештаја Комисије за јавне набавке о стручној оцени понуда, за јавну набавку мале вредности – поправка источне фасаде Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву, Назив и ознака из општег речника набавке: 45443000 –  фасадни радови, број извештаја 1323. од 06. 08. 2018. год., наручилац је констатовао да  је су у складу са чланом 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС'' бр. 124/12), понуда VA GRADNJA 2007, DOO VALJEVO, VALJEVO,DURMITORSKA 8   неприхватљива због чега је наручилац одбија и доноси одлуку о обустави предметног поступка јавне набавке мале вредности.

Директор Школе сходно члану 109. Закона о јавним набавкама доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке с обзиром да нису испуњени услови за доделу уговора у току спровођења поступка јавне набавке МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број: 02/2018: РАДОВИ – ПОПРАВКА ИСТОЧНЕ ФАСАДЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋВАЉЕВО  - јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА –Назив и ознака из општег речника набавке: 45443000 –  фасадни радови.

            Разлог за обуставу поступка – законски основ: Члан 107. став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

             На основу напред наведеног, директор Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву је прихватио Извештај о стручној оцени понуда број 1323. од 06. 08. 2018. год. и предлог Комисије, те је на основу законског овлашћења донета одлука као у изреци.   

            Накнада трошкова припреме понуде се регулише у складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама.

            Поступак предметне јавне набавке, биће спроведен 30 дана од дана објављивања обавештења ообустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке  на Порталу јавних набавки.

Захтев се подноси наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

                                                                                                           

 

  У Ваљеву, 08. 08. 2018. год.                                                                                                  

  

       ДИРЕКТОР

                                                                                               Ана Савковић