Одлука о набавци

      Наручилац :   ОШ“НАДА ПУРИЋ

ул. Владике Николаја бр. 33

14 000 В а љ е в о

Тел.014-221-225

Мејл:014npuric@mts.rs

 

Građevinska radnja TETRA  Rakić Andrija pr, 14000 Ваљево, ул. Војводе Мишића  66/15,

1784.  од  15. 12. 2017. год

 

ПРЕДМЕТ: ДОСТАВА  ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРАдел.бр јавне набавке  2/2017

Датум : 15. 12. 2017. године

ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ број  ЈНМВ 02/2017:-РАДОВИ-РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА   ОШ“НАДА ПУРИЋ“ ВАЉЕВО –јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА,Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова.

Наручилац :   ОШ“НАДА ПУРИЋ

ул. Владике Николаја бр. 33

14 000 В а љ е в о

Тел.014-221-225

Мејл:014npuric@mts.rs

 У прилогу  овог дописа достављамо Вам :

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА број  1799. од 15. 12. 2017. год

ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  број  ЈНМВ 2-2017  су:- РАДОВИ- РАДОВИ-РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА   ОШ“НАДА ПУРИЋ“ ВАЉЕВО

Назив и ознака из општег речника набавке:  45261910 – радови на поправци крова

 

 

У Ваљеву                                                                                                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

15.12.2017.год.                                                                                                     Лела Петровић

                                                                                                                                           ____________________________________

                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                 

 

Наручилац

Основна школа „НАДА ПУРИЋ

Ул. Владике Николаја број  33,  14 000 Ваљево

Тел/фах: 014-221-225 , Мејл: 014npuric@mts.rs

 

Адреса

Ул. Владике Николаја број  33.

14 000  Ваљево

 

Место

Ваљево

 

Број одлуке

1799. од  15.12. 2017. год.

 

Датум

15.12.2017. год.

 

На основу члана 104. Закона о јавним набавкама (Слласник РС124/2012 и 14/2015, 68/15), Одлуке директора школе о покретању поступка јавне набавке мале вредности 02/2017 од 24.11.2017. године дeл. бр.1672. и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности дeл. бр. 1673. од  24.11. 2017. Год. и Извештаја о стручној оцени понуда , дел. број: 1798. од  15.12. 2017. год.

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

                                                                        За јавну набавку:

ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ  број  ЈНМВ 02/2017 : - РАДОВИ

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА  ОШ“НАДА ПУРИЋ“ - ВАЉЕВО – јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА,

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова.

Наручилац

ОШНАДА ПУРИЋ

Ул. Владике Николаја број  33  14 000 Ваљево

Тел/фах014-221-225, Мејл:014npuric@mts.rs

 

1.Предмет и процењена вредност јавне набавке:

1.1. ЈАВНУ НАБАВКУ  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ број  ЈНМВ 02/2017: - РАДОВИ-

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА   ОШ“НАДА ПУРИЋ“ ВАЉЕВО –јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА,

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова.

Наручилац :                                   

ОШНАДА ПУРИЋ

  Ул. Владике Николаја број  33  14 000 Ваљево

Тел/фах014-221-225, Мејл:014npuric@mts.rs

1.2. Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ ПОНУЂАЧУ

 

Građevinska radnja TETRA  Rakić Andrijapr, 14000 Ваљево, ул. Војводе Мишића  66/15,

1784.  од  15. 12. 2017. год

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је донео Одлуке директора школе о покретању поступка јавне набавке мале вредности 02/2017 од  24.11.2017. године дeл. бр.1672. и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности дeл. бр. 1673. од  24.11. 2017. Год.

Предмет набавке:  

1.1. ЈАВНУ НАБАВКУ  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ број  ЈНМВ 02/2017: - РАДОВИ-

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА   ОШ“НАДА ПУРИЋ“ ВАЉЕВО –јавна набавкаЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА,Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки дана  4. 12. 2017.год. и  на Интернет страници наручиоцa www.osnadapuric.rs

Деловодни број  конкурсне документације 1701.од 01. 12. 2017.год.

 Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда дeл.број 1797.од 15. 12. 2017. године, Комисија за јавну набавку приступила је стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда дeл.број1798. од15.12. 2017.године.

У Извештају о стручнојоценипонудаКомисијајеконстатоваласледеће:

 

1.2. Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова

1.3. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

-ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ - 920.833,33 динара , без ПДВ-а,  са ПДВ-ом : 1.105.000,00 динара

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:

2.1. РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА   ОШ“НАДА ПУРИЋ“ ВАЉЕВО –јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА,Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова.

2.2. Предмет  набавке:  

 ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ број  ЈНМВ 02/2017: - РАДОВИ-

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА   ОШ“НАДА ПУРИЋ“ ВАЉЕВО –јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова.

2.3. Износ планираних средстава за набавку:-ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ - 920.833,33 динара , без ПДВ-а,  са ПДВ-ом : 1.105.000,00 динара

2.4. Подаци о апропријацији у буџету: 425119.

2.5.Врста поступка набавке:ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ.

2.6.  Оквирни датум покретања поступка: новембар 2017.

2.7.  Оквирни датум закључења уговора:  децембар 2017.

2.8.  Оквирни датум извршења уговора:  децембар 2017.

2.9. Начин на који је наручилац утврдио процењену вредност набавке:

Локална самоуправа Града Ваљева је определила процењену вредност јавне набавке.

3. Одступања од плана набавки са образложењем: Настало одступање је резултат вишка опредељених средстава од стране локалне самоуправе Града Ваљева у односу на квадратуру крова који се санира.

4. У поступку јавне набавке учествовало је:  3 (три )  понуђача.

5. Основни подаци о понуђачима:

 

Р. бр.

Број под којим је понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

Час пријема

1.

1779.  од 14. 12. 2017. год

 Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, građevinsrsvo i projektovanje, LEVER  INŽENJERING DOO BEOGRAD 11000 Београд, ул. Устаничка  бр. 64/XVII

14. 12. 2017. год.

 

10:50

2.

1783.  од  15. 12. 2017. год

„ВА ГРАДЊА 2007“ ДОО Ваљево, 14000 Ваљево, ул. Дурмиторска бр. 8.

15.12. 2017. год.

8:35

3.

 

 

1784.  од  15. 12. 2017. год

Građevinska radnja TETRA  Rakić Andrijapr, 14000 Ваљево, ул. Војводе Мишића  66/15,

15. 12. 2017. год.

8:48

 

6. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда

Н Е М А   ОДБИЈЕНИХ    ПОНУДА.

7. Критеријум за доделу уговора: НАЈНИЖА  ПОНУЂЕНА  ЦЕНА.

8. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

 

1.

Назив и седиште понуђача

 

Građevinska radnja TETRA  Rakić Andrijapr, 14000 Ваљево, ул. Војводе Мишића  66/15,

 

Број под којим је понуда заведена

 

1784.  од  15. 12. 2017. год

 

   Начин на који понуђач наступа

 

САМОСТАЛНО

 

   Понуђена цена:

-УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 828.130,00 динара.

-УКУПНО СА ПДВ-ом: 993.756,00 динара.

 

 

2.

Назив и седиште понуђача

 

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, građevinsrsvo i projektovanje, LEVER  INŽENJERING DOO BEOGRAD 11000 Београд, ул. Устаничка  бр. 64/XVII

 

Број под којим је понуда заведена

 

1779.  од 14. 12. 2017. год

 

   Начин на који понуђач наступа

 

САМОСТАЛНО

 

   Понуђена цена:

-УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 1.167.450,00 динара.

-УКУПНО СА ПДВ-ом: 1.400.940,00 динара.

 

3.

Назив и седиште понуђача

 

„ВА ГРАДЊА 2007“ ДОО Ваљево, 14000 Ваљево,

ул. Дурмиторска бр. 8.

 

Број под којим је понуда заведена

1783.  од  15. 12. 2017. год

 

Начин на који понуђач наступа

 

САМОСТАЛНО

 

Понуђена цена:

-УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 1.418.700,00 динара.

-УКУПНО СА ПДВ-ом: 1.702.440,00 динара.

 

9. Понуђач којем се додељује уговор:

Комисија за јавну набавку,  на основу свега напред наведног, констатује да је најповољнија понуда понуђача:

 

Građevinska radnja TETRA  Rakić Andrijapr, 14000 Ваљево, ул. Војводе Мишића  66/15,

1784.  од  15. 12. 2017. год

 

Те  Комисија предлаже  одговорном лицу наручиоца – директору школе да наведеном понуђачу додели уговор.

 

10. Подизвођач: Понуђач  је навео да је понуда:  САМОСТАЛНА.

 

На основу свега изнетог,директор школе је прихватио предлог Комисије за jавне набавке дат уИзвештају о стручној оцени понуда дел.бр. 1798.од 15.12.2017. год. па је на основу чл. 108. Закона о јавним набавкама, одлучио као у диспозитиву.

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних набвки.Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту правау складу са чланом 149.Закона.

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ    
        ______________________________

                                Мр Ана Савковић

 

ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОСНОВНА ШКОЛА

„НАДА ПУРИЋ“ -ВАЉЕВО

Ул. Владике Николаја бр. 33, 14000 Ваљево

Тел/фах: 014-221-225.

Мејл:014npuric@mts.rs

 

 

ПИБ:

Матични број:

Шифра делатности:

Број рачуна:

 

101495754

07232748

85.20

840-111660-89

Интернет страницa Наручиоца:www.osnadapuric.rs  и

Адресаелектронске поште: 014npuric@mts.rs

 

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ: 02/2017-ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА

 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ - ВАЉЕВО

-јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова

Наручилац :                                                               

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОСНОВА ШКОЛА „НАДА ПУРИЋ“ - ВАЉЕВО

Ул. Владике Николаја бр. 33, 14000 Ваљево

Тел/фах : 014-221-225.

Мејл:014npuric@mts.rs

 

 

Ваљево, децембар 2017. године

 

 

 

 

 

На основу чл.63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије "бр.124/2012, 14/15, 68/15) Комисија за јавну набавку ОШ"Нада Пурић" Ваљево образована Решењем  директор дл.бр. 02/2017 од 24. 11.2017.год. дел. бр. 1673, о образовању КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.02/2017 ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ - ВАЉЕВО

-јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова

        п р и п р е м и л а  је :

 

ПРВУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ: 02/2017-ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ - ВАЉЕВО

                                                   -јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова

Наручилац :                                                               

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОСНОВА ШКОЛА „НАДА ПУРИЋ“ - ВАЉЕВО

Ул. Владике Николаја бр. 33, 14000 Ваљево

Тел/фах : 014-221-225.

Мејл:014npuric@mts.rs

по јавном Позиву и Конкурсној документацији за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ - ВАЉЕВО

-јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова

, објављеним  на  Порталу јавних набавки  и Интернет страници Наручиоца : www.osnadapuric.rs, дана 04.12.2017.год.

1.У конкурсној документацији:

                                                                                               

  На страни 26. поглавље

VIII.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-ЦЕНА  ПО ТЕХНИЧКОЈ  СПЕЦИФИКАЦИЈИРАДОВА– ПРЕДМЕРУ РАДОВАСА  СТРКТУРОМ ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ  И КОЛИЧИНИ РАДОВА:

1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-ЦЕНА   ПО ТЕХНИЧКОЈ  СПЕЦИФИКАЦИЈИ РАДОВА– ПРЕДМЕРУ РАДОВА СА  СТРКТУРОМ ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ  И КОЛИЧИНИ РАДОВА

 

 

У  делу ТАБЕЛЕ  под редним бројем 1.1.  која  гласи :

 

Р.Б.

ОПИС  ПРЕДМЕТА РАДОВА

Ј.М.

Количина

Јединична цена

Јединична цена

Укупна

 цена

Укупна

 цена

 

 

 

 

Без

 ПДВ-а

    Са

ПДВ-ом

Без ПДВ-а

    Са

ПДВ-ом

1.1

Набавка материјала и израда слоја од бетона МБ30 дебљине 5 цм преко слоја постојеће хидроизолације. Бетон извести у паду према олучним продорима у постојећој плочи. Бетон урадити и неговати по прописима и правилима струке. У цену улази и потребна оплата. Обрачун по м 3.

 

м²

227.00

 

 

 

 

     

                МЕЊА СЕ   У ДЕЛУ 1.1.    КОЛИЧИНА РАДОВА:

                 УМЕСТО     227,00       НАДАЉЕ СТОЈИ БРОЈ:    16,75

             До измене долази услед техничке грешке у куцању бројева.

На основу свега горе изнетог на страни 26. поглавље:

VIII.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-ЦЕНА  ПО ТЕХНИЧКОЈ  СПЕЦИФИКАЦИЈИРАДОВА– ПРЕДМЕРУ РАДОВАСА  СТРКТУРОМ ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ  И КОЛИЧИНИ РАДОВА:

 

1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-ЦЕНА   ПО ТЕХНИЧКОЈ  СПЕЦИФИКАЦИЈИ РАДОВА– ПРЕДМЕРУ РАДОВА СА  СТРКТУРОМ ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ  И КОЛИЧИНИ РАДОВА

 

 ПО ОВОЈ ИЗМЕНИ  редни број у табели 1.1.  колона:  количина

 ГЛАСИ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-ЦЕНА  ПО ТЕХНИЧКОЈ  СПЕЦИФИКАЦИЈИРАДОВА– ПРЕДМЕРУ РАДОВАСА  СТРКТУРОМ ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ  И КОЛИЧИНИ РАДОВА:

 

1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-ЦЕНА   ПО ТЕХНИЧКОЈ  СПЕЦИФИКАЦИЈИ РАДОВА– ПРЕДМЕРУ РАДОВА СА  СТРКТУРОМ ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ  И КОЛИЧИНИ РАДОВА

 

Р.Б.

ОПИС  ПРЕДМЕТА РАДОВА

Ј.М.

Количина

Јединична цена

Јединична цена

Укупна

 цена

Укупна

 цена

 

 

 

 

Без

 ПДВ-а

    Са

ПДВ-ом

Без ПДВ-а

    Са

ПДВ-ом

1.1

Набавка материјала и израда слоја од бетона МБ30 дебљине 5 цм преко слоја постојеће хидроизолације. Бетон извести у паду према олучним продорима у постојећој плочи. Бетон урадити и неговати по прописима и правилима струке. У цену улази и потребна оплата. Обрачун по м 3.

 

м²

16,75

 

 

 

 

1.2

Набавка материјала и израда хидроизолације плоче постављањем битуменских трака дебљине 4 мм, преко слоја бетона д = 5 цм. Слој изолације извести преко припремљење и очишћене подлоге. Подлогу затим прајмерисати битуменским прајмером. Битуменску мембрану загрејати пламеником и лепити на површину почевши од најниже тачке. Унутрашњи слој мембране се у контакту са пламеном топи и омогућава везивање битуменске мембране за површину. Сваку мембранску траку треба преклопити по дужини од 10 цм. Обрачун по м².

 

 

м 2

335,00

 

 

 

 

1.3

 

Набавка материјала и постављање плоча од екструдираног полистерена („стиродур“) дебљине д =2 цм као заштита хидроизолације. Плоче поставити преко слоја хидроизолације. Обрачун по м².

м 2

335,00

 

 

 

 

1.4

Набавка материјала и израда слоја од армираног бетона МБ30 дебљине 10 цм преко слоја постојеће хидроизолације и плоча од екструдираног полистирена. Бетон извести извести у паду према олучним продорима у постојећој плочи. Бетон урадити и неговати по прописима и правилима струке. У цену улази и потребна оплата.  Обрачун по м 3.

М 3

33,50

 

 

 

 

 

1.5

Набавка, чишћење, савијање, везивање и уградња арматуре у завршни слој бетона д = 10 цм, Приликом уградње арматуре водити рачуна да се не оштети слој од екструдираног полистирена. Обрачун по кг.

кг

590,00

 

 

 

 

 

 

УКУПНА ЦЕНА ЗА СВЕ

ВРСТЕ РАДОВА

 ОД 1.1 ДО 1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 Датум                                                                                       Понуђач

    М. П.

_______________________                                                     _______________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

ЦЕНА мора да обухвати све трошкове за реализацију предметнх радова. Сви параметри за формирање цене  дати су у поглављу број: III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА

 

      Датум                                                                                                  Понуђач

    М. П.

_______________________                                                    _______________________

 

 

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

            У осталом делу

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ   МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 02/2017-ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ - ВАЉЕВО

-јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова

Наручилац :                                                               

РЕПУБЛИКА СРБИЈА    ОСНОВА ШКОЛА „НАДА ПУРИЋ“ - ВАЉЕВО

Ул. Владике Николаја бр.33, 14000 Ваљево

Тел/фах : 014-221-225.

Мејл:014npuric@mts.rs

ОСТАЈЕ НЕПРОМЕЊЕНА

Наведене измене Конкурсне документације одмах ће бити објављене на   Порталу јавних набавки  и Интернет страници Наручиоца : www.osnadapuric.rs  у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ОВОЈ ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ПРОДУЖАВА СЕ  ДО  ЧЕТВРТКА   14.12.2017.год. до 9:00 часова ,  А ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ОБАВИЋЕ СЕ У ЧЕТВРТАК  14.12.2017.ГОДИНЕ У 9:30  на адреси ОШ “Нада Пурић “ Ваљево, Ул. Владике Николаја бр. 33, 14000 Ваљево

а у складу са извршеним  ИЗМЕНОМ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

УСЛЕД ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У КУЦАЊУ БРОЈЕВА.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у писарницу-секретаријат школе -  наручиоца до  ЧЕТВРТКА    14.12.2017 до 9:00 часова, на адресу школе: ОШ “Нада Пурић “ Ваљево, Ул. Владике Николаја бр. 33, 14000 Ваљево

 

Понуђачи су дужни да понуду сачине  у складу са овом изменом, а у супротном понуда ће се одбити као неисправна.

 НАПОМЕНА:  На страни 8. Конкурсне документације у поглављу

 

III.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

7.ПРЕДМЕР РАДОВА-

                      TEХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ДРУГИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

Нема техничких грешака у куцању бројева  .

 

У Ваљеву                                          КОМИСИЈА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

11.12.2017.год.                                             ОШ“Нада Пурић  “ Ваљево

                                                                           Председник Комисије

                                                        _______________________________________

                                                                                    Лела Петровић

 

 

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ“ - ВАЉЕВО

 РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ - ВАЉЕВО

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОСНОВА ШКОЛА „НАДА ПУРИЋ“ -ВАЉЕВО

Ул. Владике Николаја бр. 33, 14000 Ваљево

Тел/фах: 014-221-225.

Мејл:014npuric@mts.rs

 

ПИБ:

Матични број:

Шифра делатности:

Број рачуна:

 

101495754

07232748

85.20

840-111660-89

Интернет страницa Наручиоца:www.osnadapuric.rs  и

Адреса електронске поште: 014npuric@mts.rs

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУМАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ: 02/2017 - ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ - ВАЉЕВО

- јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова

Наручилац :                                                               

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОСНОВА ШКОЛА „НАДА ПУРИЋ“ - ВАЉЕВО

Ул. Владике Николаја бр. 33, 14000 Ваљево

Тел/фах : 014-221-225.

Мејл:014npuric@mts.rs

 

 

Датум и време:

Крајњи рок за достављање понуда:

УТОРАК   12. 12.2017. год. до9:00 часова

Понуде доставити на адресу :

Установа: Основна школа „Нада Пурић“ -  Ваљево

Место: Ваљево, ул. Владике Николаја  број 33,

14000 Ваљево

Јавно отварање понуда,обавиће се у просторијама:

Основна школа „Нада Пурић“

Место:  ул. Владике Николаја  број 33, 14000 Ваљево

УТОРАК  12. 12.2017. год. у 9:30 часова

 

 Ваљево, децембар  2017. године

            На основу члана.32, 39.и члана 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12, 14/15, 68/15- у даљем тексту:Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке директора школе о покретању поступка јавне набавке мале вредности 02/2017 од 24. 11.2017.год. дел. бр. 1672. и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности дел.бр. 02/2017 од 24. 11.2017.год. дел. бр. 1673. припремљена је:

 

 

           КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОШ „Нада Пурић- Ваљево, ул.Владике Николаја бр. 33, 14 000 Ваљево

чији је законски заступник директор школе Мр Ана Савковић

( у даљем тексту : Наручилац ) 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  02/2017:ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ -  РАДОВИ –  РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ - ВАЉЕВО

XIX

XIX. ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊA ЗА ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

 

 

 

Образац бр. ПО 1

 

 

 

 

I . ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

1. Подаци о наручиоцу :                 Н А Р У Ч И Л А Ц   ЈЕ

Назив наручиоца:

ОСНОВА ШКОЛА „НАДА ПУРИЋ“ - ВАЉЕВО

Адреса наручиоца:

ул.Владике Николаја бр. 33, 14000 Ваљево.

Интернет страница наручиоца:

www.osnadapuric.rs 

Е-mail адреса наручиоца:

014npuric@mts.rs

Матични број

07232748

Шифра делатности

85.20

ПИБ

101495754

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке:

Услуге

                                                               Лице за контакт:

Име и презиме:

Ана Савковић, Лела Петровић

Функција:

Директор школе, секретар школе

Телефон:

014-221-225.

Е-mail адреса:

014npuric@mts.rs

 

 

 

 

Кратак

опис

предмета

набавке:

А.Детаљан опис предмета набавке:

 

 

 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  02/2017

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - РАДОВИ – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ - ВАЉЕВО

 

-јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова

 

НАРУЧИЛАЦ:   РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОСНОВА ШКОЛА „НАДА ПУРИЋ“ - ВАЉЕВО

Ул. Владике Николаја бр. 33, 14000 Ваљево

Тел/фах : 014-221-225.

Мејл:014npuric@mts.rs.

Ознака предмета набавке:

Ознака из општег речника  45261910 – радови на поправци крова

 

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке  мале вредности број  ЈНМВ 02/2017 су: -РАДОВИ-

– РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ - ВАЉЕВО

Назив и ознака из општег речника наб

- јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова

Наручилац :                                                               

 

   РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОСНОВА ШКОЛА „НАДА ПУРИЋ“ - ВАЉЕВО

Ул. Владике Николаја бр. 33, 14000 Ваљево

Тел/фах : 014-221-225.

Мејл:014npuric@mts.rs

 

Конкурсна документација садржи:

 

САДРЖАЈ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ :

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

I.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

II

II.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

III

III.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

 

IV

IV.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

V

V.   УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

VI

VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

VII

VII.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

VIII

VIII.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-ЦЕНА   ПО ТЕХНИЧКОЈ  СПЕЦИФИКАЦИЈИ РАДОВА– ПРЕДМЕРУ РАДОВА СА  СТРКТУРОМ ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ  И КОЛИЧИНИ РАДОВА

 

IX

IX. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1-4) , СТАВ 2. ЗАКОНАИ  ЧЛАН. 76. ЗАКОНА

 

X

X.ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1-4) ЗАКОНАУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

XI

XI. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

XII

XII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

XIII

XIII.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2  ЗАКОНА

 

XIV

XIV.РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

XV

XV. МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

 

XVI

XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

XVII

XVII .ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

XVIII

XVIII.  ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ

 

 45261910 – радови на поправци крова

 

 

Наручилац :                       

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОСНОВА ШКОЛА „НАДА ПУРИЋ“ - ВАЉЕВО

Ул. Владике Николаја бр. 33, 14000 Ваљево

Тел/фах : 014-221-225.

Мејл:014npuric@mts.rs

 
 

4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Након прегледа и стручне оцена понуда наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде, а све прихватљиве понуде рангирају се применом критеријума најниже понуђене цене.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Уколико се појаве понуђачи са истом ценом, биће изабран понуђач чија је понуда прва приспела.

 

5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Сва заинтересована лица кокнкурсну документацију могу  преузети на Порталу јавних набавки, лично на  адреси наручиоца: Основна школа  „Нада Пурић'' - Ваљево,Ул. Владике Николаја  бр. 33,  14 000 Ваљево, од 8:00 до 12:00 часова, уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, интернет страници Наручиоца :

www.osnadapuric.rs, 014npuric@mts.rs

6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда се подноси у складу са конкурсном документацијом и техничком спецификациом наручиоца који је саставни део конкурсне документације. Понуђач понуду подноси лично или непосредно путем поште у затвореној коверти. Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Коверат са понудом мора бити затворен, оверен печатом понуђача на месту затварања коверта. Коверат са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ“. На коверти се мора назначити предмет и број јавне набавке,број партије као и деловодни број понуде заведене код понуђача са подацима о тачном називу, адреси, броју телефона, емаил адреси и имену и презимену овлашћеног лица за контакт.  –(Помоћни образац ПО1из конкурсне документације налепити на коверту понуде).На полеђини треба означити назив понуђача и адресу.

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику на адресу наручиоца: ОСНОВА ШКОЛА „Нада Пурић“ ул. Владике Николаја 33, 14000 Ваљево. Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације, са свим неопходним доказима предвиђеним у конкурсној документацији.

Рок за подношење понуда је УТОРАК  12. 12.2017. год. до  9:00 часова.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у секретаријат школе до  УТОРАК  12. 12.2017. год. до  9:00 часована адресу: Основна школа „Нада Пурић'', ул. Владике Николаја  бр. 33, 14 000 Ваљево.

Неблаговремене понуде (понуде које се доставе после одређеног рока) се неће разматрати. По окончању поступка отварања понуда, све неблаговремено поднете понуде биће враћене понуђачима, неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.Незапечаћена понуда неће бити разматрана.

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда биће одржано у УТОРАК   12. 12.2017. год. до  9: 30 часова,  на адреси школе : Основна школа „Нада Пурић'' -Ваљево,  Ул. Владике Николаја бр. 33, 14 000 Ваљево. .Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа. О поступку отварања понуда комисија наручиоца води записник који потписују председник и чланови комисије и присутни представници понуђача. Понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку отварања понуда, копија записника се доставља у року од три дана од дана отварања понуда.

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а у поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда комисији за спровођење јавне набавке мале вредности  поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да комисији наручиоца предају писано пуномоћје, којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда(Образац XIX.)

9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је осам дана од дана отварања понуда.

Одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки.

10. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

11. КОНТАКТ ЛИЦЕ 

Лице за контактје: Лела Петровић

Телефон: 014/221-225,

Е-маил адреса: Мејл:014npuric@mts.rs

 

II.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 1. Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  02/2017: ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: РАДОВИ -РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ - ВАЉЕВО.

-јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова

2.Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

3. Критеријум за доделу уговора је: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

 

Критеријум за доделу уговора:НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

4.Критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико се појаве понуђачи са истом понуђеном  ценом, биће изабран понуђач чија је понуда прва приспела  наручиоцу јавне набавке.

 

 

III.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предметна јавна набавка мале вредности није обликована по партијам

1.Врста радова

Предмет јавне набавке је : РАДОВИ  РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ - ВАЉЕВО.

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – радови на поправци крова

 тј. извођење радова на крову ОШ “ Нада Пурић“ Ваљево   на адреси наручиоца  ул. Владике Николаја 33. 14 000 Ваљево

2.Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина, врста,спецификација, количина и опис радова дати су у Техничкој спецификацији - предмер радова, који садржи спецификацију и опис радова, уградњу материјала и сл., јединицу мере, као и количину радова коју је потребно извршити , а саставни је део ове Конкурсне документације.

3.Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о планирању и изградњи.

 

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује дали су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

 

Након окончања свих предвиђених радова, Извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

 

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

 

4. Рок за завршетак посла/ рок трајања уговора/ периода вршења радова- рок извођења:

Рок за завршетак посла, који су предмет јавне набавке, је 7 (седам) календарских дана од

 

увођења у посао понуђача - Извођача радова. Период увођења у посао је 1 дан од стране надзорног органа кога именује наручилац закључењем уговора са истим, а који је дужан да Извођача радова уведе у посао у року од 1 (један) дан од потписивања Уговора. Уговор се закључује на одређено време и траје до извршења уговорних обавеза у уговореном року. Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник.

5.Закључење уговора

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и ако у року предвиђеном Законом није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Наручилац закључује уговор за целокупну набавку, са понуђачем којем је додељен уговор, у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

6. Место извођења радова

ОСНОВА ШКОЛА „НАДА ПУРИЋ“ - ВАЉЕВО

Ул. Владике Николаја бр. 33, 14000 Ваљево

Тел/фах : 014-221-225.

Мејл:014npuric@mts.rs

 

7. ПРЕДМЕР РАДОВА -

                      TEХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ДРУГИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

 

ОПИС  ПРЕДМЕТА РАДОВА

Ј.М.

Количина

1.1.

Набавка материјала и израда слоја од бетона МБ30 дебљине 5 цм преко слоја постојеће хидроизолације. Бетон извести у паду према олучним продорима у постојећој плочи. Бетон урадити и неговати по прописима и правилима струке. У цену улази и потребна оплата. Обрачун по м 3.

 

м 3

 

 

16.75

1.2.

Набавка материјала и израда хидроизолације плоче постављањем битуменских трака дебљине 4 мм, преко слоја бетона д = 5 цм. Слој изолације извести преко припремљење и очишћене подлоге. Подлогу затим прајмерисати битуменским прајмером. Битуменску мембрану загрејати пламеником и лепити на површину почевши од најниже тачке. Унутрашњи слој мембране се у контакту са пламеном топи и омогућава везивање битуменске мембране за површину. Сваку мембранску траку треба преклопити по дужини од 10 цм. Обрачун по м².

 

м 2

335.00

1.3.

Набавка материјала и постављање плоча од екструдираног полистерена („стиродур“) дебљине д =2 цм као заштита хидроизолације. Плоче поставити преко слоја хидроизолације. Обрачун по м².

 

 

м 2

 

335.00

1.4.

Набавка материјала и израда слоја од армираног бетона МБ30 дебљине 10 цм преко слоја постојеће хидроизолације и плоча од екструдираног полистирена. Бетон извести извести у паду према олучним продорима у постојећој плочи. Бетон урадити и неговати по прописима и правилима струке. У цену улази и потребна оплата.Обрачун по м 3.

м 3

33.50

1.5.

Набавка, чишћење, савијање, везивање и уградња арматуре у завршни слој бетона д = 10 цм, Приликом уградње арматуре водити рачуна да се не оштети слој од екструдираног полистирена. Обрачун по кг.

 

кг

590,00

 

 

 

 

 

 

 

IV.   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку ове јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона o jaвним набавкама ( Сл.Гл. РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту:  Закони и  то:

           

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2.Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

 

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4.Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забарану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.(чл. 75. ст. 2. Закона).

-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

-Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75.став 1.тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

-Испуњеност обавезних условаза учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у ОБРАЗЦИМА Конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона,осимуслова из члана 75. став 1. тачка 5. -Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из члана 75 став 1 тачке 1) до 4) Закона, нису у обавези да достављају понуђачи – правна лица и предузетници, који су уписани у регистар понуђача, у ком случају је понуђач дужан да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, односно да се у регистру понуђача налазе и сваки подизвођач и сви чланови групе понуђача.

-Докази из тачке 2 и 3. обавезни услови, не могу бити старији од  2 месеца, пре отварања понуда.

 

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА

 

            Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  утврђене на основу чл. 76. Закона, и то:

1.Услов из чл. 76. ЗЈН - пословни капацитет: да је понуђач у 2014, 2015, 2016.и

 

2017. години до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео радове који су исти или слични радовима који су предмет ове јавне набавкеу укупној вредности од најмање 10 милиона динара без ПДВ.

 

Доказ: ПОТВРДА/Еизрађене,потписане и оверене од стране инвеститора ,односно наручиоца које, поред осталих података, морају обавезно садржати: податке о издаваоцу потврде (назив наручиоца, седиште, матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и контакт телефон), податке о привредном субјекту који је извео радове, опис изведених радова са обавезним навођењем финансијске вредности изведених радова, на основу које ће понуђач на несумњив начин доказати да испуњава пословни капацитет, назив и и адресу објекта на коме су изведени радови, датум, месец и годину изведених радова и печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде. Уз сваку достављену потврду приложити одговарајући број ПРИВРЕМЕНИХ (ако су радови у току)и/илиОКОНЧАНИХ СИТУАЦИЈА (за завршене објекте), оверених од стране инвеститора, односно наручиоца, које су у складу са приказаним финансијским вредностима у потврди/ама.

2.Услов из чл. 76. ЗЈН -технички капацитет:да понуђач за извршење предметне јавне набавке има на располагању најмање 1 теретно возило носивости до 3 тоне.

 

Доказ: Копија очитаних података из важеће саобраћајне дозволе на дан отварања понуда и копија Полисе осигурања.

У случају да возило није у својини понуђача, потребно је доставити и Уговор о закупу или Уговор о лизингу или неки други одговарајући доказ на основу кога се може утврдити да понуђач исто има на располагању.

 

3.Услов из чл. 76. ЗЈН -кадровски капацитет: да понуђач има у радном односу(на одређено или неодређено време) или ангажоване по уговору којим се регулише рад ван радног односа најмање:

 

- 6 радника оспособљених за рад на градилишту и - 1 дипломираног грађевинског инжењера, имаоца лиценце ИКС бр.400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 800.

Доказ:

* За сваког од 6 радника понуђач је дужан да достави: фотокопију М обрасца осиграња за раднике који су у сталном радном односу код понуђача, односно копије уговора којим се регулише рад ван радног односа.

 

*За једног дипломираног грађевинског инжењера,имаоца лиценце ИКС бр. 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 800, понуђач је дужан да достави:

 

фотокопију М обрасца осигурања којом доказује да је исти у радном односу код понуђача (на одређено или неодређено време) или копију уговора којим се регулише рад ван радног односа;

 

копију важеће личне лиценце и

 

копију потврду ИКС да је носилац лиценце платио чланарину за текућу годину и да му решењем Суда части иста није одузета.

 

Уколико у доказивању кадровског капацитета учествује директор, оснивач, односно члан привредног друштва, исти не мора бити запослен у привредном друштву, али је у обавези да достави одговарајући образац М осигурања.

4.3 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона а доказ  о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Подизвођач мора испунити све додатне услове за учешће у поступку јавне набавке одређене конкурсној документацији као и понуђач.

4.4 Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача (заједничка понуда) у складу са чланом 81. Закона

Сваки од понуђача из групе понуђача мора да испуњава све обавезне услове из члана

75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 

 

V.   УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

 1)Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве ,којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.став 1 тачка 1,2 и 4 и члана 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона, наручилац  пре доношења одлуке о додели уговора може од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија да затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки тог наручиоца.Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

На захтев Наручиоца Понуђач ће доставити копије следећих доказа:

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Услов из чл. 75. ст. 2. Закона у делу који се односи на непостојање забране делатности - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне

регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за

подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

2)Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1.Пословни капацитет:

 

Доказ: ПОТВРДА/Е израђене,потписане и оверене од стране инвеститора ,односно наручиоца које, поред осталих података, морају обавезно садржати: податке о издаваоцу потврде (назив наручиоца, седиште, матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и контакт телефон), податке о привредном субјекту који је извео радове, опис изведених радова са обавезним навођењем финансијске вредности изведених радова, на основу које ће понуђач на несумњив начин доказати да испуњава пословни капацитет, назив и и адресу објекта на коме су изведени радови, датум, месец и годину изведених радова и печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде. Уз сваку достављену потврду приложити одговарајући број ПРИВРЕМЕНИХ (ако су радови у току)и/или ОКОНЧАНИХ СИТУАЦИЈА (за завршене објекте), оверених од стране инвеститора, односно наручиоца, које су у складу са приказаним финансијским вредностима у потврди/ама.

2.Технички капацитет:

 

Доказ: Копија очитаних података из важеће саобраћајне дозволе на дан отварањапонуда и копија Полисе осигурања.

 

У случају да возило није у својини понуђача, потребно је доставити и Уговор о закупу или Уговор о лизингу или неки други одговарајући доказ на основу кога се може утврдити да понуђач исто има на располагању.

3.Кадровски капацитет:

Доказ: За сваког од радника понуђач је дужан да достави: фотокопију М обрасца осигурања за раднике који су у сталном радном односу код понуђача, односно копије уговора којим се регулише рад ван радног односа.

 

-За једног дипломираног грађевинског инжењера,имаоца лиценце ИКС бр. 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 800, понуђач је дужан да достави:

 

 

фотокопију М обрасца осигурања којом доказује да је исти у радном односу код понуђача (на одређено или неодређено време) или копију уговора којим се регулише рад ван радног односа;

 

копију важеће личне лиценце и

 

копију потврду ИКС да је носилац лиценце платио чланарину за текућу годину и да му решењем Суда части иста није одузета.

 

Уколико у доказивању кадровског капацитета учествује директор, оснивач, односно члан привредног друштва, исти не мора бити запослен у привредном друштву, али је у обавези да достави одговарајући образац М осигурања.

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) закона.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основна школе „Нада Пурић“ - Ваљево,улица Владике Николаја  бр. 33, 14 000 Ваљево,са назнаком: ,, Понуда за јавну набавку бр. 02/2017:- ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ - ВАЉЕВО –„НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до УТОРАК  12. 12. 2017. год. до 9:00 часова.

Напомена: Уколико понуђач подноси  понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека  рока за подношење понуда и то дана

 УТОРАК  12. 12. 2017. год. до 9:30 часова.

 

у просторијама Наручиоца, Основна школа „Нада Пурић“- Ваљево  улица Владике Николајаброј 33, 14 000 Ваљево. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а у поступкуУколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) закона.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основна школе „Нада Пурић“ - Ваљево,улица Владике Николаја  бр. 33, 14 000 Ваљево,са назнаком: ,, Понуда за јавну набавку бр. 02/2017:- ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ - ВАЉЕВО –„НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до УТОРАК  12. 12. 2017. год. до 9:00 часова.

Напомена: Уколико понуђач подноси  понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека  рока за подношење понуда и то дана

 УТОРАК  12. 12. 2017. год. до 9:30 часова.

 

у просторијама Наручиоца, Основна школа „Нада Пурић“- Ваљево  улица Владике Николајаброј 33, 14 000 Ваљево. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда комисији за јавну набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати доказ о  потврди пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази и прилози тражени конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације.

 

Д О С Т А В Љ Е Н И

ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ:

 

1.

VII.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

ДА

 

НЕ

 

2.

VIII.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-ЦЕНА   ПО ТЕХНИЧКОЈ  СПЕЦИФИКАЦИЈИ РАДОВА– ПРЕДМЕРУ РАДОВА СА  СТРКТУРОМ ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ  И КОЛИЧИНИ РАДОВА

 

ДА

 

НЕ

 

3.

IX.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1-4) , СТАВ 2. ЗАКОНАИ  ЧЛАН. 76. ЗАКОНА

 

ДА

 

НЕ

 

4.

X.ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1-4) ЗАКОНАУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ДА

 

НЕ

5.

XI.        ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ДА

НЕ

 

6.

XII.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ДА

НЕ

 

7.

XIII.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2  ЗАКОНА

ДА

НЕ

 

8.

XIV.РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ДА

НЕ

9.

XV. МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

ДА

НЕ

10.

XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДА

НЕ

11.

XVII .ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДА

НЕ

12.

 

XVIII.  ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ

ДА

НЕ

13.

XIX. ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊA ЗА ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

ДА

НЕ

 

14.

 

Образац бр. ПО 1

 

ДА

НЕ

 

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

У ____________                                                                   Потпис овлашћеног лица

Дана:   ___________                                                        __________________________

 

 

 

 

3. ПАРТИЈЕ: Јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА: Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕу смислу члана 87. став 6. Закона

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Измена допуна или опозив понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана  од 08:00 до 14:00 часова, на адресу наручиоца.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа „Нада Пурић" Ваљево, ул. Владике Николаја  бр. 33 1 4 000 Ваљево,са назнаком:

„Измена понуде“или

„Допуна понуде“ или

„Опозив понуде„  или

„Измена и допуна понуде“са додатком  за јавну набавку - ЈНМВ бр. 02/12017- ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ –РАДОВИ- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ– санација КРОВА ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ ОШ“Нада Пурић“ ВАЉЕВО –„НЕ ОТВАРАТИ”,

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди..По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII-2), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII-3) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

1)члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

2)понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

3)понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

4)понуђачу који ће издати рачун,

5)рачуну на који ће бити извршено плаћање,

6)обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

 Понуђена цена мора бити фиксна за цео уговорни период.тј. не може се мењати у току реализације уговора.

Понуђене јединичне цене треба да садрже све трошкове (радне снаге, материјала, припадајуће зависне трошкове, транспорта, механизације и слично).

Понуда са варијантама није дозвољена.

Попуст на понуђену цену није дозвољен.

Укупну цену је потребно изразити нумерички и текстуално.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у динарском износу.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача.

Аванс 70%, по закључењу уговора.

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Радови се плаћају у року до 45 календарских дана од дана пријема привремених ситуација, односно  окончане ситуације, уз претходно достављен оверен грађевински дневник и грађевинску књигу. Привремене и окончана ситуација се испостављају на основу обострано потписане грађевинске књиге и грађевинског дневника.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Рок и услови плаћања:   аванс 70%, по закључењу уговора.

Захтеви у погледу периода вршења радова- рок извођења:

Рок за завршетак посла, који су предмет јавне набавке, је 7 (седам ) календарских дана од увођења у посао понуђача - Извођача радова. Период увођења у посао је 1 дан од стране надзорног органа, кога именује наручилац закључењем уговора са истим, а који је дужан да Извођача радова уведе у посао у року од 1 (једног) дана од потписивања Уговора.Уговор се закључује на одређено време и траје до извршења уговорних обавеза у уговореном року.

Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник.

Захтеви у погледу гарантног рока:

Гарантни рок за изведене радове је 2 године.

Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је  60 (шездесет)  дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност  и укупна цена са и без пореза на додату вредност у складу са техничком спецификацијом радова, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

За  оцену понуде ће се узимати у обзир укупна цена  без пореза на додату вредност.

У ЦЕНУ ЈЕ ПОТРЕБНО УРАЧУНАТИ : Понуђене јединичне цене треба да садрже све трошкове (нпр:радне снаге, материјала, припадајуће зависне трошкове, транспорта, механизације ....) тј.да сви трошкови буду урачунати у коначну цену.

Цена је фиксна и не може се мењати у току трајања уговорног периода реализације уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

1. Средство обезбеђења за озбиљност понуде (предаје се уз понуду):

- бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и копијом захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде.

Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације .

У супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, основ за регистрацију је „обезбеђење за озбиљност понуде“ или „учешће на тендеру“, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, оверен од своје пословне банке.

- Садржина:

Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача.Менично писмо/овлашћење обавезно се даје на обрасцу из конкурсне документације и мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности понуде и у динарима без пдв, са навођењем рока важности – до истека рока важења понуде.

- Начин подношења: уз понуду.

- Висина: 10 % од укупне вредности понуде и изражена у динарима, без пдв

-  Рок трајања: до истека рока важења понуде

Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз понуду ако понуђач супротно забрани измени, допуни или опозове своју понуду након истека рока за подношење понуда, као и ако не потпише уговор након што се донесе одлука о додели уговора.

Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће се одбити неприхватљивом због битних недостатака.

Понуђачима који не буду изабрани, средство обезбеђења биће враћено одмах након потписивања уговора са понуђачем коме је додељен уговор

2.Изабрани понуђач је дужан да достави:

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани Понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршио своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони рејтинг).

2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року- Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, кја ће бити са клаузулом: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака угарантном року се издаје у висини 5% одукупне вредности уговора, без ПДВ-а.Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 дана дужи од гарантног рока.Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

   3)Банкарска гаранција за повраћај  авансног плаћања

Понуђач  се  такође  обавезује  да,  из  разлога    авансног  плаћања,  такође  у  моменту  закључења уговора, достави Наручиоцу још једну меницу, за повраћај авансног плаћања у 

висини аванса, са роком  важења до тренутка правдања аванса. 

онуђач се обавезује да као средсто за повраћај аванса достави Купцу банкарску гаранцију или бланко соло меницу са меничним писмом – овлашћењем за корисника бланко, соло менице која је на уговорени износ који не сме прећи процењену вредност јавне набавке, као средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса у случају неиспуњења обавеза из уговора и да поднесе картон депонованих потписа . Рок важности финансијског обезбеђења мора бити најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења, односно до реализације уговорених обавеза.

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

            Заинтересовано лице – понуђач који достави ''Потврду о преузимању конкурсне документације'' искључиво у писаном облику може тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, путем електронске поште на Е-mail школе или у писаној форми путем поште на адресу: ОШ“ Нада Пурић“ Ваљево, ул. Владике Николаја бр. 33, 14000 Ваљево са назнаком: "Питања за јавну набавку ЈНМВ бр. 02/2017 објављену на Порталу јавних набавки“.Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

У складу са чланом 87. ставом 6. Закона, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у року за подношење понуде, на исти начин на који је поднео и саму понуду.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може изменити, допунити, ни опозвати поднету понуду.Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави наручиоцу пре истека рока за подношење понуде, треба да буде припремљено, запечаћено, означено и достављено аналогно датом упутству за паковање, печаћење и означавање саме понуде,  и упутства датог у тачки 5. овог поглавља.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.Закона).

            Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

            Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

            У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

 Обавезе понуђача по члану 74. став 2. и члану 75. став 2. Закона

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права,интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да  немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  (Образац XIII)

17. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказе наведене у члану 82.став 3.тачка 1) до 8) Закона, који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива.

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

Уколико се појаве понуђачи са истом ценом, биће изабран понуђач чија је понуда прва приспела.

19. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 109. Закона)

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора  предвиђени Законом о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му у моменту подношења понуде није изречена забрана обављања делатности. (Образац XIII)

21.НАРУЧИЛАЦ МОЖЕ ОДБИТИ ПОНУДУ уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен и одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао и у другим случајевима предвиђеним у члану 82. Закона.

22.СТРУЧНИ НАДЗОР

 Стручни надзор над извођењем радова, вршиће лице које именује НАРУЧИЛАЦ.

НАРУЧИЛАЦ ће писаним путем обавестити ИЗВОЂАЧАо  лицу које ће у његово име вршити стручни надзор над извођењем радова.

Сви евентуално уочени недостаци приликом извођења радова, мере које је преузео надзорни орган или налози који су дати од стране надзорног органа, морају бити уписани у грађевиснки дневник.

Преглед и примопредају изведених радова вршиће именовани надзорни орган, након писменог захтева ИЗВОЂАЧА када су радови завршени за преглед, након чега ће се сачинити записник о пријему изведених радова

23.ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Понуђач  је  дужан  да  у  оквиру  своје  понуде  достави  Изјавуиз  конкурсне

 

документације (Изјава понуђача или Изјава понуђача и подизвођача или Изјава групе понуђача), дату под кривичном и материјалном одговорношћу којом потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

24.БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ (чл. 106. ЗЈН)

Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако:

понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

 

понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

24. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.У случају да понуда понуђача не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су исти подаци јавно доступни. Наручилац не може одбитикао неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да достављају доказ из члана 75.став 1.тачка 1) ЗЈН, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs.Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да достављају доказе о испуњености услова из члана 75.став 1.тач. 1), 2) и 4) ЗЈН (Извод из регистра агенције за привредне регистре, Потврде надлежног суда, односно надлежне полицијске управе, да понуђач односно, његов законски заступник, нису осуђивани за крвична дела која су наведена у чл. 75 ст. 1 тач. 2) ЗЈН и Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације) сходно чл. 78. ЗЈН.

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

25.  ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име у складу са Законом о јавним набавкама ( Сл.Гл.Рс.124/12, 14/15 и 68/15) од чл 138 – чл. 167 а посебно чл. 148. и 149.

26. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2.тачка 5) Закона. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

27 ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА

Научилац ће одлуку,  обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки,  по законским прописима. 

 

 

VII.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

 На основу јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 4. 12. 2017.год., за доделу Уговора о јавној набавци  мале вредности ВРЕДНОСТИ БРОЈ  02/2017: ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ -  РАДОВИ – – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА ИЗНАД ГЛАВНОГ И ДВОРИШНОГ УЛАЗА И КУПАТИЛА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ - ВАЉЕВО

-јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМАНазив и ознака из општег речника набавке: 45261910 –радови на поправци крова

Наручилац 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОСНОВА ШКОЛА „НАДА ПУРИЋ“ - ВАЉЕВО

Ул. Владике Николаја бр. 33, 14000 Ваљево

Тел/фах : 014-221-225.

Мејл:014npuric@mts.rс

дајемо понуду

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

Име особе за контакт:

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

Телефон:

 

Телефакс:

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

Понуђач је уписан у регистар понуђача:

 

ДА                             НЕ

       (заокружити)

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

1)

 

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

2)

 

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

 

 

4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

 

1)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

2)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

3)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Напомена:Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

VIII.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-ЦЕНА  ПО ТЕХНИЧКОЈ  СПЕЦИФИКАЦИЈИРАДОВА – ПРЕДМЕРУ РАДОВАСА  СТРКТУРОМ ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ  И КОЛИЧИНИ РАДОВА:

 

1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-ЦЕНА   ПО ТЕХНИЧКОЈ  СПЕЦИФИКАЦИЈИ РАДОВА– ПРЕДМЕРУ РАДОВА СА  СТРКТУРОМ ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ  И КОЛИЧИНИ РАДОВА

Р.Б.

ОПИС  ПРЕДМЕТА РАДОВА

Ј.М.

Количина

Јединична цена

Јединична цена

Укупна

 цена

Укупна

 цена

 

 

 

 

Без

 ПДВ-а

    Са

ПДВ-ом

Без ПДВ-а

    Са

ПДВ-ом

1.1

Набавка материјала и израда слоја од бетона МБ30 дебљине 5 цм преко слоја постојеће хидроизолације. Бетон извести у паду према олучним продорима у постојећој плочи. Бетон урадити и неговати по прописима и правилима струке. У цену улази и потребна оплата. Обрачун по м 3.

 

м3

16,75

 

 

 

 

1.2

Набавка материјала и израда хидроизолације плоче постављањем битуменских трака дебљине 4 мм, преко слоја бетона д = 5 цм. Слој изолације извести преко припремљење и очишћене подлоге. Подлогу затим прајмерисати битуменским прајмером. Битуменску мембрану загрејати пламеником и лепити на површину почевши од најниже тачке. Унутрашњи слој мембране се у контакту са пламеном топи и омогућава везивање битуменске мембране за површину. Сваку мембранску траку треба преклопити по дужини од 10 цм. Обрачун по м².

 

 

м 2

335,00

 

 

 

 

1.3

 

Набавка материјала и постављање плоча од екструдираног полистерена („стиродур“) дебљине д =2 цм као заштита хидроизолације. Плоче поставити преко слоја хидроизолације. Обрачун по м².

м 2

335,00

 

 

 

 

1.4

Набавка материјала и израда слоја од армираног бетона МБ30 дебљине 10 цм преко слоја постојеће хидроизолације и плоча од екструдираног полистирена. Бетон извести извести у паду према олучним продорима у постојећој плочи. Бетон урадити и неговати по прописима и правилима струке. У цену улази и потребна оплата.  Обрачун по м 3.

М 3

33,50

 

 

 

 

 

1.5

Набавка, чишћење, савијање, везивање и уградња арматуре у завршни слој бетона д = 10 цм, Приликом уградње арматуре водити рачуна да се не оштети слој од екструдираног полистирена. Обрачун по кг.

кг

590,00

 

 

 

 

 

 

УКУПНА ЦЕНА ЗА СВЕ

ВРСТЕ РАДОВА

 ОД 1.1 ДО 1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 Датум                                                                                       Понуђач

    М. П.

_______________________                                                     _______________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

ЦЕНА мора да обухвати све трошкове за реализацију предметнх радова. Сви параметри за формирање цене  дати су у поглављу број: III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА

 

      Датум                                                                                                  Понуђач

    М. П.

_______________________                                                    _______________________

 

 

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

2 .УКУПНА ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ЗА СВЕ РАДОВЕ

 

Укупна цена без ПДВ-а

 (у складу са техничком спецификацијом –

 Поглавље III)

 

Укупна цена са ПДВ- ом

 (у складу са техничком спецификацијом – Поглавље

 III)

 

Рок и начин плаћања

 

Радови се плаћају у року до 45 календарских дана од дана пријема привремених ситуација, односно  окончане ситуације, уз претходно достављен оверен грађевински дневник и грађевинску књигу. Привремене и окончана ситуација се испостављају на основу обострано потписане грађевинске књиге и грађевинског дневника.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Рок и услови плаћања:   аванс 70%, по закључењу уговора.

Рок важења понуде

 

60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду

Место извршења

Основна школа „Нада Пурић“, Ваљево, ул. Владике Николаја број 33.

Периода вршења радова- рок извођења:

 

Рок за завршетак посла, који су предмет јавне набавке, је 7 (седам ) календарских дана од увођења у посао понуђача - Извођача радова. Период увођења у посао је 1 дан од стране надзорног органа, кога именује наручилац закључењем уговора са истим, а који је дужан да Извођача радова уведе у посао у року од 1 (једног) дана од потписивања Уговора.Уговор се закључује на одређено време и траје до извршења уговорних обавеза у уговореном року.

Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник.

 

Гарантни рок:

Гарантни рок за изведене радове је 2 године.

-Уз понуду прилажемо спецификацију цене, прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом,Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

ЦЕНА мора да обухвати све трошкове за реализацију предметних радова . Сви параметри за формирање цене  дати су у поглављу број: III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА

    Датум                                                                                     Понуђач

    М. П.

_______________________                                           _______________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

 

IX. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1-4) , СТАВ 2. ЗАКОНА И  ЧЛАН. 76. ЗАКОНА

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ  ОБАВЕЗНИХУСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1- 4 И  ДОДАТНИХ УСЛОВА ЧЛАН 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију предметне јавне набаве, број ЈНМВ бр. 02/2017, даје се

 

И З Ј А В А  П О Н У Ђ А Ч А

о испуњености обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1-4), став 2. Закона и додатних услова  члан 76.закона

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, понуђач

 

____________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

 

у поступку јавне набавке мале вредности бр.02/2017:ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ -  РАДОВИ – санација КРОВА ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ ОШ“НАДА ПУРИЋ“ ВАЉЕВО -јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, Назив и ознака из општег речника набавке: