Педагошки асистент

Активности педагошког асистента спроводи Данијела Јанковић.

Педагошки асистент је сарадник запослен у школи.

Педагошки асистент:

пружа помоћ и додатну подршку деци и ученицима, у складу са њиховим потребама,

такође (пружа помоћ) наставницима, васпитачима и стручним сарадницима у циљу унапређивања њиховог рада са децом и ученицима којима је потребна додатна образовна подршка,

у свом раду остварује сарадњу са родитељима односно старатељима,

истовремено, заједно са директором школе сарађује и са надлежним установама, организацијама.удружењима и јединицом локалне самоуправе.“

 

У раду педагошког асистента може се издвојити  неколико значајнијих области:

рад са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка

рад у насељу

рад у колективу

рад са институцијама.

 

Рад са ученицима

 

Непосредна помоћ ученицима у редовној настави.

Непосредна помоћ ученицима у допунској настави.

Пружање помоћи у савлађивању српског језика.

Непосредна помоћ у изради домаћих задатака.

Индивидуални рад.

Помоћ око савлађивања градива.

Индивидуални рад са децом са посебним потребама.

Ван наставне активности (посете музеју, ЗОО врту, Белом Двору).

Афирмативне мере за упис ученика у средњу школу.

Помоћ и подршка ученицима у аплицирању за разне стипендије.

Развијање толеранције међудецом.

 

Рад у насељу

 

Рад са родитељима и старатељима ученика на подизању свести о значају образовања.

Рад са родитељима и старатељима о значају редовности похађања наставе.

Непосредна помоћ ученицима у породичном окружењу.

Посете породицама ромске националности у циљу прибављања неопходних информација о деци.

Посете породицама Рома ради информисања о деци дораслој за школу и мотивисање за даље школовање.

Информисање родитеља о разним догађањима у школи.

Информисање родитеља о могућностима за остваривање својих права.

 

Рад у колективу

 

Помоћ у изради и реализацији ИОП-а.

Индивидуалан рад из одређених предмета.

Размена информација са наставним особљем о проблемима и постигнућима ученика.

Размена информација са наставним особљем о условима у којима ученик живи.

 

Рад са институцијама

 

У овој области рада истиче се  сарадња са појединим институцијама и невладиним организацијама на побољшању опште ситуације у образовању ромске деце.

Обострана сарадња са Градском управом ( градоначелником ), и као резултат те сарадње је партнерска реализација ДИЛС пројекта  Министарства просвете.

Сардања са Градском управом, Просветном инспекцијом и Заступником за људска и мањинска права (реализација Локалног акционог плана за образовање Рома у Ваљеву).

Сарадња са ромским невладиним организацијама на сагледавању и побољшању услова за боље образовање ромске деце.

Сарадња са службама за обезбеђивање документације и социјалних давања за ученике и родитеље ромске националности.

Сарадња са Центром за социјални рад у циљу обезбеђивања бољих услова за живот и школовање.

Сарадња са Здравственом установом  Домом Здравља и здраственим медијатором  .