Од играчке до рачунара - о предмету

( 1 час недељно, 36 годишње)

Циљ: Кроз игру  уводе се елементи техничког и технолошког образовања

Задаци:

  • Развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата, апарата, уређаја и рачунара;
  • Развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања;
  • Упознавање и руковање кућним апаратима и уређајима;
  • Оспособљавање ученика за употребу једноставних кућних апарата и уређаја;
  • Оспособљавање ученика да од делова направе целину, да склопе модел од датих елемената;
  • Упознавање са рачунаром и његовим деловима;
  • Развијање спаособности за рад на рачунару