Чувари природе - о предмету

( 1 час недељно, 36 годишње)

Циљ: Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине

Задаци:

  • Упознавање и разумевање појма животне средине;
  • Очување животне средине;
  • Праћење и уочавање промена и појава у животној средини  и њихов утицај на живи свет;
  • Развијање свести о последицама загађивања
  • Еко-акције;
  • Заштита животне средине са тежњом за њеним очувањем и унапређивањем за садашње и будуће генерације