ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - ПЕТИ РАЗРЕД

Од школске 2016/2017. настава информатике и рачунарства у 5. разреду се реализује по новом наставном плану објављеном у Просветном гласнику број 11/2016. („Службени гласник – Просветни гласник”, бр. 6/07, 2/10, 3/11, 1/13 и 4/13)

Назив предмета:

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Годишњи фонд часова:

36 ЧАСОВА

Разред:

ПЕТИ

Циљеви предмета на нивоу другог циклуса основног образовања:

· Оспособљавање ученика за учење, живот и рад у друштву које се, развојем дигиталних технологија, брзо мења

· Развијање информатичких знања, вештина и ставова неопходних за самосталну, одговорну и примерену употребу рачунара у решавању свакодневних задатака у процесу учења, рада и комуникације

· Оспособљавање ученика да одаберу и употребе одговарајућу технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблему који решавају

· Развијање креаивности и оспособљавање за креативно изражавање применом рачунарске, информационе и комуникационе технологије

· Оспособљавање ученика да препознају проблем, реше и по потреби рашчлане проблем на делове и решење представе у виду текста, алгоритамског дијаграма или програма

· Оспособљавање ученика да планирају стратегију решавања проблема (претпоставе решења, планирају редослед активности, изаберу извор информација, средстава/опрему коју ће користити, са ким ће сарађивати, кога ће се консултовати)

· Оспособљавање ученика за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у дигиталном окружењу

ТЕМА

- ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученици ће бити у стању да:

РАЧУНАРСТВО

- -Развијање алгоритамског начина размишљања

- - Развијање логичког мишљења и креаивности

- -Оспособљавање за креирање једноставних програма

· - креира, коришћењем визуелног програмског језика (програм се формира слагањем графички репрезентованих елемената), рачунарски програм ниске алгоритамске сложености који комуницира са корисником на нивоу кретања преддефинисаних графичких ликова и у оквиру кога се користе основни конструктивни елементи процедуралног програмирања, као што су променљиве са нумеричким вредностима, линијска структура, гранања и понављање

· -  креира рачунарски програм тако што ће на основу задатог сценарија дефинисати понашања ликова

· - у програму примени математичку формулу са основним аритметичким операцијама и да из постављеног задатка закључи какву формулу треба да примени

· - исправља грешке у сопственом програму

ИКТ

- -Развијање креаивности и оспособљавање за различите примене рачунарске, информационе и комуникационе технологије

- -Оспособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију зависно од задатка, области или проблема који решавају

· -сачувају и организују податке

· -врше конверзију између различитих типова података

· -креирају текстуални документ и примене основне акције едитовања и форматирања (самостално и сараднички)

· -креирају дигиталну слику и примене основне акције едитовања и форматирања (самостално и сараднички)

· -сниме видео материјал

· -сниме аудио материјал

· -креирају мултимедијалну презентацију и примене основне акције едитовања и форматирања (самостално и сараднички)

· -комбинују рад у више апликација за реализацију сложенијих идеја

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ

- -Развијање ставова одговорне комуникације и сарадње у дигиталном окружењу

- -Развијање критичког мишљења

- -Развијање свести о опасностима и ризицима при коришћењу интернета

- -Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у дигиталном окружењу

· -препознају уобичајене начине коришћења технологије и ван школе;

· -користе технологију одговорно и на сигуран начин

· -воде бригу о приватности  личних информација

· -објасне појам ауторских права  и разликују основне лиценце за дељење садржаја

· - самостално претражују и проналазе  информације у дигиталном окружењу

· - информацијама на интернету приђу критички

· -разликују пожељно од непожељног понашања на интернету

· -реагују исправно када дођу у контакт са непримереним садржајем или са непознатим особама путем интернета

· -потраже помоћ  и подршку од правих особа и на правом месту када дођу у контакт са непримереним садржајем или са непознатим особама путем интернета

· - препознају  ризик зависности од технологије

· -рационално управљају временом које проводе на интернету

HOUR OF CODE 2016

Наша школа ће по први пут обележити Светску недељу програмирања под називом(Hour of Code 2016) у периоду од5. до 11. децембра. Сат програмирања ће се организовати за заинтересоване ученике у дигиталном кабинету школе.


 

За децу је веома важно да имају могућност да што раније уђу у свет програмирања, јер је то значајна вештина за будућност која је већ почела. Програмирање не треба да буде само за компјутерске генијалце, већ за свакога. Деца док уче да програмирају, такође уче важне вештине које нису битне само за програмирање. Без обзира да ли ће неко постати менаџер маркетинга, музичар или возач аутобуса, ове идеје су корисне за све нас јер деца, учећи програмирање, унапређују логичке способности, развијају креативност и уче се тимском раду. Иначе, према проценама стручњака Европи ће 2020. године бити потребно милион програмера, тако да данашња деца учећи програмирање, себи можда обезбеђују будућу егзистенцију у свету у коме није ни мало лако пронаћи посао.

На часовима предмета Информатика и рачунарство, у периоду од 5. до 9. децембра, ученици ће учећи програмирање, унапредити своје логичке способности, развијати креативност и учити се тимском раду. Ове године, они ће се дружити са јунацима популарног серијала Ратова звезда. Помоћу туторијала на српском језику ученици ће програмирати дроиде и креирати сопствену игру.

Започните свој пут у далеке галаксије... кликом на следећем линку: https://studio.code.org/s/starwarsblocks/stage/1/puzzle/1

За ученике V разреда:


Angry Birds

https://studio.code.org/hoc/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За ученике VI разреда:

 

Minecraft

https://studio.code.org/s/mc/stage/1/puzzle/1

Elsa i Ana

https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1

Picture

 

 

 

За ученике VII и VIII разреда:

Code Combat

https://codecombat.com/play?hour_of_code=true

Picture

 

 

ДАБАР 2016/2017 - ТАКМИЧЕЊЕ

Наша школа, школске 2016/2017. године, по први пут узима учешће на међународном Дабар такмичењу. На школском такмичењу ће учествовати заинтересовани ученици 5, 6. и 7. разреда.

 

Ове школске године  међународно Дабар такмичење  званично почиње 14.11.2016. у 07:30 и траје до 18.11.2016. у 19:30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такмичење је намењено ученицима основних и средњих школа који су заинтересовани за различите области рачунарства и информатике. Нису неопходна посебна предзнања, тако да је отворено за све ученике, чак и оне који у свом образовању нису похађали часове информатике.Да би приступили такмичењу, сваки ученик треба да се пријави на систем попуњавајући поља како је то објашњено на следећој слици са сајта http://dabar.edu.rs/:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групу, односно категорију такмичења уносите према свом узрасту:

 • ученици 5. и 6. разреда основне школе уносе Dabarčić
 • ученици 7. и 8. разреда основне школе уносе Mladi dabar

Започните закмичење кликом на следећу слику.... СРЕЋНО!


О ДАБРУ...

Дабар је међународно такмичење из рачунарске и информатичке писмености за ученике основних и средњих школа. Његов главни циљ је повећање интересовање ученика за рачунарство и информатику, рачунар није само средство за комуникацију, претраживање интернета, обраду текста, слушање музике и гледање филмова. Рачунар је неисцрпан извор занимљивих логичких проблема, због чега рад на рачунару никада није досадан.

Такмичење је намењено ученицима заинтересованим за различите области рачунарства и информатике. Нагласак је на програмирању и техничким знањима, али и општим тема и решавању конкретних проблема.

На занимљив и интерактиван начин кроз ово такмичење ученици се упознају са областима рачунарства и информатике. Питања су тако концепирана да код ученика развијају вештине решавања проблема, алгоритамски начин размишљања, логичко решавање проблема, правилну употребу информационих технологија и њен утицај на друштво.  Ученици кроз ово такмичење сазнају на који начин решавање проблема може бити занимљиво.

 

Идеја такмичења ,,Дабар” настала је у Литванији, од стране проф. Валентини Даги. Први пут је организовано у Литванији 2004. До сада је организовано у више од 20 земаља широм света., међу којим је и Србија

НАСТАВА ИНФОРМАТИКЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Предмет Информатика и рачунарство представља изборни предмет у основној школи. Сваке године ученици се изјашњавају за један од понуђених изборних предмета. Зашто изабрати информатику?


Информатичко друштво је садашњост и будућност наше деце. Стога је преко потребно да се деца што раније упознају са информационим технологијама и што боље припреме за живот у њему.

Информатика и рачунарство се изучава у V, VI, VII и VIII разреду. У складу са све већим упливом информационих технологија у све сфере живота, основни циљ предмета је да се ученици оспособе за самостално коришћење рачунара за решавање различитих проблема и извршавање различитих послова из свакодневног живота.Под тим се подразумева:

Ø упознавање ученика са применом рачунара у различитим областима људске делатности,

Ø развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду ради поједностављивања и лакшег извођења одређених послова,

Ø подстицање креативног рада на рачунару и оспособљавање за даље самостално учење и надградњу знања у складу са афинитетима.

 

Годишњи фонд часова овог предмета је 36, односно 34 часова у VIII разреду, а настава се може реализовати кроз појединачне часове тј. један час недељно или као двочас сваке друге недеље. Програмски садржаји остварују се првенствено кроз вежбе и практичан рад на рачунару потенцирајући активно учешће ученика на часу, а рад на рачунару се организује по принципу „један ученик-један рачунар“.
У оквиру предмета одвија се и додатна настава, организују се и учествује се на такмичењима на којима ученици наше школе редовно остварују изузетно добре резултате.

Опремљеност кабинета за информатику

Информатички кабинет школе поседује три ученичка сервера који обезбеђују рад 30 јединица и наставнички рачунар. Сваки ученик групе има своје место на ком може самостално радити. Кабинет поседује штампач, као и интернет везу.

Наставне теме

V разред:

 1. оперативни систем Windows,
 2. рад са текстом (Microsoft Word),
 3. увод у мултимедијуVI разред:

 1. рад са текстом (Microsoft Word),
 2. Интернет,
 3. рачунарска графика,
 4. анимација
 5. изборни модулиVII разред:

 1. Интернет,
 2. обрада звука,
 3. обрада видео записа,
 4. израда презентација,
 5. изборни модулVIII разред:

 1. табеларни прорачуни (Microsoft Excel),
 2. изборни модул (HTML)
 3. изборни модул (Google documenta)
 4. израда самосталног пројектаДодатна настава и такмичења

У оквиру предмета реализује се и дадатна настава у VII и VIII разреду, у оквиру које се обрађује област програмирања и припремају ученици за такмичење из познавања информационих технологија под називом Tesla Info Kup. Ученици наше школе постижу изузетне реузултате освајајућии I, II и III места на свим нивоима такмичења.

 

У РИНГУ ФЕЈСБУКА

ТРИ, ДВА ЈЕДАН И … КРЕЋИ! ЧИМ УЂЕШ У СВЕТ ФЕЈСБУКА, ЗНАЈ ДА ТЕ ОЧЕКУЈЕ ЈЕДНА БОРБА. ОСМЕХ ИЛИ ПЛАЧ? ИГРА ИЛИ НАСИЉЕ? ТИ КАО ВЕСЕЛИ КОРИСНИК ИЛИ ТИ КАО ЖРТВА?  КО ЋЕ ПОБЕДИТИ?


Као што рекох, у рингу си, у Фејсбук-рингу.  Да би изашао као победник мораш одмах предузети нешто. Да би спречио да неко доспе до твоје шифре и злоупетреби је, мораш је добро чувати. Пре свега, шифру не откривај ником, па чак ни најбољем другу. Своје информације дели само са својим пријатељима. Када смо већ код тога, захтев за пријатељство прихватај само од познатих особа. Уколико је не познајеш, игнориши је. Никада не знаш колико сунца или таме има на лицу те особе. Никада не дозволи да постанеш жртва насиља. Уколико ти неко шаље узнемирујуће поруке, прети ти или те омаловажава, одмах то пријави неком старијем и искуснијем. Потражи помоћ. Веома важно је и то да се увек придржаваш бонтона. Никада немој чинити некоме оно што не желиш да неко учини теби. Не шаљи поруке које некога могу повредити. Не објављуј фотографије које имају циљ да некога омаловаже или увреде. Уколико теби неко учини тако нешто, обавезно потражи помоћ. Пошто се већ налазиш у овом рингу, битно је да постигнеш предност. Да би то учинио, једна од веома важних ствари је да знаш да своје приватне информације (број телефона,адреса,школа у коју идеш…) не објављујеш јавно. Не знаш ко их и како може употребити, зато је веома важно да се правилно заштитиш.

Да, борба у овом рингу траје. Нокаутирај насиље својим поступцима. Не дозволи му да води. Уколико се придржаваш ових упутстава,победићеш!

АУТОР: СИГУРИЦА НЕТ ЕКИПА

 

Добре и лоше стране Нета

ДОБРЕ СТРАНЕ НЕТА

Интернет може да буде врло користан. На њему можете да:

1. се забавите играјући омиљене игрице или слушајући неку кул музику;

2. нађете неког школског друга кога нисте видели сто година или се договорите око вечерњег изласка, а да не трошите телефонске импулсе;

3. се заљубите;


 

 

 

 

 

 

4. да научите да правите сајтове, презентације, временске осе и друге занимљиве ствари које могу да вам користе у школи и ван ње;

5. да постанете познати међу својим вршњацима по вашим успесима (као ми, нпр:))

ЛОШЕ СТРАНЕ НЕТА

Уколико га неправилно користите и не заштитите се како треба, Интернет може да проузрокује много проблема. Опасности на Нету:

1. Можете покупити вирусе и црвиће, који вам могу успорити или оборити систем са свим вашим подацима и драгим фотографијама. Уз помоћ њих неко може да уђе на ваш компјутер и злоупотреби све податке које имате на њему.

2. Уколико качите слике на Фејс, Твитер, Инстаграм или на неку другу друштвену мрежу, неко може скинути вашу фотографију, преименовати је или јој нешто додати у Фотошопу и поново је окачити под неким другим именом негде, како би вам напакостио.

3. На  Интернету, нарочито на Фејсбуку, вам могу претити, узнемиравати вас и тако вас учинити депресивнима. Неке девојчице у Америци и Канади.су се због тог малтретирања и убиле.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Деца стално узимају „здраво за готово“ оно што прочитају на Нету, а не би требало тако да буде. Све информације које на Интернету нађете, или које вам неко саопшти би требало опет проверити, и то двапут!

преузето са блога sigurnetica

 

Републичко такмичење из информационих технологија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Elektrotehnička škola "Nikola Tesla" iz Niša su organizatori školskog, regionalnog i republičkog takmičenja učenika osnovnih škola iz informacionih tehnologija - Tesla InfoKup (TiK). Ovo takmičenje prvi put je održano 2011. godine kao revijalno, da bi od 2012. godine steklo republički rang.

U 2014. godini takmičenje se organizuje u okviru projekta "Informoaciono komunikacione tehnologije u službi takmičenja učenika osnovnih škola iz oblasti računarstva i informatike" sufinansiranog od strane Ministrastva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

Cilj takmičenja je popularizacija modernih informatičkih i komunikacionih tehnologija.

Takmičenje se organizuje na tri nivoa:

 1. Školsko takmičenje - KVALIFIKACIJE - održava se u samim školama, u kabinetima za računarstvo i informatiku.
 2. Regionalno takmičenje – POLUFINALE - održava se prostorijama škole-organizatora regionalne smotre za  100 najuspešnijih učenika (50 timova) sa školskih takmičenja datog regiona. Regionalne smotre se organizuju u Nišu, Novom Sad, Kraujevcu i Beogradu.
 3. Republičko takmičenje – FINALE - održava se u Nišu, u prostorijama ETŠ "Nikola Tesla" za 80 najuspešnijih učenika iz prethodne etape (40 timova, po 10 iz svakog regiona).

Učesnici takmičenja

Svi učenici 7. i 8. razreda osnovnih škola imaju pravo da učestvuju u školskom takmičenju. U prvoj fazi takmičenja (školski nivo) cilj je da se što veći broj učenika uključi u takmičenje.

Sadržaj takmičenja

Sva pitanja i zadaci na takmičenju su iz oblasti informatike i računarstva za učenike osnovnih škola - standardne veštine za korišćenje računara i Interneta. Nema zadataka iz programiranja. Prepoрučena literature:  svi priznati udžbenici za predmete informatika i računarstvo, kao i tehničko i informatičko obrazovanje u osnovnim školama.

Na Moodle sistemu takmičenja postavljen je kurs za vežbanje u okviru koga postoji forum preko koga se mogu postavljati pitanja i pokretati diskusije na temu bilo kakvih nejasnoća vezanih za takmičenje, kao  i test za vežbanje koji se formira slučajnim odabirom pitanja iz baze od nekoliko stotina raspoloživih pitanja.  (http://tik.etstesla.ni.ac.rs/vezbaonica/course/view.php?id=2 )

Celokupna baza pitanja je podeljena po kategorijama:

 1. Hardver
 2. Računarske mreže i internet
 3. Softver (opšti pojmovi, operativni sistem)
 4. Aplikativni softver (Word, PowerPoint...)

Sistem takmičenja

Na nivou školskog takmičenja učenici iz svojih kabineta,  putem daljinskog testiranja rešavaju zadatke. Za svakog takmičara  je neophodno obezbediti PC sa Internet vezom. Takmičenje u kvalifikacijama je pojedinačno, a najuspešniji takmičari iz škole formiraju školske timove  (od po dva učenika) za regionalno takmičenje. Po završetku celog ciklusa školskih takmičenja u regionu i dobijanja konačnih rezultata, škole će biti obaveštene o broju ekipa (timova) koje mogu prijaviti za polufinale (okružno takmičenje). Obrada rezultata takmičenja i rangiranje vrše se na računarskom serveru ETŠ "Nikola Tesla" Niš. Svi podaci sa kvalifikacija biće objavljeni na zvaničnom sajtu takmičenja tik.etstesla.ni.ac.rs, kao i na sajtu ETŠ "Nikola Tesla" Niš: www.etstesla.ni.ac.rs.

Regionalno takmičenje ima timski karakter. Svaki tim ima 2 člana: jedan član tima učestvuje u Internet Testu a drugi član učestvuje u TiK kvizu. Takmičari koji čine tim moraju da budu iz iste škole. Ostvareni plasman u svakom od dva dela takmičenja se boduje pojedinačno (svaki član tima može ostvariti od 0 do 50 bodova). Bodovi oba člana se zatim sabiraju i ekipe se rangiraju na osnovu ukupnog broja bodova.

Republičko takmičenje predstavlja finale Tesla Info Kupa i održava se u prostorijama ETŠ Nikola Tesla u Nišu. U njemu učestvuju najuspešnije ekipe sa regionalnih takmičenja.

Svi nastavnici informatike biće detaljnije obavešteni o sistemu takmičenja kao i o načinu bodovanja kroz pravilnik takmičenja.

Internet Test

Ovo je neposredno testiranje učenika na kompjuterima po principu: jedan učesnik - jedan kompjuter. Postoji baza od više stotina pitanja. Svaki učesnik takmičenja dobiće slučajnim izborom svoj set pitanja i imaće na raspolaganju 45 minuta da pruži odgovore. Sva pitanja su formirana na osnovu školskog gradiva za učenike VI, VII i VIII razreda. Skoro svi odgovori se nalaze u zvaničnim akreditovanim udžbenicima.

Probno testiranje može se obaviti na sajtu http://tik.etstesla.ni.ac.rs. Probnom testu se može pristupiti proizvoljan broj puta.

TiK kviz

Ovo je klasično kviz takmičenje sa javnim pitanjima i odgovorima. Specifičnost je što u kvizu učestvuje 50 učenika koji sa svojih mobilnih telefona ili tablet uređaja šalju odgovore. Kviz je osmišljen tako da je pružanje odgovora krajnje jednostavno.