ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - ПЕТИ РАЗРЕД

Од школске 2016/2017. настава информатике и рачунарства у 5. разреду се реализује по новом наставном плану објављеном у Просветном гласнику број 11/2016. („Службени гласник – Просветни гласник”, бр. 6/07, 2/10, 3/11, 1/13 и 4/13)

Назив предмета:

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Годишњи фонд часова:

36 ЧАСОВА

Разред:

ПЕТИ

Циљеви предмета на нивоу другог циклуса основног образовања:

· Оспособљавање ученика за учење, живот и рад у друштву које се, развојем дигиталних технологија, брзо мења

· Развијање информатичких знања, вештина и ставова неопходних за самосталну, одговорну и примерену употребу рачунара у решавању свакодневних задатака у процесу учења, рада и комуникације

· Оспособљавање ученика да одаберу и употребе одговарајућу технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблему који решавају

· Развијање креаивности и оспособљавање за креативно изражавање применом рачунарске, информационе и комуникационе технологије

· Оспособљавање ученика да препознају проблем, реше и по потреби рашчлане проблем на делове и решење представе у виду текста, алгоритамског дијаграма или програма

· Оспособљавање ученика да планирају стратегију решавања проблема (претпоставе решења, планирају редослед активности, изаберу извор информација, средстава/опрему коју ће користити, са ким ће сарађивати, кога ће се консултовати)

· Оспособљавање ученика за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у дигиталном окружењу

ТЕМА

- ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученици ће бити у стању да:

РАЧУНАРСТВО

- -Развијање алгоритамског начина размишљања

- - Развијање логичког мишљења и креаивности

- -Оспособљавање за креирање једноставних програма

· - креира, коришћењем визуелног програмског језика (програм се формира слагањем графички репрезентованих елемената), рачунарски програм ниске алгоритамске сложености који комуницира са корисником на нивоу кретања преддефинисаних графичких ликова и у оквиру кога се користе основни конструктивни елементи процедуралног програмирања, као што су променљиве са нумеричким вредностима, линијска структура, гранања и понављање

· -  креира рачунарски програм тако што ће на основу задатог сценарија дефинисати понашања ликова

· - у програму примени математичку формулу са основним аритметичким операцијама и да из постављеног задатка закључи какву формулу треба да примени

· - исправља грешке у сопственом програму

ИКТ

- -Развијање креаивности и оспособљавање за различите примене рачунарске, информационе и комуникационе технологије

- -Оспособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију зависно од задатка, области или проблема који решавају

· -сачувају и организују податке

· -врше конверзију између различитих типова података

· -креирају текстуални документ и примене основне акције едитовања и форматирања (самостално и сараднички)

· -креирају дигиталну слику и примене основне акције едитовања и форматирања (самостално и сараднички)

· -сниме видео материјал

· -сниме аудио материјал

· -креирају мултимедијалну презентацију и примене основне акције едитовања и форматирања (самостално и сараднички)

· -комбинују рад у више апликација за реализацију сложенијих идеја

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ

- -Развијање ставова одговорне комуникације и сарадње у дигиталном окружењу

- -Развијање критичког мишљења

- -Развијање свести о опасностима и ризицима при коришћењу интернета

- -Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у дигиталном окружењу

· -препознају уобичајене начине коришћења технологије и ван школе;

· -користе технологију одговорно и на сигуран начин

· -воде бригу о приватности  личних информација

· -објасне појам ауторских права  и разликују основне лиценце за дељење садржаја

· - самостално претражују и проналазе  информације у дигиталном окружењу

· - информацијама на интернету приђу критички

· -разликују пожељно од непожељног понашања на интернету

· -реагују исправно када дођу у контакт са непримереним садржајем или са непознатим особама путем интернета

· -потраже помоћ  и подршку од правих особа и на правом месту када дођу у контакт са непримереним садржајем или са непознатим особама путем интернета

· - препознају  ризик зависности од технологије

· -рационално управљају временом које проводе на интернету