"Зимске и новогодишње чаролије"

 

Презентацију, професора разредне наставе Јелене Димитријевић "Зимске и новогодишње чаролије", можете погледати кликом на следећи линк:

http://www.slideshare.net/nerconja/zimske-i-novogodisnje-carolije

 

ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕР Е З И М Е

Датум реализације

примера добре праксе

24.12.2016. пет часова од 13:30 до 17:55 ч.

КАТЕГОРИЈЕ:

 

 

В) Савремени начини планирања образовно-васпитног процеса (интердисциплинарно планирање, тематско планирање, ...)

 

НАЗИВ РАДА

(У зависности од категорије рада, наведите назив: предмета / наставне области / тему наставног часа / дана / тематске целине / активности / ситуације / манифестације, тип часа / часова и разред у коме се они реализују.)

Тематски дан „Зимске и новогодишње чаролије“

Српски језик, математика, ликовна култура

1.Мерење и мере (Зимске приче, утврђивање)

2. Језичко стваралаштво иПравопис (Писање честитке, обрада)

3. Контраст (новогодишње честитке, украси за јелку и учионицу, вежбање)

4. слободне активности Украшавање учионице

 

 

АУТОР/АУТОРИ ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ (Име и презиме; Школа; Место)

Јелена Димитријевић, проф.разредне наставе

ОШ „Нада Пурић“ Ваљево

 

ОПШТИ ЦИЉ

Подстицање стваралаштва

Примена наученог у практичним ситуацијама, а поводом новогодишњих празника

Укључивање родитеља у рад.

Украшавање радног простора.

 

СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЦИ

*Самопроцена и обнављање наученог о мерама и мерењу, као припрема за контролну вежбу

* Практична припрема материјала за часове ликовне културе

* Правилно писање честитке и примена правописних правила

*Сарадња са родитељима на часовима ликовне културеу прљављењу украса и уређењу учионице

КОРЕЛАЦИЈА СА САДРЖАЈИМА НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

Интегративна настава из српског језика, математике, ликовне културе и музичке културе

ДОПРИНОС ВАШЕГ РАДА УНАПРЕЂИВАЊУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА.

Укључивање родитеља у рад и живот школе

Сарадња на релацији ученици-наставник-родитељи

Интеграција наставних садржаја у целину

Примена стечених знања у практичним ситуацијама

Уређење и стварање пријатног простора за рад

 

РЕЗУЛТАТ (напредак) који је постигнут

 

Доста успешних продуката рада

Изузетан одзив и сарадња родитеља

Задовољство свих актера

Систематизовано и практично примењено знање ученика

КОМЕНТАРИ

(у зависности од категорије рада наведите коментаре ученика, учесника, локалне средине, или …)

Сви ученици су презадовољни оваквим начином рада, активни су на часу

Родитељи су се сви одазвали да учествују у припреми материјала, сарађивали суна часовима ликовне културе, и у току уређивања учионице

Присутне колеге су се укључиле у раљд јер су им се допале идеје

 

ГЛАВНИ КОРАЦИ

 

 1. Самопроцена ученика о наученом градиву о мерењу и мерама
 2. Обнављање наученог о мерењу и мерама
 3. Практична примена наученог о мерењу дужине, у припреми материјала за рад за ликовну културу
 4. Израда задатака, у циљу припреме за контролну вежбу
 5. Обнављање знања о писму, адресирању и правилном обраћању у писму
 6. Писање новогодишње честитке
 7. Правилно преписивање честитке
 8. Примена стечених знања из правописа и примена правописних правила
 9. Богаћење речника, избегавање стереотипа у обраћању
 10. Усвајање знања о контрасту
 11. Прављење новогодишњих честитки, украса и паноа у сарадњи са родитељима
 12. Развијање прецизности
 13. Развијање естетских норми и укуса
 14. Украшавање учионице

 

 

 

 

ОБЛИЦИРАДА:

 

ОПИССАДРЖАЈА ПО КОРАЦИМА

-индивидуални

- фронтални

-групни

 

 

 

 

 

 

1. Ученици на почетку часа математике добијају чеклисту за самовредновање својих знања из области мерења и мера, које ће потом предати. Оне ће служити да се провери колико реално ученици процењују своје знање из ове области, након контролне вежбе, која ће бити сутрадан.

2. Понављање неке основне чињенице о мерама, претварању мера и рачунању са већим и мањим мерама.

3. Ученици индивидуално раде задатке које добијају на листићу, неке практично а неке у свескама.

4. Провера тачности и повратна информација

5. Прикупљање исеченихпапира, који ће бити коришћени на часу српског језика и ликовне културе.

6.На часу српског језикапроверавамо да ли су на ковертима, које су донели правилно написана адреса примаоца и пошиљаоца.

7. Затим се чита домаћи задатак, неколико ученика чита своје писмо.

8. Понављање правописних правила која морамо поштовати када пишемо адресе и писма.

9. У свеске пишу две, три честитке драгим особама за новогодишње и божићне празнике.

10. Учитељ проверава написано и указује на грешке.

11. Свако дете преписује на један исечени папир лепо, читко своју честитку коју ће касније залепити у направљену честитку после часа ликовног.

12. Читање честитки, и указивање на квалитет написаног., уз похвалу избегавања стереотипа у писању и обраћању

13. Припрема радног простора за групни рад на часовима ликовног.

14. Долазак родитеља који учествују у раду и припрема материјала и размена идеја за рад

15. Рад по групама

1. група Врата- Снешко Белић на предњој страни врата

2. група Честитке- праве честитке које ће ученици користити

3. група Украси за прозор

4. група Украси за учионицу

5. група Снешко Белић

6. група Украси за јелку

Учитељ помаже и прати рад, даје упутства и координира сарадњу међу децом и родитељима.

Након прављења украса, родитељи, деца и учитељица украшавају учионицу и распремају радни простор.

 
 
 

-Демонстративна

-писаних радова

-разговора

-практичних радова

-дијалошка

- вежбања

 

СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА:

-Свеске

-припремљени материјал

-припремљени задаци

-потрошни материјал

-папир, картон, пластичне чаше, хамер папир, колаж папир

-рециклирани материјали стари цд-и, пластика и папир

Маказе, лепак, селотејп, канап, салвете, акрилна боја, перле, траке и дугмад

 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

 

чита

-пише

-сече

-мери

-објашњава

-прати

-тражи помоћ

-одговара

-лепи

-помаже

-сарађује у групи

-слуша

-демонстрира

-примењује знања

 

 

АКТИВНОСТИ УЧИТЕЉА

Примена стечених знања на семинарима

-избор садржаја;

-одређивање циља рада;

-припремање рада;

-извођење рада;

-давање упутстава и контрола током рада;

-вредновањеостварених резултата.

-објашњава

- подстиче

- проверава урађено

-координира рад у групи

 

 

 

АКТИВНОСТИ ОСТАЛИХ УЧЕСНИКА

Родитељи и учитељица припремају радни материјал унапред. Сви родитељи сарађују међусобно у припреми за рад, комуницирају и договарају се.

-прате

-траже помоћ

-лепе,сецкају, боје, украшавају

-помажу

-сарађују у групи

-коментаришу и договарају се

-демонстрирају

-примењују знања

 

 

ПРИЛОЗИ

Чек листа за самопроценуученика пред тест из математике

Задаци из математике за вежбање на часу

 

КРАТАК ОПИС ПРИЛОГА

Прилог 1. чек листа

Ученици на почетку часа математике добијају чеклисту за самовредновање својих знања из области мерења и мера, које ће потом предати. Оне ће служити да се провери колико реално ученици процењују своје знање из ове области, након контролне вежбе, која ће бити сутрадан.

Прилог 2. Задаци за рад на часу математике, од којих је први задатак различит за три групе, и садржи практичну примену мерења и мера.

 

     

Прилог 1. Чек листа за самопроценуученика пред тест из математике


ПРОЦЕНИ СВОЈЕ ЗНАЊЕ,УПИШИ * ТАМО ГДЕ СМАТРАШ ДА ТРЕБА


 

ТВРДЊА : ЗНАМ

да

не

можда

1.

Јединице за мерење дужине

     

2.

Претварање јединица за мерење дужине

     

3.

Рачунање са јединицама за мерење дужине

     

4.

Јединице мере за масу

     

5.

Претварање јединица за мерење масе

     

6.

Рачунање са јединицама за мерење масе

     

7.

Јединице за мерење запремине

     

8.

Претварање јединица за мерење запремине

     

9.

Јединице за мерење времена

     

 

 

 

 

 

 

Прилог 2. Задаци за рад на часу математике

Мерење и мере-припрема за контролну вежбу

ЗИМСКЕ ПРИЧЕ


Задаци

1.група

 

1. На белом папиру помоћу лењира нацртај и исеци правоугаоник чија је ширина 14 цм а дужина 10цм и 5 мм. Тај папир ћешкористити за писање новогодишње честитке.

2. Свако дете има право да клиза 20 минута за једну плаћену карту, која кошта 150 динара. Колико кошта ако Ана жели да клиза сат времена?


3. Од једног литра воде, замрзавањем настане парче леда тешко 320 грама. Колико се килограма леда добије од 1hl воде?


4. Мама је купила три клупка вунице за Николин џемпер, која су тешка по 250 гр свако. Колико још клупчића треба да купи, ако за џемпер треба 1 кг вунице?


5.Душан и Стефан воле да скијају. Душан јескијао од 10:30 до 12:45, а Стефан од 13:15 до 16.00 ч.

Који скијаш је дуже скијао и за колико минута?


6.Колико траје дана зимски распуст, ако почиње у суботу 30. 1. 2016., а завршава се у уторак, 16. 2. 2016. ?

 

7.Првог јануара почиње 2016. година. Који је то век, а која деценија тог века?


8. Ако је зима почела 22.12. у суботу, ког дана почиње Нова година?

 

Мерење и мере-припрема за контролну вежбу

ЗИМСКЕ ПРИЧЕ


ЗАДАЦИ

2.група

 

1. На канапу који си добио/добила, обележи помоћу лењира и хемијске оловке подеоке на размаку од 2 дм. Тај канап ће ти користити за украсе у учионици и на јелци.

 

2. Свако дете има право да клиза 20 минута за једну плаћену карту, која кошта 150 динара. Колико кошта ако Ана жели да клиза сат времена?

 

3. Од једног литра воде, замрзавањем настане парче леда тешко 320 грама. Колико се килограма леда добије од 1hl воде?

 

4. Мама је купила три клупка вунице за Николин џемпер, која су тешка по 250 гр свако. Колико још клупчића треба да купи, ако за џемпер треба 1 кг вунице?

 

5.Душан и Стефан воле да скијају. Душан јескијао од 10:30 до 12:45, а Стефан од 13:15 до 16.00 ч.

Који скијаш је дуже скијао и за колико минута?


6.Колико траје дана зимски распуст, ако почиње у суботу 30. 1. 2016., а завршава се у уторак, 16. 2. 2016. ?


7.Првог јануара почиње 2016. година. Који је то век, а која деценија тог века?

 

8. Ако је зима почела 22.12. у суботу, ког дана почиње Нова година?

 

Мерење и мере-припрема за контролну вежбу

ЗИМСКЕ ПРИЧЕ

 

 

ЗАДАЦИ

3.група

 

1. Папир у боји који си добио/добила, исеци на траке ширине 1цм 5мм. Те траке ћеш користити за прављење украсних перјаница за учионицу и јелку.

 

2. Свако дете има право да клиза 20 минута за једну плаћену карту, која кошта 150 динара. Колико кошта ако Ана жели да клиза сат времена?

 

3. Од једног литра воде, замрзавањем настане парче леда тешко 320 грама. Колико се килограма леда добије од 1hl воде?

 

4. Мама је купила три клупка вунице за Николин џемпер, која су тешка по 250 гр свако. Колико још клупчића треба да купи, ако за џемпер треба 1 кг вунице?

 

5.Душан и Стефан воле да скијају. Душан јескијао од 10:30 до 12:45 ч., а Стефан од 13:15 до 16:00 ч.

Који скијаш је дуже скијао и за колико минута?


6.Колико траје дана зимски распуст, ако почиње у суботу 30. 1. 2016.године, а завршава се у уторак, 16. 2. 2016. ?


7.Првог јануара почиње 2016. година. Који је то век, а која деценија тог века?

 

8. Ако је зима почела 22.12. у суботу, ког дана почиње Нова година?

Здрава храна сваког дана

 

Презентацију, професора разредне наставе Јелене Димитријевић "Здрава храна сваког дана", можете погледати кликом на следећи линк:

http://www.slideshare.net/nerconja/zdrava-hrana-svakog-dana

ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ Р Е З И М Е

Датум реализације

примера добре праксе

15.10. 2015. четвртак, пет часова поподне

КАТЕГОРИЈЕ:

КАТЕГОРИЈЕ:

А) Обавезни предмети (наставни час/дан/тематска целина, ванучионичка настава, пројектна настава, ...)

Б) Изборни предмети (наставни час/дан/тематска целина, ванучионичка настава, пројектна настава, ...)

В) Савремени начини планирања образовно-васпитног процеса (интердисциплинарно планирање, тематско планирање, ...)

Г) Инклузивно образовање (рад са децом са потешкоћама, рад са даровитом децом, ИОП, подршка локалне самоуправе, примена асистивних технологија...)

Д) Ваннаставне активности (манифестиције, пројекти у оквиру школе и локалне заједнице, школске представе, приредбе, рад секције, такмичења, ...)

Ђ) Васпитне ситуације (час одељењског старешине, превенција насиља, сарадња са родитељима,...)

Е) Дидактичко средство, наставна средства (web портали, образовни софтвери, филм, збирке, приручници...)

НАЗИВ РАДА

(У зависности од категорије рада, наведите назив: предмета / наставне области / тему наставног часа / дана / тематске целине / активности / ситуације / манифестације, тип часа / часова и разред у коме се они реализују.)

Тематски дан „Здрава храна сваког дана“

1. Српски језик, Језичко стваралаштво- Игра речима, писање слободног састава уз помоћ задатих речи, увежбавање

2.Математика, Бројеви до 1000, Сабирање и одузимање троцифрених и двоцифрених бројева, утврђивање

3.Ликовна култура (2 часа), Ликовне површине, воће и поврће, обрада

Уређење школског и разредног паноа поводом Дана здраве хране, утврђивање

4. Чувари природе, Фини витамини (дневни јеловник здраве исхране)

Часови се одржавају у сва три одељења трећег разреда, по истом плану, а на крају сви ученици заједно праве пано.

АУТОР/АУТОРИ ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ (Име и презиме; Школа; Место)

Јелена Димитријевић,

Славица Глишовић,

Весна Андрић, професори разредне наставе

ОШ „Нада Пурић“ Ваљево

ОПШТИ ЦИЉ

Усвајање нових и систематизација постојећих знања о здравој исхрани и значају воћа и поврћа за здравље и раст деце

СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЦИ

Формирање ставова о исхрани у раном узрасту

Подстицање коришћења здраве хране за ужину, припремања здравих оброка самостално и избацивање лоших намирница из употребе

Обележавање Дана здраве хране, 16. 10. 2015.

КОРЕЛАЦИЈА СА САДРЖАЈИМА НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

Српски језик, математика, ликовна култура, прирпода и друштво, слободне активности, чувари природе

ДОПРИНОС ВАШЕГ РАДА УНАПРЕЂИВАЊУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА.

Овај тематски дан је резултат примене семинара „Интегративна настава у амбијенталним учионицама“

Након овога, у пролеће, биће организован тематски дан на пијаци , и у Пољопривредној школи, где се ученици могу упознати са производњом и набавком здраве хране.

РЕЗУЛТАТ (напредак) који је постигнут

После овог дана ученици имају задатак да ужину припремају код куће, користећи здраве намирнице, да носе воће, умешене колаче или домаће пециво. Ученици се договарају међусобно и деле оно што су донели у школу, и труде се да не купују ужину на киосцима брзе хране и у пекарама.

КОМЕНТАРИ

(у зависности од категорије рада наведите коментаре ученика, учесника, локалне средине, или …)

Ученици су пренели родитељима импресије и све савете које су добили и сазнања до којих су дошли. У сарадњи са родитељима правилису јеловник и учили начин припремања одређених здравих јела.

ГЛАВНИ КОРАЦИ

·

1. Писање састава са темом здраве исхране и јесењих припрема зимнице, на основу датих речи.

2. Увежбавање рачунских операција сабирање и одузимање троцифрених и двоцифрених бројева, на три нивоа тежине, са текстом о здравој храни

3. Обнављање знања о новцу

4. Обнављање знања о мерама за масу

5. Уочавање текстуре површине воћа и поврћа, на основу додира

6. Анализа и компарација онога што су ученици уочили и закључили на основу додира

7. Воће и поврће, текстура, сликање у групама

8.Осликавање корпе за разредни пано

9. Уређивање разредног и школског паноа поводом Дана здраве исхране „Од њиве и воћњака до тањира“

10.Дневни јеловник здраве исхране, анализа и формирање огласне табле

11. Како се спремају јела која су здрава за децу

ОБЛИЦИ РАДА:

ОПИС САДРЖАЈА ПО КОРАЦИМА

-Фронтални

-индивидуални

-групни

На часу Српског језика, ученици су у групама.

Најпре се разговара о јесењим припремама за зиму, шта раде њихове мајке.

Онда они укратко кажу шта се у њиховим домовима спрема у јесен

Свака група извлачи по један коверат са речима које ће користити у саставу.

Састав пишу групно, сарађујући и договарајући се у групи.

Читање састава пред осталим групама.

Ученици сами додају радове са саставом на разредни пано.

На часу Математике, ученици увежбавају сабирање и одузимање троцифрених и двоцифрених бројева, кроз задатке на три нивоа тежине. када ураде први ниво у потпуности, прелазе на други, и исто тако на трећи ниво.

Први ниво, задаци са израчунавањем, текстуални задатак са формирањем једноставног израза и рад са табелама.

Други ниво, допуњавање непознатог броја, текстуални задатак са формирањем израза са претходником и следбеником, допуњавање низа.

Трећи ниво, сложени задаци са две операције, сложени текстуални задатак са формирањем израза са две операције и писање рачунске приче на основу задатог израза.

Сви задаци ће бити у вези са воћем, поврћем, зимницом, здравом храном и куповином.

Ученици који раде по ИОП-у , раде први ниво или прилагођене задатке.

Подсећамо се јединица за мерење масе и начина коришћења новца (множење до 100)

Провера урађеног по нивоима, ученици врше самоевалуацију на основу урађеног.

На часовима Ликовне културе (2 часа), ученици на основу тактилног доживљаја препознају које воће или поврће је у врећи. Учитељица тајно ставља воће или поврће у непровидну врећицу, и ученик без гледања опипава, објашњавајући какав му је тактилни доживљај-именује храпаво, глатко, тврдо,меко, обло, издужено, лоптасто и сл. покушава да погоди, које је воће или поврће у питању. Узима то што је опипао и одлази на место у групу. Када се сва деца изређају, ученици добијају ликовни задатак.

Медиј цртање

Техника Темпере

Тема : Воће и поврће

Сваки ученик слика по једно воће или поврће, а дозвољена је размена у групи по афинитетима. добијају упутство да бојој нагласе текстуру, тј.да покушају да дочарају храпавост, испупченост, удубљеност, глаткоћу, облик, величину онога што сликају.

Исецање када се осуше радови.

Док ученици раде, пар деце са учитељицом црта и осликава велику корпу за разредни пано.

Када ученици заврше исецање воћа и поврћа, прави се школски пано, корпа са воћем и поврћем, као симбол здраве хране.

Ученици сами формирају пано.

На часу Чувара природе, након најаве теме дана, ученици демонстрирају дневне јеловнике које су припремили код куће. Задатак је дат седама дана пре, да би ученици стигли да ураде.

Дневни јеловници морају садржати пет оброка, од чега су три главна оброка и две ужине.

Анализирамо сваки јеловник, које се намирнице користе и зашто су оне важне.

Значај коришћења непрерађених и сирових намирница

Учитељица бележи предлоге јела које су деца написала.

Освешћује се предност домаће спремљене хране у односу на купљену, брзу храну

(1.намирнице које се користе, 2.начин припреме, 3.предност печења и кувања наспрам пржења, 4.новац)

Након анализе јеловника, ученици сами у групама пишу како они мисле да се неко здраво јело спрема, а које су они већ написали и поменули у својим јеловницима.

На крају, групе излажу написано, а остали евентуално допуњују и коригују написано

Дневни јеловници ће остати на разредном паноу, под насловом Здрава храна.

МЕТОДЕ РАДА:

Дијалошка

-демонстративна

-анализе садржаја

-писања

-цртања

-практичних радова

-хеуристичка

-експериментална

-илустративна

СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА:

-припремљен материјал (наставни листићи, коверте са речима)

-блок, темпере, водене боје, маказе

-воће и поврће

-плакат са пирамидом исхране

-панои

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

Пишу јеловник здраве хране за један дан са родитељима

-читају

-цртају

-сликају

-анализирају

-демонстрирају

-оцењују себе и друге

-пишу

-читају

-раде задатке

-откривају додиром

-упоређују

-закључују

-сарађују

-праве пано

АКТИВНОСТИ УЧИТЕЉА

демонстрира,

- подстиче,

- помаже,

-објашњава,

-даје упутства

-описује

-подсећа

-систематизује

-пише

-чита

-анализира

-саветује

АКТИВНОСТИ ОСТАЛИХ УЧЕСНИКА

/

ПРИЛОЗИ

1.Речи за писање приче по групама

2.Задаци на три нивоа тежине за час математике

КРАТАК ОПИС ПРИЛОГА

Прилог 1. Речи за писање приче по групама

Прилог 2.Задаци на три нивоа тежине за час математике

Прилог 1. Речи за писање приче по групама

1 група МИЛИЦА, ШАРГАРЕПА, ТЕМПЕРАТУРА, ЛИМУН, КУВАТИ, ВРУЋА

2. група ГРДИТИ, ЈОВА, ЧОКОЛАДА, ПЛАКАТИ, ВОЋЕ, ЗДРАВЉЕ

3. група ПЕЧУРКЕ, ШУМА, БАКА, БРАТИ, УНУЦИ, СПРЕМАТИ, СРЕМУШ, ДЕКА

4. група ТРЕНИНГ, ЦВЕКЛА, ТРЧАТИ, СУПА, ВОЋЕ, СОК, ЈОВАН, МАЈКА

5. група ОДБОЈКА, ЉУБИЦА, МУСАКА ОД ПЛАВОГ ПАТЛИЏАНА, УСПЕХ, СКАКАЊЕ, ДРЖАЊЕ

Прилог 2. Задаци на три нивоа тежине

Сабирање и одузимање троцифрених и двоцифрених бројева

1. ниво

1. Израчунај

135+23=____ 135-23=_____ 342+30=_____ 342-30=_____

320-34=____ 320+34=_____ 547+ 25=_____ 547-25= _____

2. Израчунај поступно:

717-59=__________________________________________________________________ 446+66= _________________________________________________________________

3. Мама је купила 250 комада паприка за ајвар, и 12 плавих патлиџана. Колико је укупно комада поврћа купила?

Рачун:__________________________________________________________________

Одговор:_______________________________________________________________

4. Попуни табелу:

+24

-16

+80

-88

176

487

________________________________________________________________________________

2. ниво

1. Допуни бројем који недостаје

_____+20= 340 356+____= 400 _____-34=228 450-_____=404

_____+34= 244 490+____=524 _____-56=776 705-_____=688

2. а) Претходник највећег непарног броја 5. стотине, умањи за 9 десетица. ________________________________________________________________________

б) Настави низ до највећег броја 7. стотине: 560, 583, 606, ______,_______,______.

3. Мама је купила 1 кг лимуна и 3 кг поморанџи за сок који воле њена деца. Лимун је платила 123 дин./кг, а поморанџе 95 дин./кг. Колико је добила кусур, ако је дала новчаницу од 500 динара?

Рачун:_______________________________________________________________

Одговор:____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3.ниво

1. а) Израчунај разлику збира бројева 450 и 65 и броја 90.

______________________________________________________

б) Ако имаш 500 дин. колико можеш највише да купиш јабука (75дин./кг)? А крушака (125 дин./кг)?

Ј:_________________________________________ К: __________________________________

в) Колико остане купина од 200 ком. ако Ана поједе 34 а Нина поједе 45?

________________________________________________________________________________

2. Напиши рачунске приче за изразе а) 234-23 +77 б) 750- (345 и 99) в) (450+250)- 300

такве да се у њима користе називи воћа, поврћа, и осталих здравих намирница.