ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

Наручилац

Република Србија

ОШ „Нада Пурић“

ул. Владике Николаја 33

14 000 В а љ е в о

Тел: 014-221-225.

Мејл: 014npuric@mts.rs

 

Адреса

Ул. Владике Николаја 33

14 000  Ваљево

 

Место

Ваљево

 

Број одлуке

1023.од  27.07.2017. год.

 

Датум

27.07.2017. год.

 

На основу члана 104. Закона о јавним набавкама (Слласник РС124/2012 и 14/2015, 68/15), Одлуке директора школе о покретању поступка јавне набавке мале вредности 01/2017 од 05.07. 2017. године дeл. бр. 956. и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности дeл. бр. 959. од 05.07. 2017. год и Извештаја о стручној оцени понуда, дел.бр.1021. од 26. 07. 2017. год. доносим

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

За јавну набавку:

ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ  број  ЈНМВ 01/2017 : - РАДОВИ –РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА КРОВА ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ О „НАДА ПУРИЋ“ ВАЉЕВО –јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

Назив и ознака из општег речника набавке: 45260000 – радови на крову и други посебни грађевински занатски радови.

Наручилац

ОШНАДА ПУРИЋ

Ул. Владике Николаја број  33  14 000 Ваљево

Тел/фах014-221-225, Мејл:014npuric@mts.rs

 

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ ПОНУЂАЧУ

Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, ДЕС друштво са ограниченом одговорношћу,

 Даничићева 11, 14000 Ваљево.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је донео Одлуку  о покретању поступка јавне набавке мале вредности 01/2017 од 05.07. 2017. године дeл. бр. 956. и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности дeл. бр. 959. од 05.07. 2017. год- Предмет набавке:набавкаРАДОВИ –РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА КРОВА ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ ОШ „НАДА ПУРИЋ“ ВАЉЕВО –јавнанабавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА-Назив и ознака из општег речника набавке: 45260000 – радови на крову и други посебни грађевински занатски радови.

          Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки дана14.07.2017.год. и  на Интернет страници наручиоцa www.osnadapuric.rs

   Деловодни број  конкурсне документације  990.  од 13.07.2017.год.

  Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда дeл.број 1007.од 24. 07. 2017.године, Комисија за јавну набавку приступила је стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда дeл.број1021. од26.07. 2017.године.

  У Извештају о стручнојоценипонудаКомисијајеконстатоваласледеће:

 

 

1.      Предмет и процењенавредностјавненабавке:

2.      1.1. ЈАВНУ НАБАВКУ  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ број  ЈНМВ 01/2017: - РАДОВИ-

 – РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА КРОВА ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ ОШНАДА ПУРИЋ “ ВАЉЕВО –јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

Назив и ознака из општег речника набавке: 45260000 – радови на крову и други посебни грађевински занатски радови.

   Наручилац :                                   

ОШНАДА ПУРИЋ

Ул. Владике Николаја број  33, 14 000 Ваљево

Тел/фах014-221-225, Мејл:014npuric@mts.rs

1.2.Назив и ознака из општег речника: 45260000 – радови на крову и други посебни грађевински занатски радови.

1.3.Предмет јавне набавке:није обликован по партијама

1.4.Процењена вредност јавнe набавке је:

960.000,00  динара , без ПДВ-а,  са ПДВ-ом : 1.200,000,00 динара.

2. Подаци из плананабавки који се односе на предметну јавну набавку :

2.1. Набавка се води под редним бројем: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

број  ЈНМВ 01/2017 : - РАДОВИ –РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА КРОВА ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ ОШ“НАДА ПУРИЋ“ ВАЉЕВО –јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

Назив и ознака из општег речника набавке: 45260000 – радови на крову и други посебни грађевински занатски радови.

Наручилац

ОШНАДА ПУРИЋ

Ул. Владике Николаја број  33  14 000 Ваљево

Тел/фах014-221-225, Мејл:014npuric@mts.rs

 

2.2. Предмет набавке:  набавка РАДОВИ –РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА КРОВА ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ ОШ „НАДА ПУРИЋ“ ВАЉЕВО –јавна набавка НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА-Назив и ознака из општег речника набавке: 45260000 – радови на крову и други посебни грађевински занатски радови.

2.3.Износ планираних средстава за набавку:

960.000,00  динара , без ПДВ-а,  са ПДВ-ом : 1.200,000,00 динарa

2.4. Подаци о апропријацији у буџету: 511323.

 2.5.Врста поступка набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ

 2.6. Оквирни датум покретања поступка: јул 2017. год.

 2.7.  Оквирни датум закључења уговора:   јул  2017. год.

 2.8.  Оквирни датум извршења уговора: август2017.год.

       2.9. Начин на који је наручилац утврди опроцењену вредност набавке: Локална самоуправа Града Ваљево је  определила процењену вредност јавне набавке.

 

3.   Одступања од плана набавки са образложењем:  Настало одступање је резултат вишка опредељених средстава од стране локалне самоуправе Града Ваљева у односу на квадратуру крова  која се реконструише.

 

4. У поступку јавне набавке учествовало је: 5 (пет)  понуђача.

 

5. Основни подаци о понуђачима:

 

 

Р. бр.

Број под којим је понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум пријема

Час пријема

1.

996.  од 21. 07. 2017. год

ГТР „ГРАДЊА – КОП“

предузетник Живота Митровић, 14 000 Ваљево, Седлари бб.

21.07. 2017. год.

 

10:40

2.

999.  од 24. 07. 2017. год

 

 

 

Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, ДЕС друштво са ограниченом одговорношћу, Даничићева 11, 14 000 Ваљево.

24. 07. 2017. год.

9:15

3.

 

1001. од 24. 07. 2017. год

 

Грађевинско предузеће „Компресор инг“ д.о.о. Милована Глишића 56, 14 000 Ваљево.

24. 07. 2017. год.

      10:20

 

4.

 

 

1002. од 24. 07. 2017. год

 

Грађевинска радња ТЕТРА Ракић Андрија пр, Војводе Мишића  66/15, 14000 Ваљево.

24. 07. 2017. год.

      10:33

 

5.

1003. од 24. 07. 2017. год

 

Предузеће за пројектовање, инжењеринг и услуге „Техноплан 014“ доо, Шеста Личка 40а , 14 000 Ваљево.

24. 07. 2017. год.

10:45

 

6. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање:

Н Е М А   ОДБИЈЕНИХ    ПОНУДА

7. Критеријум за доделу уговора: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

 

8. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

 

1.

Назив и седиште понуђача

 

Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, ДЕС друштво са ограниченом одговорношћу, Даничићева 11, 14 000 Ваљево.

 

Број под којим је понуда заведена

 

999.  од 24. 07. 2017. год. у 9:15.

 

   Начин на који понуђач наступа

 

САМОСТАЛНО

 

   Понуђена цена:

-УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 810.538,00 динара.

-УКУПНО СА ПДВ-ом: 972.645,60 динара.

 

2.

Назив и седиште понуђача

 

Грађевинска радња ТЕТРА Ракић Андрија пр, Војводе Мишића  66/15, 14000 Ваљево.

 

Број под којим је понуда заведена

 

1002. од 24. 07. 2017. год. у 10:33.

 

Начин на који понуђач наступа

 

САМОСТАЛНО

 

Понуђена цена:

-УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 859.213,00 динара.

-УКУПНО СА ПДВ-ом: 1.031.055,60 динара.

 

3.

Назив и седиште понуђача

 

Грађевинско предузеће „Компресор инг“ д.о.о. Милована Глишића 56, 14 000 Ваљево.

 

 

Број под којим је понуда заведена

 

1001. од 24. 07. 2017. год. у 10:20.

 

Начин на који понуђач наступа

 

САМОСТАЛНО

 

Понуђена цена:

-УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 897.325,00 динара.

-УКУПНО СА ПДВ-ом: 1.076.790,00 динара.

 

4.

Назив и седиште понуђача

 

Предузеће за пројектовање, инжењеринг и услуге „Техноплан 014“ доо, Шеста Личка 40 а , 14 000 Ваљево.

 

Број под којим је понуда заведена

 

1003. од 24. 07. 2017. год. у 10:45.

 

Начин на који понуђач наступа

 

САМОСТАЛНО

 

Понуђена цена:

-УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 1.199.042,00 динара.

-УКУПНО СА ПДВ-ом: 1.438.850,40 динара.

 

 

Р. бр.

Подаци из понуде

5.

Назив и седиште понуђача

 

ГТР „ГРАДЊА – КОП“

предузетник Живота Митровић, 14 000 Ваљево, Седлари бб.

Број под којим је понуда заведена

 

996.  од 21. 07. 2017. год. у 10:40.

Начин на који понуђач наступа

 

САМОСТАЛНО

Понуђена цена:

-УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 1.210.245,00 динара.

-УКУПНО СА ПДВ-ом: 1.452.294,00 динара.

9. Понуђач којем се додељује уговор:

Комисија за јавну набавку,  на основу свега напред наведног, констатује да је најповољнија понуда понуђача:

Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, ДЕС друштво са ограниченом одговорношћу

 Даничићева 11, 14000 Ваљево.

999.  од 24. 07. 2017. год. у 9:15.

Те  Комисија предлаже  одговорном лицу наручиоца – директору школе да наведеном понуђачу додели уговор.

 

10. Подизвођач: Понуђач  је навео да је понуда:  САМОСТАЛНА.

На основу свега изнетог,директор школе је прихватио предлог Комисије за jавне набавке дат уИзвештају о стручној оцени понуда дел.бр. 1021.од 26.07.2017. год. па је на основу чл. 108. Закона о јавним набавкама, одлучио као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних набвки.Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту правау складу са чланом 149.Закона.

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ    
        _______________________

                 Мр Ана Савковић